Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „FORMULA AS”

* Martin Kitchen, „O is­torie a Germaniei moderne. De la 1800 până în prezent”, traducere și note de Mugur Bu­tuza, editura Humanitas (tel. 0723/68.41.94), 634 pag.

Pentru cei care vor să în­țe­leagă, atât cât se poate, lumea de azi, istoria Germaniei moderne e semnificativă fiindcă eveni­men­tele ei au avut consecințe pe tot mapamondul. Care ar fi motivele ca o comu­nitate legată doar prin limbă – și a­ceasta mar­cată de dia­lecte re­gio­nale –, împăr­ți­tă în mul­te entități sta­tale vag de­limitate te­ri­torial într-un imperiu („Sfântul im­periu ro­man de na­țiune ger­ma­nică”), să ajungă în doar două secole una din ma­rile puteri ce au do­minat epoca moder­nă? Cum s-a întâmplat ca, într-un timp scurt la scara Isto­riei, o socie­tate feudală fărâ­mi­țată și interconflictuală să devină o mare putere economică și o cul­­tură universal cunoscută? Și mai ales ce i-a împins pe ger­ma­nii reuniți într-un stat modern, cu o civilizație înaltă, să derape­ze în barbarie criminală, să de­clanșeze două războaie mondiale și Holo­caustul? Răspunsurile în­cearcă să le dea în cartea aceasta profe­so­rul universitar canadiano-brita­nic Martin Kitchen, specializat în istoria politică, eco­no­­mică și militară a Germaniei. El își fi­xează ca reper în­ce­pu­tul secolului al XIX-lea, pentru că abia de atunci, după ce Napoleon a unit într-o „Confederație a Rinului” multele stătulețe germane și le-a impus Codul civil francez, se poate vorbi de apariția unei con­științe na­ționale, de trecerea spre for­marea concretă a unui stat unitar german. Înfrângerea impe­riu­lui francez, la care au contri­buit și germanii revoltați de do­mi­nația acestuia, a lăsat loc unor încer­cări de de­finire a „ger­ma­nului”. Filosofi, istorici, socio­logi, tot fe­lul de căr­turari au dez­bătut și dezbat încă dacă ger­man e cel pro­­venit din as­cen­denți germani, cel născut pe te­ri­toriul Germa­niei sau vorbi­torul de limbă germană care a contribuit prin realizările lui la propășirea țării și a culturii ei. Două puteri cu pretenții de uni­ficare au dominat după în­frân­gerea lui Napoleon acest spa­țiu di­vizat politic și econo­mic: Pru­sia în Nord și Austria în Sud. Sta­tele vestice din jurul Ri­nului, mar­cate de idei liberale de sor­ginte revoluționară franceză, și statele estice, militariste și con­ser­vatoare, formau un fel de fe­derație, cu un Parlament doar de­corativ. Martin Kitchen ob­ser­vă cum, treptat, liberalis­mul ce a cul­­minat cu Revoluția de la 1848, extinsă în toată Europa, a evoluat spre un nou naționalism, prin ridicarea unei clase de mij­loc întreprinzătoare, dornică de stabilitate socială și delimitare teritorială sigură. Prusia a reușit asta în zona nordică pe care a do­minat-o militar, folosind o ide­o­­logie-liant: ame­nin­țarea „duș­manului ex­tern” (Fran­ța și apoi Rusia, slavofonii în general) și a „duș­ma­nului intern” (alo­genii, evreii în spe­cial). Aceas­tă ideologie națio­na­listă a fost exacer­bată după Pri­mul Război și a stat la baza rasis­mu­lui nazist. După dezvoltarea ex­traordinară a so­cie­tății in­dus­triale, după afirma­rea marilor ei valori culturale in­trate în patri­mo­niul mondial, du­pă înfrân­ge­rea în Marele Război și inter­lu­diul „Republicii de la Weimar”, germanii au adoptat totalita­ris­mul nazist. ale cărui aspirații imperiale au declanșat Al Doilea Război Mondial. Zdro­­birea Ger­maniei hitleriste și pro­cesul de denazificare au îm­părțit spa­țiul ei în două state con­cu­rente: Re­publica Federală, re­devenită de­mocrație liberală, și R.D.G., în ca­re s-a înlocuit o for­mă de to­ta­li­tarism cu alta, cea co­munistă. Re­uni­ficarea de după căderea Zi­dului în noiembrie 1989 a ridicat însă la suprafață o mulțime de probleme legate de acceptarea re­a­lităților istorice. Profesorul Kitchen le analizează cu finețe, combinând istorio­gra­fia clasică și studiul schimbărilor so­ciale în­tr-o panoramă com­plexă a „fenomenului german”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian