Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Farm. dr. ROXANA GAVRILOAIA: „Coenzima Q10 Dual ajută la menținerea unei inimi sănătoase”

– Profesor universitar la Universitatea Titu Maiorescu –

Coenzima Q10 este o substanță mult dis­­cutată, asemănătoare vitaminelor, care se găsește peste tot în organism și este implicată în procesul de eliberare a ener­giei nece­sare creșterii și întreținerii celulelor. În Ja­ponia, coenzima Q10 a fost introdusă încă din anul 1974 în tratamentul insu­fi­­cienței car­diace. Doamna doc­tor farma­cist profesor univer­sitar Roxana Gavri­loaia ne-a răspuns la câ­teva între­bări în legătură cu be­neficiile supli­men­­tu­lui natural Coenzima Q10 Dual, în special asu­pra să­nătă­ții inimii.

– Ce rol are coen­zima Q10 în organism și de ce avem ne­voie de suplimente cu această sub­stanță?

– Rolul cel mai important al coenzimei Q10 este de a participa la formarea de energie. La nivel celular, mai exact la nivelul mi­tocondriei (uzina de energie a celulei), co­en­zima Q10 ajută la transfor­marea nutrien­ților alimentari în ener­gia de care organis­mul are nevoie pentru a su­pra­viețui. Coen­zima Q10 se găsește în toa­te mito­condriile. Celulele din muşchi au nevoie de o cantitate mare de energie, de aceea ele conţin mai multe mitocondrii decât alte tipuri de ce­lule. Coenzima Q10 se mai numește și ubi­quinonă (ubi este termenul latin ce se tra­duce „peste tot”). O găsim peste tot în orga­nism, dar mai ales în organele care consumă multă ener­gie – ficat, inimă, mușchi și creier. Muş­chiul inimii este un bun exemplu de ţesut care are nevoie de o can­titate mare de energie și ale cărui celule conţin un mare număr de mitocondrii.

– De la ce vârstă poate apărea un deficit de coenzima Q10 și cum recu­noaștem acest de­ficit?

– Producția endogenă (internă) de coenzima Q10 este crescută în prima par­te a vieții, apoi se reduce treptat în jurul vârstei de 25-30 ani. Inca­pacitatea organismului de a transforma la nivel optim alimentele în energie se manifestă prin: oboseală, letargie, funcționare deficitară a ini­mii, incapacitate la efort, dureri de cap, ceață mentală. Un alt aspect important este că medi­camentele pe care le luăm scad producția endo­genă de coenzima Q10. Mai ales medicamen­tele utilizate pentru scăderea colesterolului pot reduce nivelul coenzimei Q10 din organism. Acest tip de medi­ca­mente este cunoscut sub de­numirea de „sta­tine”, care acționează prin inhi­barea enzimei care diminuează abilitatea corpu­lui de a produce colesterol. Când scădem coles­terolul din orga­nism prin această metodă, scă­dem și producția internă de Q10. Studiile au arătat că există utili­tate în administrarea de Q10, inclusiv în cazuri de hipertensiune arterială, aritmii și alte proble­me cardiace, alături de prin­cipala indicație, cea de insuficiență cardia­că congestivă.

– Cum ne poate ajuta coenzima Q10 în afecțiunile cardiace, în reglarea tensiu­nii arte­riale și în creșterea energiei celu­lare?

– Coenzima Q10 reprezintă deja o resursă terapeutică cu tradiție, utilizată de peste 30 de ani în tratamentul complementar al afecțiunilor car­diovasculare. Având în vedere mecanismele în care este implicată, precum și efec­tele docu­mentate de literatura de spe­cia­litate, coenzima Q10 repre­zin­tă un factor extrem de important pentru îm­bunătățirea funcției car­diace, reglarea tensiunii arteriale și îmbunătățirea func­ției car­diace. Suplimentarea se impune cu atât mai mult, cu cât este bine­cunoscut faptul că anumite clase de medicamente utilizate în mod uzual în pato­logia cardiovasculară ac­centuează defici­tul de coenzima Q10 (statine, beta-blocante etc.).

– Atunci când alegem un supliment natural, trebuie să ne asigurăm că este nu doar eficient, ci și bine tolerat de organis­mul nostru. Ce tip de coenzimă ne reco­mandați pentru a maximi­za efectele aces­teia?

– Acțiunea oricărui supliment este direct legată de calitatea sa și de biodis­po­nibilitate – cât de bine se absoar­be în orga­nism. Su­pli­mentul natu­ral Coenzima Q10 Dual are o ab­sorb­ţie cres­cută şi be­neficii multiple, datorită formei sale duale: conţine mi­cro­particule pen­­­tru absorbţie ra­pidă, pentru e­fect ime­diat, şi coen­zima Q10 de ca­litate Kaneka, li­der mon­dial din Japo­nia în pro­du­cerea coenzimei Q10, pentru un efect de du­rată. Coenzima Q10 Dual este obți­nută printr-un proces su­perior, 100% na­­tural, de fer­mentare a drojdiei de bere. Această me­todă de obținere im­plică folosirea unei tehno­logii avan­sate, prin care se obține o coenzimă Q10 ultra-pură, fără rezi­duuri, cu o bio-absorbție și o efi­ciență net supe­rioare, bio-identice celei pe care o produce orga­nismul uman.

Deoarece coenzima Q10 este un compus lipo­­solubil (care se dizolvă în grăsime), admi­nis­­tra­rea ei este important să se facă împreună cu ali­mentele sau după masă, iar masa este de pre­fe­rat să aibă un conținut bogat în grăsimi sănă­toase.

Coenzima Q10 Dual este o formulă ino­va­toare, deoarece combină această coenzima Q10 de cali­ta­te superioară Kaneka cu o tehnologie cu microparti­cule pentru absorbție rapidă.

– Care sunt principalele efecte ale Coen­zimei Q10 Dual și cum se adminis­trează?

– Coenzima Q10 Dual ajută la desfășurarea normală a funcției cardiace, contribuind la o mai bună funcționare ritmică a mușchiului inimii, ajuta la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu sensibilitate cardiacă, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al glicemiei în ca­zul persoanelor care suferă de diabet.

O caracteristică unică a produsului Coen­zima Q10 Dual este faptul că o parte din produs este compus din coenzima Q10 sub formă de mi­croparticule, cu o rată ridicată de bio-absorbție de către organism, și o for­mă clasică de coen­zima Q10. Astfel, Coenzima Q10 Dual acțio­nea­ză cu o efi­ciență sporită de producere a energiei pentru celule, și de antioxidant, prin for­ma cla­sică de coenzima Q10. Ajută la întâr­zie­rea pro­ceselor degenera­tive specifice persoa­ne­lor de vâr­sta a treia și contribuie la îmbună­tățirea acti­vității fizice și la o vitalitate spo­rită.

Administrarea Coenzimei Q10 Dual se face o dată pe zi, în timpul mesei sau după masă. Con­duce la îmbunătăţirea funcţiei cardiace, ajută la menținerea valorilor normale ale presiunii arte­riale, contribuie la menținerea unui nivel normal al colesterolului, crește rezis­tența orga­nis­mu­lui la efort şi aju­tă la redu­cerea frec­venței și in­ten­sității disconfortului car­diac.

Am recomandat acest supliment mai multor persoane şi pot să vă prezint şi un exemplu con­cret: cazul doamnei Lucia S., 60 de ani, din Pe­troşani. Doamna Lu­cia S. avea aritmie, obo­sea repede la efort sau la mers. De asemenea avea pal­pitaţii, coles­terol mă­rit, stări de su­focare şi panică. Încă din prima săptămână nivelul co­leste­rolului s-a reglat, palpita­ţiile au dispărut, a înce­put să îşi recâş­tige energia şi să aibă un tonus din ce în ce mai bun. A dispărut toto­dată şi dis­con­fortul din piept pe care îl resimţea şi stă­rile de panică.

Din feedback-ul mai multor pa­cienţi cu pro­bleme asemănă­toare, s-au putut ob­ser­va aceleaşi efecte după utili­zarea Coen­zimei Q10 Dual.

Importator & Distribuitor unic: Good Days Therapy • 0724 500 555, good-days.ro

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian