Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cu sănătatea, la gura sobei

Foto: Shutterstock – 3

– Am intrat în prima lună de iarnă. Ploile se preschimbă în ninsori, pământul îngheață, frigul se pregătește să ne pătrundă în oase. La zero grade, sănătatea e gata și ea să înghețe, transformându-se în sloi. Pentru a vă ajuta să scăpați de aceas­tă stare de hibernare, dublată și de amenințările pandemiei, vă pre­zen­tăm mai jos câteva sfaturi, menite să vă încălzească, inclusiv inima –

Frecții cu sare

Pentru a im­pul­siona cir­culația sân­ge­lui, freca­ți-vă labele picioarelor cu sare umezită, după care țineți pi­cioa­rele vre­me de 10 mi­nute în apă fier­binte. Pro­ce­dați în felul ur­mă­tor: um­pleți o treime din ca­dă cu apă potrivită (30°) și lăsați apoi să curgă apă fier­binte (40°), puțin câ­te pu­țin. Du­pă baie, un­geți-vă pi­cioa­rele cu o cre­mă grasă, ma­sând-o ușor în piele. Pielea de pe picioare este de patru ori mai groasă decât cea de pe restul corpului și se înmoaie mai ușor dacă peste stra­ tul de cremă puneți o pereche de șosete groa­ se din bumbac sau de lână.

O ceaș­că ma­re cu ciocolată fier­bin­te

Chiar și ui­tân­du-vă la ea, vă sim­țiți inima mai cal­dă. Băută înghi­ți­tură cu înghi­ți­tură, stimulează pro­ducerea seroto­ni­nei, un hormon care creea­ză bună dis­po­ziție. Chiar și gândul la aro­ma ei este su­ficient pentru a avea emoții plăcute. Dar cel mai pu­ter­nic argument în favoarea cio­colatei fierbinți este acela că vă menține sănătatea: ciocolata conține o canti­ta­te ma­re de polifenoli, ad­ver­sari de te­mut ai radicalilor liberi.

Băi aromate și calde

În general, băile amplifică sen­zația de bine. Tempera­tu­ra ideală a apei pentru o circulație nor­mală a sân­gelui se află între 36-38 de grade. Este și căldura potrivită pen­ tru de­gajarea aromelor din adaosurile bi­ne mirosi­toare, între care: acele de mo­lid, roz­marinul și ienupărul se numă­ră prin­tre cele mai eficiente. Ajută la irigarea cu sânge a țesu­turilor și rela­xează mușchii în­ cordați, pentru că la frig, suntem tentați să ridicăm umerii și riscăm să ni se înțepenească spa­tele. Alte adao­suri binefăcătoare sunt ule­iurile și sarea de mare, mai cu sea­mă iarna, când pielea este mai sen­sibilă și mai us­cată. Din ce în ce mai a­pre­ciate în ul­ti­ma vreme sunt băile cu nă­mol la domi­ciliu, con­cen­tra­tul pen­tru baie găsin­du-se acum în far­macii. Fiind un puternic sti­mu­lent al meta­bo­lis­mu­lui, du­ra­ta băilor cu nă­mol nu tre­bu­ie să de­pășească 15 minute.

Ideal după baie

* Un ma­saj cu ule­iuri pentru corp, care se pot aplica atât pe pielea udă, cât și pe pielea us­cată. Aten­ție, însă: uleiul tre­buie ma­sat mai puter­nic, pen­tru că doar așa încălzește și irigă cu sân­ge pie­lea. Anu­mi­te esen­țe existen­te în ule­iuri pot am­pli­fica sen­za­ția de căl­du­ră: pe lângă roz­ma­rin, foar­te apre­ciată es­te arni­ca (efici­entă și la febră mus­cu­lară), dar și le­vănțica sau su­nă­toarea, cu­lea­să în mod tra­dițional pe 24 iu­nie, când soarele se află în cea mai înaltă poziție.

* Un alt „încălzitor” cu rezul­tate bune este clorura de calciu. Folo­sită sub formă de pastă pentru peeling, ea produce căldură în con­tact cu apa, iar căldura pătrunde sub piele și dizolvă grăsimea exce­den­tară.

Dar aceste termo-produse nu tre­buie folosite de femeile cu ten­dință spre cuperoză, pentru că sub efectul căldurii, vinișoarele subțiri se dilată și mai mult.

Băi de aburi

Băile de aburi pot fi utile în nu­me­roase afec­țiuni, de la dureri de tot felul, la cistită.

* Dacă aveți picioarele umflate după o zi obo­sitoare, o baie de abur poate alunga durerea. Um­pleți un li­ghean cu apă fierbinte sau cu un de­coct de mentă, salvie sau levănțică. Înveleți picioarele, de la genunchi în jos, cu tot cu lighean, într-o pă­tură, să nu iasă aburul.

* Durerile puternice abdomi­nale, cauzate de cistită, pot fi și ele calmate cu ajutorul aburilor. Plan­tele recomandate pentru băile de șezut sunt coada-calului și florile de fân.

* Băile de aburi reușesc, de asemenea, să cal­meze durerile articulațiilor afectate de reumatism. Acoperiți încheietura dureroasă cu un prosop gros și țineți-o în aburi calzi cel puțin 15 minute.

Atenție! Anemicilor, cardiacilor și persoanelor corpolente nu le sunt recomandate băile de abur.

Comprese cu aburi calzi

La compresele cu aburi este vorba exclusiv de folosirea unei cantităţi cât mai mari de căldură ume­­­dă. Compresa fierbinte, înfăşurată într-un pro­sop uscat, produce aburi, iar căldura lor se îm­prăş­tie asupra pielii, prin stratul intermediar de pânză subţire uscată, care se umezeşte puţin. În felul acesta suportăm mai bine căl­dura, şi compresa ră­mâne mai multă vreme fierbinte.

Cum procedaţi: înmuiaţi un cearceaf mic, îm­păturit, în apă clo­co­tită, apoi stoarceţi-l cu atenție, să nu vă opăriți, cu ajutorul unui prosop. Puneți compresa într-un pro­sop uscat și fixați-o pe zona cu probleme, până se răcește. Este un procedeu indicat în caz de: crampe abdo­mi­nale, contrac­turi ale mus­cu­laturii co­loa­nei ver­te­brale (mai ales în zona gâ­tului şi a şale­lor). Are un efect antispastic, stimulează iriga­ţia san­guină și metabolismul, cal­mează durerile.

Cărămidă fierbinte sub plapumă

Străbunicile noastre își băgau în pat, sub pla­pumă, o cără­midă fier­binte, care le încălzea așter­nutul peste noapte. După ce a fost in­ventată buiota, lucrurile s-au sim­ pli­ ficat: când ne doare burta sau avem spatele țeapăn, punem buiota fierbinte pe locul respectiv și efectul se face imediat simțit.

Cele mai bune și mai sigure sunt cele învelite în pâslă sau stofă, pentru că o buiotă „neîmbrăcată”, ținută mul­tă vreme în același loc, poate arde țesu­tul cutanat.

Există însă și o alternativă: per­nele spe­ ­ ciale umplute cu sâm­buri de cireșe sau de struguri, care au apă­rut și la noi. Se încăl­zesc în cuptor (circa 10 minu­ te la 150°) sau la mi­cro­un­de (circa 1,5 mi­ nute la 650 W) și se aplică pe locu­rile du­reroa­se. În plus, sâmburii ofe­ră și senzația de masaj ușor.

Lumânări par­fu­mate

Calmea­ză starea de spirit, prin aroma lor plă­cută, care se răspândește în foarte scurt timp în încă­pere. Paleta aromelor este cuprinzătoare: de la miere, grepfruit sau amestec de plante, până la par­fumurile nobile și scumpe. O recomandare pen­tru persoanele ca­re călătoresc mult: puneți în baga­jul dvs. de mână o lumânare parfumată și aprindeți-o seara. Și cea mai anostă cameră de hotel va deveni caldă și plă­cută, cu o notă pro­prie, indivi­du­ală.

Ghimbir

În medicina tradițională chi­neză, ghim­birul este con­si­de­rat un tonic neîn­trecut. Sti­mu­lea­ză irigarea sanguină și încăl­zește din interior spre exte­rior organismul. Cea mai simplă va­riantă o reprezintă bom­boa­nele cu ghimbir, care vin­decă – pe du­rată scur­tă – inclusiv deranjul de sto­mac. Dacă tempe­ratura de afară coboară sub zero gra­de, beți dimi­neața, în loc de cafea, o ceașcă cu ceai de ghimbir.

Rețeta: puneți pe foc o jumă­tate de litru de apă, cu câ­teva bucăți de ră­dăcină de ghim­bir proas­pătă. Lăsați ceaiul să fiarbă încet 5 minute, stre­cu­rați-l și beți-l imediat.

Yoga

„Broasca” este un exercițiu yoga care pe lângă că încălzește, stimulând circulația sângelui, menți­ne și energia mai multă vreme în orga­nism. Face parte din exercițiile solare („Su­ rya Krya”) și se exe­cută în felul ur­ mă­ tor: în poziție ghemuită, ridi­cați căl­câ­iele de pe podea și puneți mâi­ni­le în­tre ge­nunchi, cu degetele spri­ji­ nite pe sol. Priviți îna­inte, apoi ridicați încet șe­ zu­ tul și în­ tindeți picioa­rele. Aplecați frun­ tea în direcția genun­chilor, cu de­ge­tele pe po­dea, și in­spi­rați. Expirați și reveniți în po­zi­ția ini­țială. Re­petați exercițiul de 26 de ori.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian