Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Copacii vindecători

Foto: Shutterstock – 3

– Vă doare capul? Aveți reumatism sau suferiți din dragoste? Mer­geți în pădure! Acum, primăvara, co­pacii au incredibile pu­teri tămă­duitoare pentru suflet și trup. Vechii greci, dacii și vechii germani le cunoșteau, iar astăzi, tot mai mulți adepți ai naturismului folosesc aceste puteri pentru energizare și calm sufletesc –

Fagul

Alungă stresul

Fagul are o răsfrângere de energie deosebit de întinsă: forța lui binefă­că­toare acționea­ză a­su­­pra o­mu­lui până la o dis­tanță de 10-15 m de trunchi. Toc­­mai de aceea o plim­bare printr-o pădure de fag este o baie de ener­gie vi­ta­lă pură. Fagul creează o stare de spirit po­zitivă, vă izgonește tris­te­țea din suflet și gân­du­rile confu­ze. El vă armo­nizează sen­timentele, vă spo­rește pute­rea de concen­trare, vitalita­tea. Dacă aveți o cir­culație proastă sau sunteți în mod cons­tant expuși stre­su­lui, apropia­ți-vă măcar o dată pe săp­tămână de un fag – 10 mi­nute ajung. Fagul face să crească randa­mentul bioritmic, frun­zele sale alină durerile de cap.

Castanul

Vindecă rănile sufletului

Dacă inima vă este îndurerată, dacă vă simțiți cuprinși de în­doieli sau spaime, căutați refugiu la cas­tan. Nu seamănă acest copac impu­nă­tor, în floare, cu o catedrală grandioasă, în care ard sute de lu­mânări? Exact ca în­tr-o biserică, lân­gă un castan vă regăsiți li­niștea, recâștigați forța pier­dută. Energia castanului vin­decă rănile sufle­tului, vă redă în­crederea în dvs. Uti­lizarea exter­nă a substan­țelor sale active este mult studiată în zilele noastre. Din coaja ra­murilor tinere se extrage aesculina, o subs­tan­­ță care stimulea­ză meta­bolismul și accelerează iriga­ția sanguină. Scoar­ța trunchiului fur­nizează cele mai importante medi­ca­mente pentru vene: substanțele ei active se folosesc la vinde­ca­rea hemo­roi­zilor, a crampelor muscu­lare, con­tra reținerii apei. Cea­iul din flori de castan cal­mea­ză tusea, drenea­ză și for­ti­fică țesutu­rile.

Frasinul

Întărește voința

O călugăriță celebră din se­co­lul XII, mistica Hildebrand, spu­nea refe­rindu-se la frasin: „Es­te simbolul jude­cății cu­minți”.

Întăriți-vă voința prin frasin. Ast­fel vă veți realiza proiectele cu mai multă consecvență, nu veți mai putea fi induși în eroare atât de ușor. Câm­pul său energetic face mai permeabilă legă­tura dintre conștient și subcon­știent. Veți pu­tea recunoaște mai ușor scopul vieții, veți ști mai clar pentru ce trebuie sau nu să vă decideți. Veți fi mai puțin sensibil la greu­tăți, veți reacționa calm la atacurile în­drep­tate împotriva dvs.

Cei care intră în „relație” cu fra­sinul învață să fie independenți.

Ceaiul de sămânță de frasin (sco­rușe) vindecă bolile de ficat și fiere. Frecția alină durerile reu­matice și fe­bra musculară.

Stejarul

Redă energia

Când vă aflați în preajma unui ste­jar, salutați-l în tăcere și arătați-i res­pectul dvs. sincer. Copac cu o personalitate cu totul aparte, el era onorat încă din antichitate ca „arbore sfânt”.

Stejarul întruchipează natura spi­ri­tual-înflăcă­rată, vă pune în miș­care energia, vă ac­ti­vează cir­cu­la­ția sân­ge­lui și a lim­fei.

Vă simțiți slă­­biți în urma unui efort pre­lun­git sau după o boală grea? Sprijini­ți-vă în fiecare zi timp de 4-7 minute de trun­chiul u­nui stejar. În mai puțin de o săp­tămână vă veți sim­ți refăcuți, înviorați. Pu­teți gândi mai clar, vă puteți concentra mai ușor.

Fiertura (decoctul) din coajă de stejar face ade­vărate minuni în bo­lile de piele, eczeme sau inflamații. În caz de du­reri abdominale se reco­mandă băile de șezut cu coajă (scoarță) de stejar.

Teiul

Alină suferința din dragoste

Foto: Dreamstime – 4

Când întâlniți (în cale) un tei, întâlniți dra­gostea curată. Teiul ali­nă du­rerile su­fle­tești, îmblân­zește inimile, lim­pezește senti­men­tele. Conectați-vă cât mai des la cu­rentul său de energie (dacă se poate înaintea meselor) și veți ve­dea că puterea min­ții și puterea sufletului vor fi în deplină armo­nie: mintea și sufletul nu-și vor mai sta în cale, ci vor vibra împreună.

Încredințați-i teiului suferința dvs. și res­pec­tați-l sincer, iar el vă va alina durerea și vă va sti­mu­la in­tuiția, încât în mod spontan vă veți com­porta corect. El rupe închistarea provocată de durerea din sufletul dvs. și vă veți recâștiga forța și strălucirea.

Pinul

Calmant pentru tuse și nervi

Dacă sunteți răciți, plimbați-vă prin pădurea de pini! Aroma condi­men­­tată a copacilor vă ajută să res­pirați mai ușor. Ea eliberează căi­le res­piratorii și în­vio­rează bron­­hiile. Rășina pi­nu­lui, dar și ex­tractele din ace sau mlădițe sti­mu­­lează irigația sanguină, cal­mea­­ză nervii, poto­leș­te ac­cesele de tu­se. De ase­menea, vă puteți masa pielea cu ulei de pin, pe care, în apă fierbinte, îl puteți și inhala.

Când atingeți un pin, firea dvs. înfierbântată se li­niștește, gândurile și sentimentele dvs. se armo­nizează. Când stresul sau necazurile vă apasă, apro­piați-vă de un pin! În câm­pul lui magnetic (până la o distanță de 5 metri de trunchi) vă veți regăsi echi­librul interior și liniștea.

Salcia

Energie și noroc

Salcia vă iradiază cu energia ei direct în su­flet. Ea vă ac­cen­tuează dis­po­zi­ția su­fle­tească în ca­re vă aflați și din cauza aceas­­ta, mulți o consi­de­ră drept un copac pericu­los. Dacă, de pildă, vă aflați într-o stare depre­sivă, ea se va ac­centua în pre­zența sal­ciei. Mai nou însă, tera­pe­u­ții apre­cia­ză tocmai a­ceas­tă ra­dica­lizare pro­du­să de sal­­cie, care îl ajută pe om să conștien­ti­zeze răul de care suferă, dobân­dind ener­gia necesară pen­­tru a se elibera de el. De ase­menea, salcia îmbo­gă­țește zestrea sufle­tească a copiilor și îmblânzește animalele agre­sive. Cea­iul din coajă de salcie scade tempe­ratura și com­bate arteritele și nevral­giile.

Bradul

Forță și sănătate

Bradul a fost întotdea­una un simbol al forței și re­zistenței. Din lemnul, ace­­le și rășina lui s-au ob­ținut mijloace de vin­de­ca­re încă ­din antichi­tate: ele acționează e­ner­gic împo­tri­va inflama­țiilor de orice fel, ali­fiile făcute din ex­tract de brad sunt folosite azi, pe scară largă, îm­po­triva reumatis­mului și ar­trozei. Rășina de brad vă întă­rește gin­giile dacă o sugeți în­cet. O baie de șe­zut fă­cută cu de­coct de ace de brad com­bate infla­ma­ția ve­zicii urinare și he­mora­giile mens­truale. Dacă aveți în grădină un brad, apucați-i cât mai des ramurile în mâini, lăsân­du-le să vă alunece printre palme; mân­gâiați-le cu multă dragoste și ocrotiți-le, ca pe un copil. În preaj­ma unui brad, depri­marea, pesimis­mul și egois­mul dis­par. Îm­bră­țișați-i trunchiul con­s­tant – și întreaga dvs. viață se va așeza sub sem­nul binelui: grijile și temerile vor fi din ce în ce mai neînsem­na­te, repre­zentările despre viață, din ce în ce mai pozitive.

Cireșul

Iinhibiții sexuale

Încă din vremuri de­mult apuse se spune că cireșul este casa în care tră­iesc spiritele grădinii și ale pădurii, locul în care se împerechează și în care răspândesc o aură afrodiziacă. Nicio mi­ra­re, deci, că cireșul ac­cen­­tuează iradierea erotică a unui om, tre­zindu-i do­rința de dragoste. Peri­oa­da optimă pentru a vă lăsa forței lui este mo­mentul înfloririi: în cazul unor inhibiții sexuale, sprijiniți-vă în fie­care zi câte trei minute, cu spa­tele de trunchiul cireșului, ținând picioa­rele apro­piate. Apoi, aplecați-vă trun­chiul în față și respirați cât puteți mai profund. Ceaiul din sâmburi uscați de cireșe combate tusea. Sucul de cireșe proaspete este indicat hipotensivilor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian