Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Secretul autovindecării

– Ce pot face eu însumi, pentru a-mi păstra sănătatea? –

Foto: Shutterstock

Cum reușesc unii oameni să treacă iarna fără măcar o ră­ceală? Cum supravie­țuiesc unii bol­navi de cancer, sfi­dând toate prog­nos­ticurile medica­le? De ce o parte din ei chiar se însănătoșesc pe deplin? Sunt fenomene care ne preocupă mult și pe care oamenii de știință în­cep acum să le des­lușească. De fapt, e vorba de un stil de viață care arată în felul următor:

Să ne îndreptăm atenția spre sănătate, nu spre boală

Iată un exemplu: un pa­cient cu ulcer la stomac poate înghiți întruna pastile, gân­din­du-se tot timpul, cu amără­ciune, la dure­rile care îl chi­nuie. Însă el ar putea să pro­cedeze și altfel, anume, să-și pu­nă întrebarea: cum ar putea să-și ajute stomacul. Ce și cât să mănânce, la ce terapii al­ternative poate apela? Astfel, și-ar des­coperi și mobiliza propriile sale puteri vindecă­toare. Căci, pentru a învinge boala, trebuie să valorificăm sursele noastre strict perso­nale de sănătate.

Gândurile dirijează trupul

Din numeroasele studii efectua­te pe această temă, să amintim câ­teva constatări frapante.

* Cafeaua decofeinizată face să creas­că ten­siunea arterială și pulsul în cazul când cel care bea e convins că ea conține cofeină.

* O operație la genunchi, mimată prin câteva incizii superficiale, are ace­­lași efect pozitiv ca o intervenție chi­rurgicală adevărată.

Dar, pentru ca spiritul să acțio­ne­ze asupra tru­pului, nu este nici măcar nevoie de un simulacru de tratament ori de un medicament imaginar (pla­cebo). E suficientă o simplă concen­trare: s-a de­monstrat că meditația echi­­­librează metabolis­mul, calmează du­rerile, scade tensiunea și reduce rit­mul bătăilor inimii.

Pornind de la asemenea obser­va­ții, cercetătorii încearcă să afle cum pot fi trezite și activate for­țele pozi­tive, existente ca un potențial latent în in­teracțiunea dintre trup, suflet și min­te. În acest proces, pa­cienților le revi­ne un rol esențial. Ei sunt chemați să consulte nu numai „doc­to­rul din ex­te­rior”, ci și pe cel „din inte­rior”. Cine in­tuiește ori sim­te ce îl face mai pu­ternic și mai re­zistent își va fo­losi cel mai bine pute­rile tămă­duitoare perso­nale.

Noi, toți, posedăm forțe de autovindecare și putem învăța să le folosim

Unii oameni știu instinctiv ce anu­­­me le face bine. O parte din ei au iden­tificat procedee prin care își în­tăresc imunitatea și își stabilizează metabolismul, ca de pildă meditația sau vizualizarea. Alteori, gă­sim pute­rea de autovindecare abia în mo­men­tul când sun­tem loviți de o boa­lă gravă.

Esențial pen­tru capacitatea noas­­tră de acțiune es­te să reflec­tăm me­reu pe mar­gi­nea între­bării: „Ce pot face eu în­sumi, pentru a-mi păstra sănă­ta­tea?”. După opinia cer­ce­tă­to­ri­lor, aceasta es­te una din prin­ci­pa­lele întrebări pe care și le pun pa­cien­ții ca­re izbutesc să se vin­dece singuri. Ei sunt cei ce și-au des­co­perit pro­priile lor surse de sănă­tate. Așa se explică și faptul că există reumatici capabili să ducă o viață fericită și rea­lizată, în ciuda chinui­toa­relor du­reri articulare și a mo­bili­tății redu­se. Iar ase­menea cazuri nu sunt de­loc pu­ține.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian