Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cele 10 strigări ale organismului

Foto: Shutterstock – 3

Căderea părului, arsurile la sto­mac sau in­som­niile sunt – în ma­joritatea ca­zu­rilor – niște sim­ple simptome care nu tre­buie să ne îngri­jo­reze. Și totuși, ar fi bine ca femeile – în mod spe­cial – să nu igno­re sem­na­lele trans­mise de or­ganism, pen­tru că bolile de­pis­tate din timp sunt mult mai ușor de tratat și vinde­cat.

Iată cele 10 simp­tome „dem­ne” de luat în sea­mă:

Simptomul nr. 1

Dereglările de somn

Ce pot ascunde: Insomniile pro­­duse de mesele îmbel­șu­gate sau de consumul unor băuturi ce conțin co­fei­­nă sunt ino­fensive. Adeseori, dere­glările de somn pot fi pro­vocate și de stres, de neliniște su­fle­tească sau de lip­­sa de mișcare. Dar, în anu­mite ca­zuri, în spatele lor se pot as­cunde dia­bet, dereglări hormonale sau de me­tabo­lism, infecții sau stări depre­sive.

Când trebuie consultat medi­cul: Dacă dereglările de somn durea­ză mai mult de o lună și dacă apar în fiecare noapte sau de câteva ori pe săp­tă­mâ­nă.

Simptomul nr. 2

Pleoapele umflate

Ce pot ascunde: În majoritatea cazu­ri­lor – somn insu­ficient sau exces de alcool. Dacă pleoa­pele sunt umfla­te mai ales di­mi­neața, este ade­seori un indiciu că peste noap­te tensiunea arte­rială scade consi­de­rabil și că în zona ochilor se acumulează lichid. Dacă ochii rămân um­flați și pe par­cursul zilei, s-ar putea să fie vorba de o reac­ție alergică la anumite creme, fixative pentru păr sau produse cosme­tice. Și în cazul bo­lilor de inimă sau de rinichi, în jurul ochilor se pot forma edeme.

Când trebuie consultat medi­cul: Dacă aceste ede­me durează o săp­tă­mână sau chiar mai mult sau dacă sunt însoțite de du­reri usturătoare sau de senzația de ten­siu­ne în ochi, ar tre­bui veri­ficată de medic func­ția ri­ni­chilor, a inimii și a glan­dei tiroide.

Simptomul nr. 3

Căderea părului

Ce poate ascunde: În mod nor­mal, lipsă de fier, dar uneori și pro­ble­me sufletești sau dere­glări hormonale.

Când trebuie con­sul­tat me­di­cul: Cu până la 100 de fire de păr că­zute pe zi, nu există mo­tiv de îngrijorare. Dacă în­să încep să ca­dă șu­vițe în­tregi și să apară zone com­plet neaco­perite, trebuie consul­tat ur­gent un me­dic inter­nist.

Simptomul nr. 4

Vâjâitul în urechi

Ce poate ascunde: Supra­soli­citare sau stres, dar uneori și efectele se­cun­dare ale anu­mitor medicamente sau ale muzicii date la maxi­mum. De vină poate fi, even­tu­al, și îngustarea va­se­lor care produce dereglări ale iri­gării cu sânge la nivelul ure­chii inter­ne. Aces­tea pot de­clan­șa o pierdere brus­că a auzului sau zgomote per­­ma­nente în urechi (tinitus).

Când trebuie consultat me­di­cul: În cazul când vâjâitul du­rează peste o oră sau de­vine din ce în ce mai pu­ter­nic, trebuie con­sultat medicul orelist. Ade­seori este su­fi­ci­en­tă o sim­plă spă­lătură prin care se înlătură un even­tual dop de ceară.

Simptomul nr. 5

Apariția gușii

Ce poate ascunde: Foar­te frec­­vent, lipsa de iod poate provoca apa­­riția gușii. Cau­za mai poate fi și o de­re­­gla­re a glandei ti­roide (hiper sau hipo­func­ționare).

Când trebuie consultat me­di­cul: Ime­di­at. Trebuie exa­minată glanda tiroidă și, în funcție de diag­nostic, se reco­man­dă o te­ra­pie cu hormoni sau iod (sub formă de ta­ble­te).

Simptomul nr. 6

Arsurile la stomac

Ce pot ascunde: Cauza aces­tor arsuri este o slăbire a sfinc­te­rului din­tre eso­fag și stomac, care nu se mai închide bine. O ur­mare a kilogra­me­lor în plus, a stre­su­lui, a al­coolului și ni­cotinei, dar și a consu­mului exage­rat de ali­men­te. Acidul gastric urcă în eso­fag și ata­că mucoasa. Și pentru că este acru, apare sen­zația de arsură.

Când trebuie consultat me­di­­cul: Când durerile sau ar­su­rile du­rează mai mult de trei săptămâni sau când ele apar încon­tinuu. Urca­rea perma­nen­tă a acidului gas­­­tric poate provoca con­gestii ce pot du­ce – în cel mai rău caz – la apariția can­ce­rului esofagian.

Simptomul nr. 7

Presiunea sau durerile din zona pieptului (la femei)

Ce pot ascunde: În general, este vorba des­pre acumu­larea de lichid în țesuturi, înaintea sau în timpul ciclu­lui. Ea este pro­dusă de așa-numitul sindrom pre­men­strual (hor­­moni ne­com­pen­sați). În cau­ză mai pot fi: pi­lula anticon­cep­țio­nală sau o carență de vita­mina B6.

Când tre­bu­ie consul­tat me­di­cul: Când senzația de apă­sare nu dispare nici după men­strua­ție. Durerile pot indica – foarte rar, ce-i drept – și un cancer de sân.

Simptomul nr. 8

Arsurile la urinare

Ce pot ascunde: Ele indică adeseori o in­fec­ție la ure­tră. Dar în cazul acestor afec­țiuni, un rol im­portant îl poa­te juca și psi­hicul. Și, de ase­menea, un sistem imu­ni­tar slăbit: uretra fiind mai scurtă la fe­mei, prin ea pot pă­­trunde mai ușor în vezica urinară agenții patogeni. O cis­tită netratată poate provoca afec­țiuni ale ba­zinului re­nal și, în final, în cazul cel mai grav, o îm­bolnăvire a ri­ni­chilor.

Când trebuie consultat me­di­cul: În ca­zul instalării du­re­rilor în zona rinichilor și al apariției arsurilor la uri­nare, trebuie con­sultat imediat medi­cul urolog: peri­co­lul îmbolnăvirii de cistită este imi­nent!

Simptomul nr. 9

Sângerările între cicluri (la femei)

Ce pot ascun­de: La femeile ti­nere, o dere­glare hor­mo­na­lă pro­dusă de stres sau un efect se­cundar al pilu­lei an­ticon­cep­ționale. Ca­u­zele pot fi uneori și probleme psi­hice sau formarea unor chisturi (mi­omi) ute­rine. Du­pă 45 de ani, adeseori un semnal pentru intrarea la me­no­pau­ză. Sânge­rările (hemo­ra­giile) sunt uneori sem­­nul unei afec­țiuni geni­tale serioase (de exemplu o infla­mație a ovarelor).

Când trebuie consultat me­di­cul: Dacă aceste sân­ge­rări nu încetează după două-trei ci­cluri. Și, de ase­me­nea, da­că ciclul du­rează mai mult de 7 zile și este înso­țit de dureri mai puternice decât de obi­cei.

Simptomul nr. 10

Petele de ficat care-și schimbă culoarea

Ce pot ascunde: Uneori este vorba doar de pete de fi­cat pig­men­tate mai puternic. Dar ele pot as­cunde și un melanom (can­cer de piele).

Când trebuie consultat me­di­cul: Petele de ficat trebuie exa­mi­nate cât mai des. Dacă forma lor este neregulată, dacă și-au schim­bat culoarea sau dacă depă­șesc 2 mm, tre­buie con­sultat un medic der­ma­to­log, pentru că aceas­tă for­mă de can­cer de piele poate fi ușor vindecată atunci când este depis­tată la timp.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian