Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răceala de primăvară – Ultimul atac

– De când anotimpurile nu mai seamănă cu ce-au fost odată ca nicio­dată, bolile au început să vină, și ele, când nu te aștepți. E și cazul răce­lii de primăvară, care se pregătește de ultima ofensivă. Vă curge nasul, vă doare în gât, tușiți? Înainte să apelați la medicamente, încer­cați leacurile bunicii. Sunt verificate de generații întregi de „gripați”-

Băile fierbinți

Foto: Shutterstock – 6

Atunci când simțim primele frisoane, când în­ce­pe să ne curgă nasul sau deja avem durerile de gât, băile fierbinți sunt ajutorul cel mai rapid pentru a opri în fașă boala, care altfel ne-ar da bătăi de cap zile în șir. Cum procedăm? Simplu:

* Umplem cada cu apă cal­dă la 37°C, tempe­ratură pe care o veri­ficăm fie cu ter­mometrul de baie, fie înmuind puțin cotul în ea (tem­peratura apei trebuie să fie doar puțin mai ridicată decât cea a corpului).

* Intrăm în cadă și lăsăm să mai curgă puțină apă fierbinte, așa încât temperatura apei să mai creas­că cu un grad – două, maximum trei.

* Ră­mâ­nem în apa fier­binte (pe care o mai încălzim din când în când prin adău­ga­rea de apă la tem­peratură ridi­ca­tă) vreme de 30-45 de mi­nute, și pentru a pune foarte bine sângele în miș­care, facem even­tual un pe­riaj energic al tălpilor, al pieptului și al gâtului.

* Ime­diat după ce am ieșit din apă ne șter­gem, ne un­gem cu puțină cremă pe întregul corp (pielea fiind de­gresată de contactul prelungit cu apa fierbinte) și apoi ne bă­găm pentru măcar jumătate de oră sub pă­turi, la căl­­dură, cău­tând să ne relaxăm cât mai profund.

Cu­noscute încă de pe vremea buni­cilor, băile calde au un pu­ter­nic efect antigripal. La tempe­raturi ale corpului ceva mai ridi­cate decât în mod obișnuit, capa­citatea de luptă a sis­te­mului imunitar crește simțitor, în timp ce rezistența mi­crobilor scade con­si­derabil. Re­zultatul este spec­ta­culos: viru­surile gri­pei sunt anihilate în câteva ore, iar organismul ca­pătă imunitate naturală la tipul res­pectiv de gripă.

Sucul de citrice

Luați o lămâie sau un grapefruit cu tot cu coajă și spălați-le foarte bine. Dați pe răză­toare coaja (atât partea galbenă, cât și cea albă de de­desubt) și puneți-o deoparte. Apoi stoarceți foarte bine fructul într-un pahar, adăugați una-două lingurițe de miere, coaja rasă anterior și com­pletați restul cu apă. Lăsați o oră-două la macerat totul, după care puteți bea elixirul ob­ținut. Uleiurile aroma­tice secretate în partea de su­pra­față a cojii, pe lângă faptul că au acel excep­țional par­fum al citri­ce­lor, sunt și agenți antiin­fec­ți­oși foarte puternici, în timp ce niște substanțe amare con­ținute de coaja albă, nu­mite fla­­vone, au un efect excepțional de reducere a fe­brei, de stimulare a imu­ni­tății, de protecție a inimii și va­se­lor de sânge. Beți trei-patru pa­­hare din acest suc într-un interval de timp de 12 ore și veți obține un efect superior celui al me­di­ca­men­telor obiș­nuite, care de obicei ac­țio­nează doar asu­pra simptomelor, fără a trata gripa pro­priu-zisă.

Supele calde

Supa caldă (mai ales de găină) a devenit în ulti­mii ani în Occident un remediu la modă. Tot mai mulți me­dici recomandă persoanelor răcite, înain­tea clasice­lor an­ti­­biotice, aspirine și parace­tamo­luri, supele fier­binți ase­­zonate cu ver­deață. Su­pa fier­binte este un ade­vărat eli­xir pen­tru gât și căile respiratorii supe­ri­oa­re, prin însuși efec­tul său ter­mic (bac­te­riile și viru­surile nu rezistă la tem­pe­raturi ridicate). Și ar mai fi un mic secret: în timp ce alimentele obișnuite ne­cesită un efort consi­de­rabil al organismului pentru digestie (ceea ce scade simțitor capacitatea de luptă a sistemului imu­ni­tar), supele aduc un surplus consi­derabil de ener­gie, fără a soli­cita prea mult digestia.

Mai ales în primele săptă­mâni de primăvară, supele cal­de de legume sunt un aliment excelent, deopotrivă ener­gizant și ușor, mărind capaci­ta­tea de apărare a orga­nis­mu­lui și ajutându-l în even­tua­li­tatea unor in­fecții res­pi­ratorii. Dacă simțiți că răceala vă dă târcoale, eliminați temporar (pen­tru minimum 24 de ore) orice alt aliment și între­țineți-vă cu supe fierbinți. Este foarte posibil să nu mai aveți nevoie de un alt remediu.

Usturoiul

În timpul epidemiei de gripă sau atunci când simțiți că vă pândește răceala, ustu­roiul face mi­nuni. Mes­tecați câte o jumă­tate de cățel de us­turoi di­mineața, la prânz și seara, pentru a preveni îm­bol­nă­virea. Dacă v-a prins răcea­la, zdrobiți cinci căței de usturoi și amestecați-i bine cu 10 lingu­rițe de miere de al­bine lichidă. Luați din acest preparat câte o lin­guriță din jumătate în jumă­tate de oră și înghițiți-l în­cet, lăsân­du-l să alu­nece pe gât. Sa­van­ții au des­coperit mai mult de douăzeci de substanțe anti­virale și anti­bac­teriene în us­turoi, care este unul dintre cele mai puternice anti­gri­pale cunos­cute.

Cataplasmele cu muștar și semințe de in

În râșnița elec­tri­că se pun o linguriță de boa­be de muștar și 4-5 lin­gu­rițe de se­mințe de in. – Se ma­­cină cele două ingre­diente îm­preună, după care se pun într-un vas în care se adau­gă apă căl­duță, amestecând până se formează un terci. – Terciul astfel ob­ți­nut se în­tinde pe un tifon pus pe zona piep­­tului și gâtului, unde se ține vre­me de 15-60 de minute. Acest leac stră­vechi sti­mu­lează cir­cu­la­ția sângelui în zona pieptului, in­tensifică reac­ția imu­ni­tară la nive­lul plă­mâ­nilor și arborelui bron­șic, pre­venind complicațiile răce­lilor.

Starea de spirit pozitivă

Se pare că nu­mitorul comun al celor care nu se îmbolnăvesc de gripă nu este nici alimentația, nici vaccinurile sau suplimentele de vitamine și mine­rale, ci, pur și simplu, starea de spirit po­zitivă. Din acest motiv, mai multe orga­nizații de sănătate din SUA au editat broșuri cu sfaturi psihologice extrem de sim­ple, dar surprinzător de efi­ciente, atunci când vrem să avem un psihic sănătos și care să ne fe­rească chiar de bolile fizice. Iată câteva din sugestiile simple, selec­tate de specialiști:

* Fiți cât mai afectuoși (în ciuda pandemiei) – Dragostea este un elixir deopotrivă pentru suflet și pentru corp, având darul de a aplana con­flic­­tele relaționale, de a diminua ni­velul stre­sului și al tensiunii psi­hice.

* Faceți cu cât mai mult entu­ziasm tot ceea ce vă pro­puneți. Cău­tați să fiți creativ la locul de muncă, acasă, atunci când faceți proiecte. Aceas­ta vă va menține to­nu­sul psihic și fizic la cote ma­xi­me și în mod reflex imu­ni­tatea.

* Exprimați-vă cât mai liber comunicând, dese­­nând sau pictând, cântând sau dan­sând. Ex­pri­mându-ne li­ber, descătușăm emoțiile din sub­con­știent, eliminăm ten­siunile lăuntrice și ne eli­berăm psihic spontan.

* Hrăniți-vă mintea cu lucruri pozitive. Mai ales atunci când privim la televizor – care a devenit princi­pa­lul mijloc de informare și agrement – este bine să evităm știrile care pun accentul pe violență, filmele din genul horror sau de acțiune sângeroasă, muzica agitată și cu mesaj agresiv. Este bine să alegem programe rela­xante, artistice sau care pre­zintă peisaje din natu­ră.

Sfaturile de mai sus pot părea banale, însă o dată apli­cate, creează un climat psihologic extrem de favo­rabil – o adevărată barieră împotriva îmbol­năvirilor de tot felul. De altfel, nu mai este un se­cret relația dintre stre­sul psihic și scăderea capaci­tății naturale de apă­rare a organismului. Ce ar fi dacă am învăța măcar pen­tru câ­te­va zile să ne de­barasăm de încărcătura emo­țională ne­gativă prin aceste demersuri simple?

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian