Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Mario Vargas Llosa, „Vre­muri grele”, roman, tra­du­cere de Marin Mălaicu-Hondrari, Editura Humanitas Fiction (tel. 0723/68.41.94), 374 p.

Llosa e un fel de Midas, cu o cre­ativitate și o forță epică inepui­zabilă care transformă în aur li­terar tot ce atinge. Cititorii ro­mâni, care au avut acces în tra­duceri la toate cărțile lui, îi cunosc amploarea și valoarea operei ce și-a bi­nemeritat Nobelul pri­mit în sfârșit în 2010. Avea atunci 74 de ani și a continuat să adauge noi titluri biblio­grafiei cele­bre. Acum are 85 și noul lui roman, ca și celelalte volume ce-i poar­tă sem­nătura, e o săr­bătoare, ancorată și ea adânc în viața Americii Latine, în istoria ei re­simțită la ni­velul indi­vi­dului. Povestitorul Llosa are în­zes­trarea de a trece prin com­bus­tia minții lui lumea reală, plăs­muind apoi din limbaj o lume la fel de vie ca și aceea din care își extrage materia primă. El nu e nici ideolog, nici moralist, ci doar un ge­nial povestitor și rafinat cunos­cător al posibilităților litera­tu­rii. Narațiunile lui, care alter­nea­ză tim­purile în care au trăit, trăiesc și se proiectează per­so­najele, conțin toate și o perspectivă de ansam­blu a Istoriei ce le in­flu­en­țează destinele, în în­cercarea de a surprinde un sens al acesteia. De aceea se simte atras și de per­so­naje istorice reale cărora, plecând de la docu­mente și fapte, le re­cons­tituie tra­seele existențiale, fă­ră să-i califice explicit, fără să-și afișeze un an­gajament politic ci lă­sând pe sea­ma cititorului jude­cata morală. „Vremuri grele” e o reconstrucție pli­nă de sevă locală a vieții din America Centrală de la mijlocul secolului trecut, marcată de bă­tălia dintre ide­ologiile de stân­ga și de dreap­ta, de conflicte cu in­terese economice între marile puteri mondiale. Po­ves­tea scrisă alert în­cepe în Gua­te­ma­la, în timpul re­formelor încer­cate de un preșe­din­te ales (pe când majoritatea șefilor de state din zonă ajunseseră la putere în ur­ma unor puciuri militare, clasice în America Latină), colonelul Ja­co­bo Arbenz. Fără a fi un simpati­zant comunist, cum fusese acuzat, acesta a încercat să limiteze do­mi­nația absolută în Guatemala a com­­paniei bananiere nord-ame­ri­cane United Fruit, solicitând o îm­părțire mai echitabilă a profitului cu băștinașii exploatați. La insti­ga­rea acționarilor companiei, CIA și câțiva dictatori din zonă (între care și cel din Republica Domini­cană, Trujillo) orchestrează o lovitură de stat care îl aduce la con­­ducere pe Castillo Armas. Aces­ta înăbușe sângeros speran­țele de reformă agrară ale indi­genilor și instaurează un regim de teroare, devenind de la un mo­ment dat stânjenitor prin ex­cese chiar și pentru „spon­sorii” săi. Dictatorul Ar­mas are o legătură inti­mă cu fru­moa­sa Marta Borre­ro Parra, zisă Miss Gua­temala, o femeie cu exis­tență reală din care Llosa face un per­sonaj central al romanului. Marta se asociază cu specialistul în ma­nipulare și tortură al dicta­torului dominican, trimis de acesta să „rezolve” situația omo­lo­gului gua­temalez. Devenită a­man­ta „spe­cialistului”, Marta fuge cu el, după asasinarea lui Castillo Ar­mas, în Republica Dominicană. De acolo, în timpul războiului civil ce a urmat uciderii lui Tru­jillo, este „extrasă” de prietenii nord-americani și dusă la adăpost în SUA, unde naratorul o găsește și încearcă să stoarcă de la ea informații clasificate. Llosa își urmărește personajele în acțiunile ce le conturează destine spectacu­loase, dar dincolo de ele surprinde și forțele ce angajează comunități întregi pe termen lung. Prin po­vestea documentată, dinamică și plină de suspans pe care o spu­ne fără cusur, marele romancier dă de gândit despre lumea de azi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian