Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vin Floriile cu soare și soarele cu Florii

• Anul acesta, marea sărbătoare a Floriilor va fi prăznuită cu ușile bisericilor închise. Îi vom purta înzecit lumina în suflet, împodobindu-l cu ramuri înverzite de salcie •

Tradiții populare

Sărbătoarea Floriilor, pe care o celebrăm cu o săp­tămână înainte de Paști, își are sorgintea în ve­chea săr­bătoare precreștină „Floralia”, dedicată zeiței ro­ma­ne a florilor și a primăverii, Flora, pes­te care creș­tinismul a suprapus sărbătorirea intră­rii lui Iisus Cris­­­tos în Ierusalim. Sărbătoarea creș­tină a Floriilor este menționată pen­tru prima oară în jur­nalul peregrinei Etheria, care ajunge în se­colul III la Ierusalim și povestește despre felul în care era cele­brată acolo. La noi, la români, sem­nificației arhaice de re­în­viere a naturii, i s-au adăugat noi conotații le­gate, în prin­cipal, de cultul morților: pomeni, curățirea mormintelor și a ci­miti­re­lor, înfigerea în morminte a ramurilor de sal­cie, invo­carea spiritelor morților în felurite acte de divinație etc. Ra­murile de salcie (substituente lo­cale ale ramu­rilor de palmier din Ierusalim), sim­bol al fertilității și al re­naș­terii naturii, se duc la biserică pen­tru a fi sfințite, după care se folo­sesc la împodobirea icoa­nelor, a ușilor și a fe­res­trelor sau la tratatea bolilor de-a lun­gul anului. Sărbătoarea este cele­bra­tă pretutin­deni în Româ­nia, exis­tând numeroase obi­ceiuri locale legate de aceas­tă zi.

Împletire de sacru și profan, de ritualuri reli­gioase, păgâne și creștine, de practici magice și pur gos­po­dă­rești, sărbătoarea Floriilor rămâne în tra­diția popo­rului nostru un moment încărcat de bo­ga­te sem­ni­ficații spirituale, închinate, toate, mira­co­lu­lui vieții și bucuriei de a trăi. Iar odată cu tre­cerea aces­tei sărbă­tori, întreaga creștinătate pă­șește, cu sfia­lă și evlavie, în timpul pascal, care se încheie în Du­minica Tomii. Este o perioadă sacră, în țesă­tura că­reia sunt împletite toate sem­nificațiile esen­țiale ale vieții sufletului, iar dincolo de valorile reli­gioase pro­priu-zise, Paștile pot fi considerate eter­nul scenariu ritual care trans­fi­gu­rează, în mod sim­bolic, reînnoirea anuală a lumii.

Rugăciune ce se cuvine a se rosti în Duminica Floriilor

O, Doamne Iisuse Hristoase, Îm­pă­ratul nou­lui Israel, vezi starea noastră în care ne găsim. Ia­tă-ne loviți din toa­te părțile de-o mulțime de rele. Sun­tem orbi, luminează-ne, suntem nesta­tor­nici și slabi, în­tărește-ne! Ajută-ne să nu Te mai în­tris­­tăm prin pă­catele noastre! Ferește-ne ca nu cumva as­tăzi să stri­găm: „Osana”, iar mâine să zicem, ca vrăj­mașii Tăi: „Să se răs­tig­nească!”. Fe­reș­te-ne, Stăpâne, ține-ne mintea întreagă, că Tu ești Dum­ne­zeul nostru, Îm­păratul și Părintele nos­­tru și pe Tine Te vrem și Te iubim și Ție voim a-Ți sluji acum și pururea și în ve­cii vecilor. Amin.

Evanghelia intrării Mântuitorului în Ierusalim

Intrarea în Ierusalim

„…Și când s-a apropiat de Ierusalim, la Bet­fa­ghe și la Betania, lângă Muntele Măslinilor, Iisus a trimis pe doi dintre ucenicii Săi, zicându-le: «Mer­geți în satul care este înaintea voastră și intrând în el veți găsi o asină legată și un mânz cu ea, pe care n-a șezut până acum nici un om; dez­legați-l și aduceți-l la Mine. Iar de va zice cineva ceva, veți spune că-i trebuie Domnului și se va învoi pe dată». Deci, au mers și au găsit mânzul legat la o poartă, afară, la răspântie, și l-au dez­legat. Și unii dintre cei ce stăteau acolo le-au zis: «De ce dezlegați mânzul?». Iar ei le-au răs­puns pre­cum le zisese Iisus și aceia i-au lăsat. Și au adus mân­zul la Iisus și și-au pus veș­min­tele pe el și Iisus a șe­zut pe el. Și mulți din mulțime își așter­neau hainele pe cale, iar alții tă­iau ramuri din co­paci și le așter­neau pe cale, iar mulțimile care mer­geau înaintea Lui și care ve­neau după El stri­gau zicând: «Osana! Bine este cu­vântat Cel ce vine întru numele Dom­nului! Osana întru cei de sus!». Și intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutre­murat, zicând: «Cine este Acesta?». Iar mul­ți­mile răs­pun­deau: «Acesta este Iisus, prooro­cul din Na­zaretul Gali­leii…»” (Marcu, 11, 1-11)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian