Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Matei Călinescu, Ion Vianu, „Scrisori din exil. Co­­respondență inedită”, Edi­tura Humanitas (tel. 021/311.23.30), 524 p.

Născuți în același an, 1934, Matei Călinescu și Ion Vianu s-au împrietenit în adolescență, când erau colegi de liceu. O pri­etenie pe viață, cimentată și alimentată prin preocupări intelectuale, idei comune și realizări excepționale, în ciuda adversităților din România comunistă și apoi a dificultăților din exil. Dovadă – biblio­gra­fiile fiecăruia, cu volume de referință atât în țară, cât și în străinătate. Matei Călinescu – teoretician și critic literar, eseist, poet, prozator, Ion Vianu – psi­hiatru, activist civic, ro­man­cier, publicist ne-au dăruit, pe lângă alte volume de memorialistică, și o carte unică de „Amintiri în dialog”, pe a că­rei copertă figurează amândoi. Acum avem un nou volum cu numele ambilor prieteni, aceste „Scrisori din exil”, din care s-a publicat o primă tranșă, cuprin­zând anii 1977-1992 (restul co­respondenței, până la moartea lui Matei în 2009, să sperăm că va fi și el tipărit). Despărțiți în 1973, când Matei Călinescu a plecat cu o bursă în SUA și a ce­rut acolo azil po­li­tic, cei doi își reiau relația în deplină li­bertate în 1977, când și Ion Vianu, care sem­nase „apelul Goma” și atrăsese atenția asupra încăl­cării drepturilor omului în Ro­mâ­nia ceaușistă, emigrează în El­veția. Deși aflați la mare dis­tanță unul de altul, profesorul de literatură comparată de la Bloomington și psihiatrul de la Morges se întâlnesc cel puțin o dată pe an, în Europa sau în Ame­rica, cu ocazia unor congrese sau colocvii, iar în restul timpului le­gătura strânsă dintre ei e între­ținută prin scri­sori schimbate ca „o formă de pro­test calm îm­po­triva destinului” ce-i ține departe fi­zic unul de al­tul. După cum scrie supra­vie­țuitorul Ion Via­nu în prefață, trei subiecte principale se întrețes în această corespondență: bucuriile și amărăciunile vieții în exil, do­rul de „țara furată” și grija pentru cei rămași acolo, precum și atenția la evenimentele sociale și politice din Occident și din Euro­pa de Est. Acest spectacol al reflexivității pe parcurs vibrează cu ecou până azi tocmai datorită to­nului intim al scrisorilor, ne­des­tinate programat publicării, im­pregnate de prezența vie a co­respondenților. Efectul e de dia­log și cu tine, cititor, care trăiești empatic, în timp real, ceea ce le-a fost dat lor să trăiască, să simtă, să înțeleagă. În plus, ta­len­tul lor de scriitori, energia afec­tivă de­ga­jată de exprimări, inte­ligența fecundă luminează treptat pei­sajul istoric, ideatic și uman al anilor ‘70-’80 chiar și pentru cei năs­cuți mai târziu. Matei Călinescu și Ion Vianu își alimentează și stimulează reciproc gândirea, efortul de a depăși praguri spre lu­mea ideilor moderne la care au în sfârșit acces liber. Își recomandă și procură unul al­tuia cărți, își împărtășesc infor­mații, observații, idei. Unele sunt de o luciditate a viziunii pro­spec­tive uimitoare (două exemple din mai multe: încă din 1981, amân­doi prevedeau că „imperiul roșu” se va dezagrega în virtutea unor procese interne ineluc­tabile iar în ianuarie 1988, Matei scria: „ple­carea lui Ceaușescu (…) nu va soluționa nici una din proble­mele profunde ale Ro­mâ­niei și probabil că va scoate și mai mult în evidență corupția mo­rală și intelectuală fără prece­dent pe care regimul Ceaușescu a reușit să o impună în mod bru­tal aproa­pe întregii populații”). Amândoi mun­cesc mult și cu bune rez­ultate, mânați de un pesimism activ, și visează la ziua când vor putea reveni acasă, în țară. Și ziua aceea a venit în cele din urmă, cu mari bucurii și la fel de mari dezamăgiri pentru cei doi frați în spirit.

Nu există comentarii

Răspunde și tu

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian