Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Pr. ALEXANDRU CRISTIAN TRUȘCAN (Parohia Ortodoxă Română din Dubai, Emiratele Arabe Unite): „Deșertul e doar un decor. Adevărata viață e în suflet, acolo unde ne e și credința”

În Dubai sunt zece mii de români (Foto: Shutterstock – 2)

De 30 de ani încoace, nevoile traiului de zi cu zi i-au făcut pe mulți români să aleagă, temporar sau definitiv, calea străinătății. Dar oricât de multe au fost lucrurile pe care au trebuit să le lase acasă, există un dar de preț pe care l-au luat cu toții în bagaje: credința în Dum­ne­zeu. Și biserica. La înce­put, zidurile au fost făcute din rugăciuni și din slujbe purtate din loc în loc, de preoți misionari, apoi, lă­cașurile au prins trup de piatră, multe dintre comu­nitățile de români bucu­rân­du-se, că au o biserică și un preot „al lor”. Co­munitatea românească din Dubai nu face excepție: sunt 15 ani de când mem­brii acesteia au început demersurile necesare în­fiin­țării unei parohii orto­doxe și, implicit, ale ridi­că­rii unei biserici ortodoxe în acest colț îndepărtat de lume. În urmă cu exact un an, și-au văzut jumătate de vis împlinit: au un preot tânăr, Alexandru Ioan Trușcan, care slujește, deocamdată, într-o biserică ortodoxă, aparținând unei alte comunități. Dar și cealaltă jumătate de vis e pe cale de a se împlini: un lăcaș ortodox românesc în Emiratele Arabe Unite.

„Emiratele Arabe Unite se numără printre puținele țări musulmane care le permit rezidenților de alte confesiuni să-și manifeste public credința religioasă”

Părintele Trușcan (st.) și părintele Vardianu (dr.), la hramul parohiei Nașterea Domnului

Părintele Trușcan e născut și crescut în Bucu­rești. În copilărie, mergea la biserica din cartier, de mână cu mama sa, și nu i-a trebuit mult să înțe­leagă că drumul spre preoție e cel pe care și-ar dori să-l urmeze. Elev la Seminarul Teologic Orto­dox, aflat chiar în incinta Mânăstirii „Radu Vodă”, participa mereu la rânduiala sluj­belor oficiate acolo. „Mânăstirea Radu Vodă este sanctuarul în care am învățat tainele Ortodoxiei și rânduielile slujbelor așezate și pline de har, cum numai în locuri cu oameni ai lui Dumnezeu găsești”, spune părintele Trușcan. O vreme, a fost dirijor al corului bisericii Sfântul    Mina – Vergu din București. Priceput în ale cântului, părintelui Truș­can i s-a propus să-l însoțeas­că pe părintele Iachint Var­dianu, de la Mânăstirea „Ra­du Vodă”, când acestuia i-a fost încredințată misiunea de a răspunde nevoilor duhov­nicești ale românilor din Emiratele Arabe Unite.

– Părinte Trușcan, sun­teți foarte tânăr. Cum s-a în­tâmplat să ajungeți tocmai în Dubai?

Proiectul bisericii românești din Dubai

– În Emirate, orice preot român poate veni în misiu­ne, doar cu aprobarea prea­la­bilă a guvernului Emi­ra­telor, obținută prin „Minis­terul Toleranței și Fericirii”. O denumire neobișnuită pen­tru europeni, dar fireas­că pentru conducătorul Du­baiului, Alteța Sa Regală, Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, al cărui principiu de guvernare este acela de a asi­gura fericirea cetățenilor propriei țări. Politica Emiratelor Arabe Unite, încă din 1971, permite multiplelor comunități de aici, indiferent de na­țio­nalitate, să se manifeste cultural, religios și etnic, ast­fel încât și noi, românii orto­docși, putem să ne practicăm credința și să inițiem con­struirea unei biserici. Emi­ratele Arabe Unite se nu­mără printre puținele țări musulmane care le permit rezidenților de alte confe­siuni să-și manifeste public credința religioasă. Așa se face că și biserica noastră ortodoxă română și-a urmat fiii până în Orient. Și pentru că românii din Dubai soli­citau tot mai insistent pre­zența unui preot ortodox, în luna iunie, 2021, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înființarea Parohiei Ortodoxe Române din Dubai, Preafericitul Părinte Daniel binecu­vântând desemnarea și hirotonia mea ca preot și ca paroh al acestei nou înființate enorii.    Dar mi­siunile creștin-ortodoxe din acest colț de lume au deja o tradiție de cincisprezece ani, căci, la soli­citarea comunității românești de aici, Preafericitul Părinte Daniel a delegat mereu preoți, la marile sărbători, pentru a sluji și a oficia Sfintele Taine.

– Nu v-a speriat ideea de a pleca atât de de­parte de țară, în deșert și în mijlocul unui popor musulman?

– Cel mai bun indiciu că faci alegerea corectă și că Dumnezeu este cu tine pe drumul cel bun este pacea din suflet, după cuvintele Mântuito­rului Iisus Hristos: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfrico­șeze”. Acest sentiment a fost lumina care m-a călăuzit de-a lungul acestor ani, și în special în ultima vreme, și mă rog să nu mă părăsească nici de-acum înainte.

„Românii din Emirate constituie o comunitate apreciată de localnici și de guvern”

– Vorbiți-mi puțin despre românii din Dubai, despre comunitatea ortodoxă pe care o păstoriți: cum s-au adaptat unei cu totul alte lumi decât cea de acasă?

În mijlocul enoriașilor din Dubai (în pandemie)

– În general, românii din Emirate constituie o comunitate apreciată de localnici și de guvern. Ma­joritatea lucrează în domenii precum IT, edu­cație, industrie, inginerie, comerț, securitate și poartă cu demnitate numele de român și de creș­tin, într-o lume arabă și musulmană. Românii au luat drumul Orientului Mijlociu începând cu anii 2000, căci politica guvernamentală și mediul de afaceri din Emirate au favorizat creșterea număru­lui europenilor care au ales să trăiască și să lucre­ze în această țară. În cei peste douăzeci de ani, diaspora românească a crescut, numărând astăzi aproximativ zece mii de cetățeni români care locu­iesc în Dubai, Abu Dhabi și în celelalte orașe din federația Emiratelor Arabe Unite. Românul își iubește țara și îi duce dorul, indiferent de locul în care s-ar afla pe mapamond, dar știe să se facă plăcut și să trăiască frumos și în locurile unde ajunge, fiind deschis la suflet și ospitalier, chiar când el este oaspete. O moștenire primită de la strămoși.

– Cum trăiesc românii în de­șert? Învățați cu dealurile și munții noștri de-acasă, nu le e greu să-și piardă privirea pe dunele de nisip?

Civilizație în plin deșert

– Peisajul natural, fie el bogat în relief și vegetație, ca acasă, în Ro­mâ­nia, sau arid, ca aici, unde tem­peraturile ating uneori și 60 de grade la umbră, este doar decorul unei vieți pe care noi, și nu altcineva, am ales să o trăim. Adevărata viață o pur­tăm înăuntru, în suflet, iar în cre­dința în Biserică și în Hristos sunt, de fapt, rădăcinile bucuriei noastre adevărate, dătătoare de pace și ori­zont sufletesc.

– Cum îi privesc arabii pe creștini? Au ro­mânii probleme din cauza religiei lor ortodoxe?

– Este o adevărată binecuvântare generozitatea prin care locuitorii din Emirate știu să-și întâm­pine oaspeții, îngăduindu-le să-și manifeste liber și în liniște credința. Actualmente, oficiem sfintele slujbe în biserica ortodoxă a Patriarhiei Antiohiei, situată în cartierul Jebel Ali, din Dubai. Această biserică frumoasă ne este temporar casă și suntem recunoscători Preasfințitului Părinte Gregorios, Episcopul ortodox al Emiratelor Arabe Unite, pentru dragostea frățească a sa personală, și a comunității antiohiene (si­rieni, libanezi), prin care au știut să ne fie de ajutor în acest început de or­ga­nizare a parohiei noastre.   

„Avem alături români capabili și responsabili”

– Cum arată viața dum­neavoastră de preot ortodox în Dubai? Sunteți foarte tâ­năr, cum faceți față dublei provocări: de a fi nu doar preot, ci și sfătuitor sufletesc pentru cei pe care-i încearcă dorul de casă?

Părintele Trușcan, cu soția și fiul

– Viața de preot ortodox în Dubai nu este deloc tihnită, ci este plină de provocări. Ne dorim să ne facem simțită pre­­zența în comunitate, nu lăsăm lucrurile la voia întâm­plării, ne preocupă găsirea de soluții la proiectele pe care le avem, de rezol­vări la provocările care apar mereu. Dumnezeu ne-a binecuvântat să întâl­nim români capabili și responsabili, care ne sunt ală­turi. O parte dintre ei sunt membri ai Consiliu­lui Parohial, alții ne sprijină din afară. Ajutorul pe care îl apre­ciem în mod deosebit, oferit de toți acești oameni harnici și darnici, se manifestă sub formă de vo­luntariat și implicare directă, donații de bani și obiecte necesare acti­vităților parohiei și, nu în ultimul rând, rugăciu­nea, fără de care nu vom putea realiza nimic.     

– Sunt problemele românilor de la capătul lumii altele decât cele ale românilor din țară? Ce le lipsește cel mai mult?

– Aflați departe de țară și de familii, românii din Orientul Mijlociu se confruntă cu aceleași probleme și provocări sociale și sufletești pe care le întâmpină orice român dezrădăcinat. Diaspora românească, pe cât este de numeroasă, pe atât este de dispersată în întreaga lume. Deși trăiesc și mun­cesc în cel mai faimos emirat din lume, româ­nii de aici sunt oameni cu posibilități financiare modeste. De aceea, Biserica Ortodoxă Română, pre­zentă și în Dubai, se va strădui să fie princi­palul factor de coeziune în comunitate, oferind asistență religioasă, sprijin moral și material mem­brilor ei, străduindu-se, totodată, să păstreze senti­mentul de apartenență la națiunea română. Depar­te de țară, dar cu suflet românesc.

O casă pentru toți românii

– Ce planuri de viitor aveți pentru comunitate? Cum gândiți să veniți în întâmpinarea așteptărilor credincio­șilor români?

Părintele Trușcan și un grup de enoriași

– Prin generozitatea Emirului Du­baiului, cultele religioase primesc gra­tuit, în proprietate, o suprafață de teren pentru construirea propriului lăcaș de cult. Biserica Ortodoxă Română do­reș­te să construiască aici nu doar o bi­serică, ci și un Centru Ortodox So­cial Sportiv, denumit CROSS, un spa­țiu polivalent, în care românii din Emi­rate să se regăsească împreună. Aici se vor putea întâlni, vor organiza activități și evenimente, vor celebra sărbători și tradiții românești, păstrând limba română drept cea mai sfântă expresie a dorului și iubirii de țară.

De asemenea, în proiectul CROSS este inclus și un teren de sport, cel mai atractiv spațiu pentru tineri și copii, unde vor avea ocazia de a se întâlni și de a lega prietenii. Complexul de clădiri al CROSS a fost conceput de doi arhitecți bucureș­teni, în spiritul arhitecturii tra­diționale românești. Un pic de acasă, în Dubai.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian