Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

TEST: Știți să fiți fericiți?

Foto: Shutterstock

Le cunoaștem cu toții: per­soa­nele acelea me­reu bine dispu­se, ce par să aibă parte doar de bucu­­rii. Întâmplător? Psi­hologii spun că nu: exis­tă un talent de-a fi fericit, iar acest talent îl au cei care știu să se bu­­cure și să profite de clipa de față. Sun­­teți unul dintre ei? Răspundeți la întrebă­rile testului următor și veți afla.

1. O prietenă sau un prieten anulează în­­tâl­nirea fixată cu săptămâni îna­in­te. Așa, pur și simplu, în ultima clipă. Ce fa­ceți?

a. Mă supăr, firește, și de nervi mă apuc de tot felul de treburi casnice neplanificate.

b. Încerc să găsesc o preocupare interesantă.

c. Îi telefonez și-ncerc s-o (să-l) con­ving să ne vedem totuși.

d. Habar n-am ce să fac. Să citesc? Să mă uit la te­levizor?

2. Întrebați-vă prietenii, cunoscuții sau, mai bine, înregistrați-vă pe o casetă. Întrebarea este: cum râdeți?

a. Destul de tare și în rafale. Ăsta-i semnul meu distinctiv.

b. Sunt mai degrabă izbucniri, ca atunci când te gâdilă cineva.

c. Ca o găină când cotcodăcește.

d. Chicotesc înfundat.

3. Cineva a încercat să vă facă un rău. Cum vă mani­fes­tați enerva­rea?

a. În nici un fel. Îmi păstrez calmul, deși pe dinăuntru fierb, și încerc să mă adun.

b. Reacționez imediat și foarte vio­lent.

c. Fac în așa fel, încât să-l doară rău și pe el (sau pe ea).

d. Enervarea mă obosește atât de tare în interior, încât nu mai am putere să reacționez.

4. Sunteți ocupați cu îndeletniciri gos­podărești. Din­tr-o da­tă, parte­ne­rul sau partenera dvs. vă face demer­suri ero­­tice. Cum reacționați?

a. Amân răspunsul pentru mai târziu.

b. Răspund la tandrețe.

c. Resping oferta.

d. Îl rog (o rog) să mă asiste la treabă până termin.

5. Vă-ntâlniți pe stradă cu o prietenă sau un prieten de demult, pe care nu l-ați mai văzut de-o veșnicie. Ce bucu­rie! Aveți vreo idee?

a. Îmi notez numărul de telefon și sun cât de curând.

b. Fixez o întâlnire pentru săp­tă­mâna vii­toa­re.

c. O invit sau îl invit pe loc la o cafea.

d. Îmi propun să-l con­tac­tez altă dată.

6. Tocmai ați ieșit de sub duș, afară e o vreme splen­didă și prietenii dvs. vă in­vită, spontan, într-o excur­sie. Cum reac­ționați?

a. Bine, mergem, dar mai întâi tre­buie să-mi usuc pă­rul. Și pe ur­mă… un­de să ne ducem?

b. Scot foenul din priză, trag ceva pe mine și la drum!

c. Mai bine să meargă singuri.

d. Grozav! Dar oare mi se usucă părul așa de repede

Și dacă se strică vre­mea?

7. Iată patru definiții ale fericirii. Pe ca­re o preferați?

a. Fericirea este suma multor clipe fericite.

b. Fericirea este o iluzie.

c. Fericirea se obține prin luptă.

d. Fericirea este un dar uriaș, dar din păcate prea rar.

8. Organizați o petrecere. Ce în­seam­nă pentru dvs. o seară reușită?

a. Nimeni nu sparge nimic, toți se distrează și ajung cu bine acasă.

b. Toată lumea e dezlănțuită, de par­că n-ar mai exista ziua de mâi­ne.

c. Să realizez că invitații mei se simt bine.

d. Să-mi laude toți performanțele de gazdă.

9. Aveți vreo­dată senzația că îna­inte era mai fru­mos și mai bine de­cât acum?

a. Da, și mult mai simplu.

b. Era, câteodată.

c. Ce prostie!

d. Când trecutul respectiv era pre­zent, cârteam cu toții.

10. Cineva vă dăruiește o su­mă mare de bani, cu con­di­ția să-i cheltuiți într-o oră. Ce fa­ceți?

a. Mă-nscriu imediat la o călătorie în jurul lumii.

b. Mă gândesc cui să-i dau.

c. N-am idee… atâția bani!!!

d. Mă duc la un magazin și-mi cum­păr în prostie tot ce-mi trece prin cap.

Interpretare

160 de puncte și peste

Trăiți în prezent, savurați con­ști­ent fiecare minut din viața dvs. Nu su­feriți din pricina constrângerilor și asta vă face să vă simțiți liberi. Ați reușit – poate și datorită unui talent înnăscut – să nu vă lăsați domi­nați de situații sau de alte persoane. S-ar pu­tea învăța multe de la dvs. în această privință. Felul cum gustați plăcerea fie­cărei clipe, cum trăiți până la fund anu­mite si­tua­ții, uitând pur și simplu tot ce se petrece îm­prejur. Iar situa­țiile pot fi dintre cele mai dife­rite. Im­portant este doar că ele se petrec în via­ța dvs. Datorită faptului că sunteți atât de atenți la pre­zent, observați mult mai multe lucruri decât alții. As­ta vă îmbogățește viața, o face mai cap­­tivantă, mai plină de prospețime și spon­­taneitate. Și toate a­cestea se re­flectă pe chipul dvs. Absolut mi­nunat!

80 – 155 de puncte

Da, trăiți în prezent și asta se sim­te clipă de clipă. Sun­teți mereu atenți, sesizați absolut tot ce se-ntâm­plă, ga­ta să îmbrățișați orice idee nouă. Iu­biți viața, sunteți curioși și sin­ceri. Dar câteo­dată exagerați și lă­sați im­pre­sia că țineți cu orice preț să fiți pre­zenți. Să trăiești acum și aici nu în­seam­­nă defel să nu te gândești și la ziua de mâi­ne. Planurile de viitor nu sunt un semn de măr­gi­nire. Dim­potrivă. Nepier­zând din ochi viitorul, prezentul dvs. va fi mai lipsit de griji.

30-75 de puncte

Trăiți prea puțin în prezent, parc-ați încerca să fu­giți de el. Per­cepeți, fi­rește, tot ce se petre­ce, sun­teți atenți și treji, dar până la o anumită limită. Sun­teți mult prea preo­cu­pați de trecut și de viitor. Planificați fiecare oră cu mi­nuțio­zitate, încercați să evitați tot ce este în­tâm­­plător. Necu­noscutul vă spe­­rie, de aceea vreți să-l evi­tați. În­cli­­nați să glo­ri­fi­cați trecutul. Ex­ploa­tați la ma­xi­mum lu­crurile plăcute din viața de zi cu zi și fa­ceți-vă mai mult timp pen­tru dvs.

25 de puncte și sub

Nu trăiți deloc în prezent. Ați eva­dat într-o altă lume, pentru că nu vreți cu nici un chip să vă confruntați con­știent cu ceea ce se întâmplă as­tăzi. Preferați pla­nurile de viitor sau amintirile tre­cu­tu­lui, neglijând pre­zen­tul. Sunteți visă­tori și asta e fru­mos. Dar când visarea ajunge să fie o evadare permanentă din reali­ta­te, pe­ricolul devine iminent. Viața se pe­tre­ce acum, în se­cun­da aceasta, iar dvs. sun­­teți absenți. Păcat! Pre­zentul vă poate oferi atât de mult! În­cepeți cu lu­cruri mă­run­te, urmă­rind, de pildă, un ră­să­rit de soare. În­cer­cați să sim­­țiți efectiv fru­­mu­sețea unui în­ceput de zi. În cu­rând, vă veți da seama cât de bine vă face!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian