Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

La o cafea, cu propriul corp

– Ar fi bine să ne ascultăm organismul. Cu răbdare și drag! Semnele lui sunt fundamentale pentru starea noastră de sănătate –

Amețeală bruscă

Foto: Shutterstock – 7

Primul gând: „Doamne, e un atac cerebral!”.

Ce se-ntâmplă de fapt? Poate că tensiunea dvs. ar­terială e prea mică, și-atunci, dacă vă ri­dicați repede în pi­cioare, circulația sân­gelui este su­pra­soli­citată. Și ve­deți negru îna­intea ochi­lor. „A­mețeala este un simp­tom ne­spe­ci­fic, care poate in­dica diverse dereglări ale orga­nului echilibrului și ale sis­temului nervos în general”, afirmă specia­liștii. „Adevăratele afecțiuni gra­ve, precum atacul cerebral, sunt rareori semnalizate de starea de amețeală”. Este vor­ba, mai de­grabă, de deterio­rarea centrului de echilibru, situat la nivelul ure­chii, și anume printr-o migrenă, o răcea­lă, o stare de anxie­tate sau prin așa-nu­mita „amețeală de de­po­zitare”, care înseamnă de­plasarea unor cristale mi­nuscule din conductul au­ditiv.

Ce e de făcut? Sauna și dușul alternativ an­tre­nea­ză vasele sanguine și ajută la menținerea con­stantă a ten­siunii arteriale. Dacă, însă, stă­rile de ame­țeală se repetă, trebuie consul­tat medicul. În funcție de cauze, chiar și câteva exerciții de gim­nas­tică și câteva tehnici de re­laxare pot fi folosi­toare. Dar uneori medica­men­tele sunt inevitabile.

Puncte negre în fața ochilor

Primul gând: „Mai mult ca si­gur, o hemora­gie cerebrală”.

Ce se-ntâmplă de fapt? „A­ceste punc­tulețe sunt de fapt niște fibre ex­trem de fine, cu conținut de co­lagen, care plutesc în lichi­dul din partea posterioară a ochiului. Ele apar pentru că odată cu tre­cerea anilor, corpul vitros care for­mează ochiul pos­te­rior se dege­nerează trep­tat-treptat”. Es­te, deci, un fenomen ino­fensiv, spe­­cific vâr­stei înaintate.

Ce e de fă­cut? Uneori es­te suficient să pri­vim în altă di­recție, dar dacă ve­deți fulgere lu­mi­noa­se, con­sultați ime­diat medicul spe­cia­list. În acest caz, ar putea fi vorba de o de­teriorare a retinei sau de o in­fla­mație a zonei posterioare a o­chiu­­lui.

Dureri de cap regulate

Primul gând: „Probabil o tu­moră cerebrală”.

Ce se-ntâmplă de fapt? „Du­rerile sunt în ambele părți și simțiți o apăsare? Pu­­teți urca scările fără ca ele să de­vină mai pu­ter­nice? În­seamnă că sunt du­reri «de încorda­re»”, afir­­mă neu­­ro­lo­gii. Cauze posi­bile: stres, contrac­turi, pro­ble­me ale spa­telui. Dacă du­rerea pul­sează, este însoțită de greață și crește ca urmare a ac­ti­vi­tă­ții fizice, este vor­ba de o mi­grenă.

Ce e de făcut? Împo­triva du­re­rilor de încor­dare, există câteva remedii la-ndemână, cu efect ime­diat: cafeaua cu zeamă de lămâie, respirațiile profunde. „Calmantele nu trebuie luate mai mult de zece zile pe lună, altfel pot produce chiar ele dureri de cap”. În cazul unei migre­ne acute, me­dicii reco­mandă, mai nou, așa-numitele trip­tane. Dacă, însă, pe lângă dure­rile de cap mai apar și tulburări de ve­dere, res­pec­tiv de coordonare, pa­ra­lizie sau chiar pro­bleme de vor­bi­re, mergeți ime­diat la medic pen­tru a lămuri cauzele.

Dureri abdominale puternice

Primul gând: „O apendi­ci­tă!”.

Ce se-ntâmplă de fapt? „Du­rerile ab­do­mi­nale pot fi provocate de sute de cauze. Dar în jumă­tate din cazuri, ele sunt de­clan­șate de un stomac iritabil sau de un in­testin iritabil, cu sen­zație de satu­rație și balo­nări”. La multe persoane, ca­na­lul di­gestiv reac­țio­nea­ză sen­sibil la stres sau la a­nu­­mite sub­stan­țe iritante precum fructo­za. Dar și o infecție gastro-intestinală re­cent vindecată îi poate inco­moda acti­vitatea.

Ce e de făcut? Un in­tes­tin iri­tabil este într-adevăr supărător, dar nepericulos. Cu ajutorul unor ana­lize de laborator, medicul va putea exclude alte cauze ale du­rerilor abdominale. Dar pentru mai multă siguranță, este recomandată endo­scopia in­tes­tinală. În formele ușoare, chiar și certitudinea că nu este vorba de o afecțiune gravă poate fi de aju­tor. Dacă durerile devin prea puternice, intes­tinul sen­sibil poate fi calmat cu antispastice sau cu exerciții de relaxare.

Menstruații extrem de abundente

Primul gând: „Am cancer”.

Ce se-ntâmplă de fapt? „La cabinetul medi­cal vin zilnic cel pu­țin cinci femei ca­re se plâng de un ci­clu neo­bișnuit de abundent”, a­fir­mă gi­neco­logii. „Dar diagnos­ticul de cancer se pune de cel mult două ori pe an”. De cele mai mul­te ori, de vină este un echilibru hormonal de­reglat sau o pilulă anticon­cep­țională neadec­va­tă. Dar cauza poa­te fi și un fi­brom uterin benign.

Ce e de făcut? Adeseori, in­ten­­si­tatea sânge­rării se regulari­zează de la sine, după 2-3 cicluri. Dacă nu, se sta­bilește cauza cu aju­torul ecografiei sau al unui test hor­monal. Și pilula contraceptivă ar putea fi, eventual, de ajutor, pentru că sta­bi­lizează echilibrul hormonal în organism.

Junghiuri în piept

Primul gând: „Infarct!”.

Ce se-ntâmplă de fapt? La fe­meile tinere care duc o viață să­nă­toasă și nu au probleme con­ge­nitale, in­farctul se pro­duce foarte rar. La ele, es­tro­genii prote­jea­ză vasele de de­punerile pe­ricu­loa­se, ce pot conduce la infarct. Da­că, totuși, simțiți brusc niște du­­reri puter­nice în par­tea stângă a tora­celui, ca în­țe­pă­turile de cuțit, „de vi­nă sunt, de obi­cei, dure­rile mus­­cu­la­re care plea­că de la coloana vertebrală și ira­diază în zona ini­mii”. La fel de pu­ternic se mani­festă uneori gazele din intestinul gros. Dar și atacurile de pa­nică pot provoca jun­ghiuri în piept, din cauza respirației prea ac­celerate.

Ce e de făcut? Pentru mai multă siguranță, fa­ceți un control me­dical. Studiile arată că afecțiu­nile cardi­a­ce sunt mai greu de de­pistat la fe­mei de­cât la băr­bați. O ana­liză de sânge și un EKG care înre­gis­trează cu­renții electrici ai miocardului pot lămuri lu­crurile. Pre­ven­tiv, ar fi bi­ne să renunțați la fumat. Țigările sunt o adevărată otravă, mai ales în com­binație cu pilula anticon­cep­țio­nală.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian