Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sfaturi de întâmpinat iarna – Antrenament pentru sistemul imunitar

– Cum puteți preveni bolile sezonului rece –

Sunați alarma!

Foto: Shutterstock

Sistemul imunitar se compune din anticorpi, iar anticorpii sunt la fel ca și câinii de pază: docili când sunt lăsați în pace, dar fioroși când sunt provocați. Or, virusurile și bacteriile bâzâie ca muștele pe la nasul lor. Iritați brusc, ei sfâșie orice intrus din or­ganism. Pro­blema este cum se pot transforma niște animale blân­de în spin­tecători ucigași? Foarte simplu: ele trebuie incitate și menținute în stare de alarmă.

Victime și învingători

Lumea este nedreaptă: există per­soa­­ne de care ori­ce virus gripal sau mi­crob se izbește ca de un zid, în timp ce altele zac în pat doar că a stră­nutat ci­ne­va în autobuz. Iată că vremea rece, ne­prie­tenoasă, bate la ușă. Atunci când sim­țim rece la picioare și ni se în­ro­șește nasul, virusu­rile și bacte­riile prosperă. Ele pătrund în corp odată cu aerul inha­lat, iau cu asalt mucoasa căilor respi­ra­torii și se extind apoi în tot orga­nis­mul.

Favoriții lor sunt persoanele care se simt vlă­guite, obo­site, extenuate și fără chef, persoa­ne al căror sis­tem imunitar este așa de so­li­citat de încăr­cătura fizi­că și psihică, în­cât nu mai poa­te face față și unei in­va­zii virale. În acest moment, de final de toamnă, viru­su­rile trec la atac. Singura noastră șansă este să ne călim și să ne pre­gătim orga­nis­mul pentru ca acesta să re­ziste în perioada umedă și rece de iarnă. Dar pen­­tru asta trebuie să începem an­tre­namentul acum, înainte ca sezonul răcelilor și gripelor să-și facă apariția.

Tremurați de frig!

Probabil că aceia dintre dvs. care se sperie chiar și de cel mai mic curent vor reacționa vehement la acest sfat: ieșiți din când în când, îmbrăcați ușor, până-n fața ușii, chiar dacă afară crapă pietrele de ger. Tre­muratul (de doar câteva minute) este un exce­lent antre­nament al sis­temului imunitar. El ne arată că mă­surile de protecție ale organismului (creșterea tem­peraturii datorită mișcării) au fost declanșate. Exci­tațiile scurte provocate de frig stimu­lează pro­ducerea masivă de anticorpi și punerea lor în sta­re de alarmă. Și chiar dacă acum în organism își fac apa­riția ger­menii bolii, trupele de apă­rare sunt pre­gătite să se nă­­pus­tească asupra duș­manului.

Plimbări prin zloată și vânt

Și mai eficiente sunt plim­bă­rile lungi pe ploaie și fur­tună. Cu condiția să fiți bine îm­bră­cați. În ae­rul rece de-afa­ră orga­nis­mul învață să reac­țio­neze rapid la schimbările de tem­peratură, prin accele­ra­rea sau reducerea iri­gă­rii cu sânge. Dar ex­pu­ne­rea îndelun­ga­tă la frig și, mai ales, frigul la picioa­re lasă cale liberă viru­su­rilor gripale. Irigarea cu sân­ge este mai re­dusă, iar acolo unde este sânge pu­țin, și numărul an­ticor­pi­lor este redus, astfel că pen­­tru agen­­ții pa­to­geni, insta­la­rea în orga­nism devine o joa­că.

Să nu vă tragă curentul

Dăunător este – în schimb – cu­rentul din în­căperile închise. La acest tip de ră­cire, orga­nismul reacțio­nează prea târ­ziu cu regularizarea irigării sanguine. Urma­rea: sistemul imunitar slă­bește, iar viru­su­rile gripale se pot ex­tinde în voie.

Dușuri scoțiene

Foto: 123RF – 2

Persoanele gripate mai tot timpul pot descoperi un adevărat izvor de să­nătate: du­șurile alter­na­tive – fierbinți și reci, prac­­ticate în fiecare di­mi­neață. Șocul rece este un stimulent de fiecare zi pentru sis­te­mul imunitar. Toate celulele din orga­nism se înviorează cât ai bate din palme. Atenție însă: apa rece nu trebuie să atingă nicio­dată pielea rece. Faceți înainte un duș cald/ fierbinte, până când o să simțiți efec­tiv nevoia să vă răcoriți. Atunci abia lăsați jetul de apă să curgă de câteva ori pe pi­cioare, brațe, trup (în față și în spate). În­ce­pătorii ar trebui să por­neas­că cu apă căl­duță, răcind-o treptat – zilnic sau săp­tă­mâ­nal –, până când vor putea su­porta tem­pera­tura apei de la robinet.

Melancolia, soră cu gripa

Dacă toamna mohorâtă, certu­rile cu soțul, neca­zurile în dragoste sau alte ne­cazuri vă strică buna dis­poziție, nu este ex­clus să vă mai pri­copsiți și cu o gri­pă. Pen­tru că du­rerea sufleteas­că este depri­mantă și pentru sistemul imu­nitar. S-a dovedit că în astfel de pe­ri­oade, imu­ni­tatea func­țio­nează cu înce­tinitorul, în timp ce atunci când sun­­tem bine dispuși și fe­ri­ciți nu­mă­rul anti­corpilor crește subs­­tanțial, iar ei sunt mult mai activi.

Deci: nu vă lăsați pra­dă me­lancoliei, înconju­ra­ți-vă de oa­meni veseli, dis­tra­ți-vă. În felul acesta o să vă simțiți mai bine atât dvs., cât și sistemul dvs. imunitar.

Mișcați-vă, dar ușurel

Unii consideră sportul o povară, alții – dim­po­trivă – nu se mai satură practicându-l. Și unii, și alții gre­șesc. Antrenamentul fizic moderat este cel mai bun pentru sănătate, el întărește musculatura, circulația și – descoperire mai recentă – sistemul imu­nitar.

Doar să nu exagerăm. Sportul de performanță slă­bește extrem de mult imunitatea. Din această cauză, mulți dintre sportivii de renume au fost adeseori scoși din luptă de o gri­pă neroadă.

Numeroase studii au demonstrat că în urma practicării moderate a sportu­lui, celulele anticorpi – chiar și în cazul can­cerului – se înmulțesc vizibil. Da­că însă corpul este stors de puteri, numărul aces­tora sca­de mult sub indicele normal. Și atunci triumfă vi­ru­surile și bac­teriile, care se pot extinde în orga­nism după bunul lor plac.

Ideal este un antrenament de rezis­tență o dată la 2, 3 zile, dar fără să ne dăm sufletul. Formula ideală este: scă­deți din va­loa­rea maximă (la efort) a pul­sului (180 de bătăi pe minut) vârsta dvs. și veți afla care este limita pe care nu trebuie s-o depășiți pentru ca an­tre­namentul să fie optim din punct de vedere imu­nitar.

Dormiți pe săturate

Organismul găsește tihna necesară producerii ma­si­ve de anticorpi doar în timpul nopții, pentru că în tim­pul zilei este prea solicitat de combaterea duș­ma­nilor care vor să-l invadeze. De aceea, în special în se­zonul gripelor și răcelilor, este bine să vă odihniți cât mai mult, să dormiți pe săturate.

Nu uitați vitaminele

Alimentația variată n-a fost niciodată așa de im­por­tantă ca acum: sistemul imunitar are nevoie de toa­te componentele alimentelor ca material de cons­truc­ții pentru producția în masă de anticorpi. Dacă un singur material lipsește, producția stag­nează, chiar dacă alte substanțe sunt exceden­tare. Ar fi bine ca și per­soanele sănătoase să-și „per­fecționeze” acum ali­mentația cu preparate bogate în vitamine naturale.

Consumați alimente bogate în vitaminele A, C, E și microele­men­tele zinc și seleniu. Acestea apără orga­nismul – deci și anticorpii – de dis­trugere, elimină subs­tanțele toxice (seleniul) și impul­sio­nează produ­ce­rea de anticorpi (zincul).

Soluții de urgență

Uneori, nimic nu ne poate fi de folos: gâtul ne us­tură, nasul ne curge, vocea ne e hârâită. Ar fi posibil ca un stimulent luat în doză mare, de exemplu echi­nacea, să prevină răul, dacă nu cum­va este mai efi­cient Oscillococcinum sau bitterul sue­dez, care ne aduce alinare în orice situație. Studiile făcute au arătat că bolnavii de gripă tratați cu bitter suedez s-au vindecat mult mai repede de­cât cei care n-au urmat nici un tratament.

Când trebuie să chemăm doctorul?

Medicul trebuie che­mat când:

– Febra depășește 39,5°C sau durează mai mult de trei zile.

– Apar dureri res­piratorii, se-nțe­pe­neș­te ceafa, apar pal­pi­ta­ții, crampe ab­do­mi­na­le etc. Toate aces­tea pot fi semnele unor in­fecții grave.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian