Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ACNEEA

– Soarele, căldura și praful, noxele răspândite mai ușor în văzduh, favorizează apariția bolilor de piele. La loc de frunte se află acneea, suferința majorității adolescenților –

Foto: Dreamstime – 2

Este o maladie ce face parte din grupa pio­dermitelor, infecții ale pielii, super­fi­ciale ori mai profunde, cauzate de ger­menii obiș­nuiți care populează în mod constant pielea normală.

Cauze. Pot fi multiple: puber­ta­te, stare de stres, de oboseală, boli acu­te ori cro­­nice (dia­bet, boli de ficat sau renale, boli de sân­ge și altele). Co­șurile sunt mai frec­vente la copii și la adoles­cenți. Apar mai frec­vent la per­soanele cu tenul și părul gras, la cele care fac repetat dopuri de cea­ră în urechi sau la persoanele cu palmele și tălpile cră­pate (semn că nu consumă su­fi­cientă apă!). Ac­neea poate „ex­ploda” în timpul ad­ministrării unor medi­ca­mente: an­ti­­de­presive (Diaze­pam), anti TBC (Hi­dra­zidă, Rifam­pi­cin), anticon­vulsive (Hi­dantoin), corti­zo­nice, hor­moni (testo­ste­ron, anticon­cep­ționale). Boala acneică mai poate însoți boala Cushing, hirsutismul, bolile suprarenale, ovarul poli­chis­­tic și pe­rioadele menstruale.

Semnele bolii constau în prezența coșu­rilor, mai mult sau mai puțin dureroase, pu­ru­lente, aflate în stadii evolutive diferite (în timp ce unele se micșorează și dispar, altele apar și cresc tot așa, luni, chiar ani). Sunt localizate la rădă­cina păru­lui, uneori și în glan­dele sudoripare, exis­tând ten­dința de extindere la nas, ochi, urechi, axile, între fese, la ceafă. Nu trebuie stoarse ori smulse fire­le de păr, în jurul cărora se formează. La fel ca și în cazul astmului, piodermita ac­neică a copiilor se vindecă, până la 21 de ani, în pro­porție de peste 50%, pielea re­de­venind netedă și cati­felată. Ex­cep­ție fac unele ca­zuri de acnee conglobată (aici există o infecție adâncă și extinsă).

Tratamentul acneei

Dr. Mihai Prezan

Trebuie individualizat după caz, altfel se tra­tează un nou-născut și altfel un adolescent sau o persoană adultă. De asemenea, se ține seama de intensitatea in­­fec­ției (ușoară, medie, severă) și dacă acneea acțio­nea­ză singură sau este asociată altor afecțiuni.

Măsurile generale de tratament urmăresc reechili­brarea imunității organismului cu mijloace cât mai na­turale și accesibile. Pentru re­du­cerea numărului mare de germeni ce ne popu­lează tegu­mentele, spălatul des cu apă simplă este foar­te indicat, iar pentru față se recomandă ca săpu­nul să fie înlocuit cu un amestec de bicarbonat de so­diu (o parte), mălai (două părți) și tărâțe de grâu (trei părți). Apoi pielea se limpezește cu apă. Să se evite mijloacele depilatoare uzuale (ceara și cre­­mele), care smulg firele de păr.

* Preferați aparatul de ras electric și apoi clătirea cu apă simplă. Rasul cu lama produce o imensitate de micro-jupuiri pe piele, veritabile porți de penetrare pentru microbi, greu de anihilat de către mijloacele noas­­tre de apărare. Din ace­leași motive se recomandă in­terdicția tatuajelor decorative, care permit accesul în piele a temute­lor virusuri hepatitice, SIDA și mul­­te altele.

* Tot pe lista avertismentelor se află și pro­­du­sele cosmetice – pasta de dinți, creme de față – ce conțin siliciu. Cercetări de ultimă oră au dovedit că siliciul, în stare cristalină sau amorfă, pro­duce boli autoimune: poliartrită reumatoidă, lupus, sclero­der­mie, spondilartrită, sarcoidoză pulmo­nară.

* Tinerii adolescenți, cel mai frec­vent pur­tători de coșuri ines­tetice pe față, trebuie avi­zați că fumul de țigară (cu miile de sub­stanțe to­xice pe care le con­ține), al­co­olul, cafeaua, cioco­lata și bău­turile de tip Cola per­petuează în mod cert infecția pie­lii.

* Lipsa de mișcare este și ea un factor favorizant al ac­neei. Tim­­pul pe­trecut în fața cal­­cula­to­ru­lui, a te­levizorului, a ajuns să-l depă­șeas­că pe cel de la școală, fă­când din acești elevi niște se­den­tari cu acnee per­pe­tuă. Ab­sența sportului, a mișcă­rii acti­ve și re­gu­late scade sem­nifi­ca­tiv rezis­tența la boli. Mișcarea duce la oxi­ge­na­rea sân­­gelui și a cre­ie­ru­lui, un or­gan ce repre­zintă a 50-a parte din greutatea cor­pului și consu­mă 25% din can­titatea totală de oxigen necesară între­gu­lui or­ganism. Deci, mai mult sport și dru­meții.

Suntem ceea ce mâncăm

Știința me­dicală actuală consideră că apro­xi­mativ 80% din toate bolile sunt cauzate de un stil de viață necores­pun­zător, ne­echi­librat, nesănătos, fapt va­labil și pentru infecția acnei­că. Sun­tem ceea ce mâncăm. Dintre toate vietățile de pe Terra, omul este ființa care consumă cel mai mare număr de feluri de ali­mente, între care puține se află în stare na­turală, ci sunt prelucrate, rafi­nate, conservate. Ex­cep­­ție nu face nici apa curentă, de o calitate în­do­iel­nică, fapt ce bul­versează ca­pa­­ci­tatea funcțională a în­tregului apa­rat digestiv și a me­tabolismului. O dietă cu multe fructe, le­gume și mai puține gră­simi, pră­jeli, E-uri (40% din alimentele date co­piilor mici con­țin așa ceva), mezeluri sau frip­turi la grătar (con­țin gu­droane cât fumul țigă­rilor) menajează multe din cele circa 500 de funcții ale celui mai minunat la­bo­rator viu: ficatul.

* Tinerii ce suferă de re­pe­tate pusee alergice, având acnee rebelă la tratament, vor evi­ta alimentele și me­dicamentele ce produc aler­gii. Ali­men­tele vegeta­le, bo­gate în fibre, semințele de in și prunele uscate pot comba­te con­sti­pația și pot echilibra flora intes­tinală, două dintre cau­zele implicate în apa­riția coșurilor. De ase­menea, se recomandă con­sumul redus al cărnii și proteinelor de origine ani­mală, producătoare de numeroase toxine.

Tratamentul cu medicamente

Să se apeleze la vitamine și produse cu rol an­tioxi­dant, de neutralizare a toxinelor microbie­ne, pentru în­tărirea rezistenței la infecție, la preveni­rea și com­baterea răspândirii ei în sânge (septi­cemie), în alte țesu­turi și organe (ganglioni lim­fatici). Se pot ad­ministra Vitamina C (2-3 com­primate pe zi), vitamina E, vitamina B12 (o fiolă lunar), acid folic (un comprimat zilnic), multi­minerale (1-2 drajeuri zilnic), Echinacea (numai 6-7 zile pe lună, pentru că scade imunitatea, după ce inițial o modulează, fapt ce nu e menționat în prospect), Spirulină (1-2 pe zi), 20 mg de Aspi­rină pe zi (numai la persoanele peste 16 ani, ex­cepție fac femeile aflate la menstre). Acidul sali­cilic și apa fluidizează sân­gele, ameliorând micro­circulația. Prudență se re­co­mandă la Paracetamol (în unele cazuri poate afecta sever ficatul). Local, se recomandă aplicații umede cu mu­șețel, găl­benele și alte plante medicinale an­ti­in­fec­țioase.

Coșurile și antibioticele. Reprezintă o pro­blemă con­troversată, având în vedere că admi­nistrarea înde­lun­gată a antibioticelor creează o rezistență a ger­menilor bolii față de ele. De altfel, indiferent de na­tura bolii, antibioticele „de cursă lungă” prezintă ris­cul de a selecta microbi pato­geni foarte rezistenți la antibio­tice. Concluzia este că de prea multe ori se ape­lează ne­justificat la acest tip de medicamente, omi­țând pro­ce­dee mai simple, dar foarte eficiente. În sen­sul aces­ta, o alternativă bună pen­tru cazurile severe de ac­nee este au­to­vac­cina­rea, efectuată sub con­trol medical.

Atenție! Nu stoar­­ceți, nu înțepați și nu zgândăriți co­șu­rile de pe față, există pericolul de trom­bo­flebită a si­nu­­sului ca­vernos din coasa cre­ierului, o com­plicație pa­ralizantă, chiar mor­­­tală!

Dr. MIHAI PREZAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian