Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Ce pot face ca să scap de sindromul Peyronie?” (Răspuns pentru CORNEL I. – Brăila, F. AS nr. 1136)

Foto: Shutterstock

Boala La Peyronie este o afecțiune inflamatorie do­bân­dită a penisului, care, netratată la timp, duce la scle­ro­­zarea corpilor cavernoși cu fixarea penisu­lui. Din cauza aces­­tui proces de „întărire” prin scle­rozarea tisulară, erec­­­­­ția devine extrem de dure­roasă. Cauza exactă ce de­ter­­­mină apariția acestei stări ne­plăcute nu este cu­nos­cu­tă, așadar nu s-a găsit tratamentul medical co­res­pun­ză­tor. Infla­mația poate fi con­­tracarată prin apărarea antioxidantă dată de seleniu, zinc, vita­mi­nele B6, E și C. Teoretic, combinația acestor in­­­gredien­te, bine dozate, este prezentă în Bio-Se­le­niu + Zinc (un me­dicament produs de Pharma Nord Ro­mâ­nia), fiind capabilă să prevină, respectiv să în­ce­ti­neas­că pro­cesul inflamator. Acest antioxidant vă oferă o pro­tec­ție bună și elimină dure­rea. Este suficientă o tabletă pe zi, deoarece conține 100 de micrograme de seleniu. Sistemul imunitar, pentru a funcționa la parametri optimi, are ne­vo­ie de ajutorul antioxidanților.

ADRIANA R. – București

„Copilul meu suferă de spasmul hohotului de plâns” (Răspuns pentru MIRELA – București, F. AS nr. 1191)

Fiindcă am și eu o fată (27 ani), care de mică a avut ace­leași probleme, încerc să vă ajut. Dar să vă prezint pe scurt cum se manifesta ea. Până la șapte luni, numai când dormea nu plângea. Întotdeauna adormea după ora 4 dimineața. La trei ani, n-am mai putut suporta. Plân­gea din nimic și, până nu-și făcea programul (de peste o oră), cu nimic n-o pu­team împăca. Abia când mai scădea din intensitate, o luam în brațe, o mângâiam și se liniș­tea, ca peste puțin timp să înceapă iar. Crizele se repetau de trei ori pe zi. În acest timp, își „mânca” mâinile și își freca așa de tare pi­cioa­rele, de avea răni la degete. După consultație și elec­tro­encefalogramă, medicul psihiatru i-a prescris trei fe­luri de medicamente, pe care i le-am dat câ­teva zile. Dar o înmuiau așa de tare, de nu se putea ți­ne pe picioare. M-am speriat și nu i-am mai dat me­di­ca­men­­tele. În schimb, am început să-i fac masaje reci. Seara, înainte de culcare, o fre­cam pe tot corpul – de două ori consecutiv, cu o cârpă pu­țin aspră, înmuiată mereu în apă rece cu cuburi de ghea­ță (dar nestoarsă), ca să nu se în­căl­­zeas­că deloc – în­ce­pând de la tălpi și terminând cu fața (nu și pe cap). Apoi, o înve­leam într-un cear­șaf ab­sorbant moale și o pă­tu­­ră groa­să, și adormea. Apar­ta­men­­tul trebuie să fie des­tul de bine încălzit. Acest pro­ce­deu trebuie făcut fără în­tre­rupere un an – un an și ju­mă­tate. Pare foarte dur, dar dacă ajun­ge să înțe­leagă că e spre binele lui, copilul se obiș­nuiește. Nu e bine să plân­gă în acest timp. De aceea, cred că va trebui să-i dați cea­iuri de liniștire, până o să mai crească. Acest tra­ta­ment i-l fă­cu­se bunica mea unui bă­­iat (destul de mic pe atunci) din ve­cini, care avea coș­maruri și era foarte ner­vos. Cu aces­te masaje reci am re­zol­vat nu nu­mai această pro­ble­mă, fără nici un fel de re­ci­divă, dar fe­ti­ța s-a și călit în așa măsură, de nu a mai ră­cit și nici gri­pă nu a mai făcut ni­ciodată (înainte, nu-i tre­cea bine o cri­ză de bron­șită astmatiformă, că făcea alta). Vă doresc tu­tu­ror multă sănătate!

CORINA T.

„Sufăr de o inflamație a epididimului” (Răspuns pentru ALEXANDRU – București, F. AS nr. 1385)

Cel mai important pas în cazul dvs. este un exa­men bac­teriologic și, eventual, o antibiogramă. Un­deva, în or­ganism, aveți un focar de infecție. Și via­ța dvs. intimă poate avea o mare influență în evo­luția bolii. Nu uitați, totdeauna trebuie să folo­siți mijloace de protecție!

* Beți o in­fuzie pre­pa­ra­tă din ghim­­pe, coa­da-șoricelului și vale­ri­a­nă – câte o lin­gură din fie­­care plan­tă la 700 ml apă. În­trea­ga can­ti­­­tate se con­su­mă în trei re­pri­ze, cu înghițituri mici, între mese.

* Pu­neți pe testicul comprese cu ceai de pe­lin, la tem­­­pe­ra­tura cor­pului.

* Luați le­gă­tura cu un me­­­dic se­xolog, pen­tru consi­liere. Am în­tâlnit ca­zuri ase­mănă­toa­re, re­zol­vate total. Vă doresc să­nă­tate!

SORIN T.

„Am o rană care supurează întruna” (Răspuns pentru MĂRIOARA S., F. AS nr. 1366)

Tatăl meu a suferit timp de peste 25 de ani de du­­reri atroce la un pi­cior (la șold). S-a ales, la bă­trâ­nețe, cu o operație foarte grea la capul fe­mu­ral drept, fiind diagnosticat cu TBC osos cu infecție și su­pu­rație. Ope­rația și medicația fiind efectuate la Sa­natoriul Eforie, un medic bun, prof. doc­tor eme­rit, i-a fă­cut ta­tălui meu tra­­ta­ment cu Streptomicină direct în pla­gă (tă­ietura ope­rației). Într-o perioadă foar­te scur­tă, i-a dis­părut se­cre­ția li­chi­dă, operația s-a cu­rățat și s-a vin­de­cat.

În 1994, fiul meu a făcut o artrită su­purală scam­­pu­lo-hu­me­rală dreaptă, care, operată și în față, și în spate, se­­cre­ta un li­chid (puroi), iar plaga nu se în­chi­dea deloc, deși trecuseră patru luni și ju­mă­ta­te. După cele afla­te de la tatăl meu, am rugat medi­cul să-i facă tra­ta­men­­tul injectabil direct în opera­ție, o în­țe­pă­tură di­mi­nea­­ța. După numai trei săptă­mâni de in­jecții di­rect în ope­rație și din șase în șase ore injecții in­tra­­mus­cu­lare cu Colimicin (Colistin), orice supurație și ume­zire s-au terminat, carnea a devenit curată și să­nă­toa­să, ca a unui nou-născut. Injecțiile se fac o dată pe zi (când merge la pansat, de exemplu), direct în ope­rație, per os flaconul în­treg. Astăzi, băiatul are mâ­na la locul ei (me­dicii spu­neau că i-o taie din umăr). Apelați la un me­dic bun. Cu aceas­tă metodă se obțin rezul­tate ui­mi­toare. Vă do­resc să­­nătate!

TINCUȚA – Focșani

„Îmi cade părul în ritm accelerat” (Răspuns pentru MIOARA, F. AS nr. 1459)

Scumpă doamnă, și fiicei mele îi că­dea părul din ca­u­­za stresului și supără­rilor. A consultat mai mulți me­dici, dar niciun tratament nu a dat re­zul­­tate satis­făcătoare. La sfa­tul unei ve­ci­ne mai în vâr­stă, s-a spă­lat pe cap nu­mai cu apă de ploaie și cu săpun de casă. La clătit, fo­losea ceai de coada-șo­­ri­ce­lului, urzică și roz­ma­rin, la ca­re adă­uga oțet de mere, pre­parat în casă. A luat, timp de trei luni de zi­le, trei fla­coa­ne de Revalid (con­­form pre­scrip­ției) și Spi­rulină Forte, de la „Ho­fi­gal”. Atât eu, cât și fiica mea ne putem de­clara mul­țu­mi­te de re­zul­tatele tratamentu­lui, care a stopat că­derea pă­rului. Re­va­lidul se ia trei luni de zile la rând, trei cutii. Este per­mi­să o pa­u­ză, după care se poate relua. Far­ma­cis­tul vă va da lă­mu­riri despre durata tratamentului și despre do­zaj. Dacă în ca­zul fiicei mele a dat rezultate bune, nici la dvs. nu va da greș. Succes!

ELENA S.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian