Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cele cinci secrete ale sănătății

– Studii recente au dovedit pe baze științifice că atunci când trupul și sufletul se află în echilibru, sistemul imunitar e puternic –

1. Somnul regenerează

Foto: Shutterstock

Principala metodă de relaxare naturală a fost dăruită omului încă din leagăn: somnul. El joa­că un rol esențial atât pen­tru echilibrul psihic, cât și pentru capacitatea de auto­apă­rare a organismului. „Im­por­­tan­ța somnului este dese­ori subapreciată”, afirmă psi­ho­­logii elvețieni. „Astăzi, noi dor­mim cu mult mai pu­țin decât pe vremea când oa­menii trăiau în ritmul dic­tat de natură. Cine doar­me puțin e considerat viguros și activ. Fals! Dacă deficitul de somn se prelungește, nivelul cortizo­lului, glicemia și tensiunea arterială cresc și aduc boala. Dimpotrivă, când îi asigurăm som­nul sufi­cient, sistemul imunitar își manifestă re­cu­noștința, funcționând cu un randament optim.”

2. Stresul pozitiv ne stimulează

O viață în pat, asta ne dorim în momentele de ma­re oboseală… Totuși, n-ar fi neapărat un mod de trai sănătos. Efortul cotidian și emoția – cu alte cu­vinte, stre­sul pozitiv – întăresc considerabil apăra­rea natu­rală a organismului. Aceasta este concluzia ce se des­prin­de dintr-o sinteză recentă, întocmită pe baza unor stu­dii efectuate în Kentucky (SUA) și British Colum­bia (Canada), care au însumat 19.000 de participanți. Doar atunci când o activi­tate susținută nu e urmată și de odihnă, stresul devine cronic și primejdios. Sau, și mai rău, dacă statutul social al unui om este pus sub sem­nul întrebării, așa cum se întâmplă în cazul șoma­jului prelungit ori al îngrijirii de lungă durată a unor rude apropiate, grav bolnave. În astfel de situații, hor­monii stresului – cortizolul, adre­nalina și nora­dre­nalina – de­pășesc în permanență valorile normale, de­vin negativi și periculoși, slăbind sistemul imunitar și dereglând meta­bolismul. Hotărâtor este mo­dul cum sunt evaluate lăuntric solicitările exterioare. Dacă ceea ce facem ne place și dă vieții noastre un sens, re­zistăm mult mai bine la zece ore de muncă pe zi ori la sar­cinile grele gospodărești ale unei familii nume­roa­se, decât cei ce fac acti­vități zilnice ce par să nu aibă rezolvare.

De aceea, a doua regulă sună așa: nu vă temeți de stres! Dacă apreciem realist rezistența noastră la efort și ne menținem în limite rezonabile, nume­roase pro­vo­cări pot chiar să ne facă plăcere. Însă, pentru a de­păși fazele stresante, cu sănătatea neștir­bită, tre­buie să ținem seama de normele clasice ale stilului de viață sănătos: cine nu fumează, cine con­sumă cu mă­sură al­cool, cine face multă mișcare și optează pen­tru o ali­men­tație echilibrată are în per­manență rezer­ve de ener­gie. De asemenea, s-a do­vedit că metodele de re­la­xare, cum sunt yoga, medi­tația sau antrena­men­tul autogen, ne ajută să do­bândim mereu forțe noi.

3. Structuri fixe pentru viața de zi cu zi

Buna dispoziție și gândirea pozitivă nu se obțin la comandă. Iar insistența cu care ne sunt cerute poate deveni, până la urmă, și ea, o povară. „Nu-ți poți impune ca, începând de mâine, să vezi jumă­tatea plină a paharului în locul celei goale”, spun psihiatrii. Viziunile op­ti­miste se obțin în timp. Persoanele medi­ta­tive, înclinate spre melan­colie, de pildă, tre­buie să se preocupe de asigurarea echilibrului nece­sar, oferin­du-și lucruri care pot să le însenineze sufle­tul. În acest sens, există cel puțin o regulă practică: structuri clare, în viața de zi cu zi. Mai exact: să introducem în existența noastră coti­dia­nă momente stabile, pe care să le respectăm, plim­bări regulate în fiecare zi, întâlniri cu prietenii, măcar de trei ori pe săptămână, spectacole, cel pu­țin o dată pe lună, lectură. Asemenea insule de re­la­­xare ne îmbunătățesc starea de spirit și țin în frâu un alt inamic potențial al să­nă­tății noastre: stresul.

4. Iubirea ajută la vindecare

Un partener, ca să-ți protejezi inima și sistemul circulator? Sună absurd, totuși aceasta reiese din diverse studii efec­tuate în ultimul timp. Specialiștii din Stockholm au ținut sub observație, o pe­rioadă mai îndelungată, șase sute de femei cu vârste cu­prinse între 30 și 65 de ani. Rezultatul: cele mai sănătoase sunt fe­meile implicate într-o relație în care sunt fericite sau cel puțin mulțumite. Gru­pul celorlalte, care trăiesc singure și în condiții de izo­lare socială, a prezentat valori sensibil mai precare: variații mini­me de puls, factorii de coagulare a sân­gelui, colesterolul și trigliceridele mărite – ceea ce înseamnă risc de diabet, ate­roscleroză și infarct miocardic. Dar și mai nesănătoasă este o relație nefericită: cele mai în­gri­jorătoare valori le aveau femeile aflate în conflict neîn­trerupt cu partenerul. Așadar, decisivă este cali­tatea relației, după cum o demonstrează și un studiu al soților Janice Kiecolt-Glaser și Ronald Glaser din Ohio. Ei au cercetat deprin­derile de comunicare a 90 de cupluri, după care le-au făcut femeilor și bărbaților câte o mică rană pe piele. Aceasta s-a cicatrizat cel mai bine la cu­plurile capabile să poarte o discuție bună și con­struc­tivă. Ele dispuneau de secreția hor­mo­nală abun­­dentă și de numărul sporit de celule ne­ce­sare vinde­cării, iar sistemul lor imunitar a reac­ționat mai rapid. În fine, pe lângă traiul în cuplu, via­ța socială activă este și ea un factor favorizant al sănătății. În sprijinul acestei afirmații vine un studiu din Pitts­burgh (SUA): 334 de subiecți au fost ches­tio­nați în legătură cu viața lor socială și, ulterior, expuși unui germen patogen al virozei. Concluzia: oamenii im­plicați social, care se simt susținuți de cei din jur, se îmbolnăvesc mult mai rar.

5. Fiecare pe drumul lui

Indivizii aflați prin profesia lor me­reu printre oameni, odată ajunși acasă, au nevoie mai curând de liniște, în vre­me ce timizii se relaxează mai bine în compania a doi-trei prieteni apropiați, decât într-o ceată zgomotoasă. Sănătos este ceea ce ne satisface, și aici se aplică princi­piul: mai puțin înseamnă ade­sea mai mult. Uno­ra le face bine jogging-ul, altora o oră de muzică. Cine sare însă de la o me­todă la alta, căutând veșnic alt­ceva, nu face decât să alerge după simpla ilu­zie a sănătății per­fecte.

De aceea, regula numărul 5 sună ast­fel: faceți doar ceea ce vi se potri­veș­te. Să acceptăm chiar și boala, ne învață specialiștii, care uneori e inevita­bilă în viața noastră și, din când în când, chiar folo­sitoare. De pildă, copiii trebuie să treacă printr-o serie de infecții, pentru a dobândi un sistem imu­nitar eficient. Poate ar trebui să ne privim corpul ca pe un partener într-o căsnicie îndelun­gată și bună: el ne însoțește și la bine, și la rău, avem crize și mo­mente de extaz, câteodată ne devine dușman și ne calcă pe nervi, însă mereu găsim o cale de a fi fericiți împreună cu el.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian