Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Exerciții Qigong pentru picioare

MEDICINĂ TRADIȚIONALĂ CHINEZEASCĂ

– Picioarelor noastre nu le revine doar rolul de a ne susține trupul și de a-i asigura deplasarea în spațiu zi de zi, o viață întreagă. Ele constituie în același timp și locul de unde pornesc și unde își au punctul terminus multe dintre meridianele energetice. Și tocmai aici intervine Qigong, o metodă terapeutică ce se înscrie în categoria străvechilor practici medicale chineze: ea ne pune la dispoziție o serie de exerciții, cu ajutorul cărora se pot activa aceste canale prin care circulă energia vitală. Rezultatul? O creștere semnificativă a capacității de concentrare și ameliorarea unor suferințe trupești, cum sunt hipertensiunea arterială, răcelile, tulburările de somn și problemele digestive –

Harta de pe talpa picioarelor

Foto: Shutterstock – 4

Cu excepția mișcărilor pe care le executăm șe­zând sau culcați, aproape că nu există altele la care să nu participe și picioarele. Potrivit informa­țiilor deținute de specialiști, oamenii și-au ridicat trupul în poziție verticală, începând să meargă astfel, cu aproximativ șase milioane de ani în urmă. Acum vreo 10.000 de ani, au aban­donat viața no­madă, de vâ­nă­tori-culegători, prefe­rând să-și întoc­mească așezări stabile, și abia de câteva se­cole au desco­perit cât de comod este să stai așezat. Din pă­cate, în defavoa­rea picioarelor: înfășu­rate în ciorapi și închise în pantofi, ele nu mai au decât ara­reori ocazia de a vedea lumina zilei. Atâta vreme cât nu ne atrag atenția provocându-ne du­reri, noi nu le mai perce­pem altfel decât ca pe niște simple instru­mente de depla­sare. Însă, dincolo de funcția lor de suport al mo­bilității și al tuturor pos­túrilor noastre, ele sunt înves­tite cu puterea de a ne dezvălui mult mai multe lucruri decât am crede. Pe suprafața tăl­pilor putem chiar descifra, ca pe o hartă, prezența în organis­mul nostru a unor simptome și boli. Desi­gur, aces­te semne nu au precizia diagnosticului pus de un medic, totuși, este important faptul că, prin inter­mediul lor, ni se oferă posibilitatea de a iden­tifica zonele unde apar eventuale disfuncțio­nalități. De asemenea, acționând asupra punctelor corespun­zătoare din tălpi, putem influența regiuni ale cor­pului aflate la mare distanță de ele, după cum au demonstrat deja numeroase studii clinice.

Labele picioarelor – o imagine în oglindă a corpului nostru

Interacțiunea dintre labele picioarelor, alte părți ale corpului și psihicul nostru reprezintă un fas­cinant domeniu de cercetare. De multe secole, me­dicina tradițională chineză acordă picioarelor o însemnătate deosebită. Meridiane importante, căi de transport al energiei indispensabile vieții în cor­pul nostru încep și se termină în degetele de la picioare. De exemplu, pornesc de la labele picioa­relor și apoi își continuă traseul, urcând de-a lun­gul membrelor inferioare, meridianele ce alimen­tea­ză principalele organe de detoxifiere: ficatul (degetele mari), rinichii (tălpile) și meridianul splinei (dege­tele mari), responsabil pentru întreți­nerea meca­nismelor de autoapărare a organis­mului, formarea celulelor sangvine și echilibrul fluidelor corporale. La fel se întâmplă cu meridia­nul vezicii urinare (degetele mici), cel al co­le­cistului (al patrulea deget de la ambele picioare) și al stomacului (al doilea de­get) care, potrivit medicinei tra­di­ționale chineze, prelu­crea­ză hrana ingerată atât în planul fizic (alimentele), cât și spiri­tual (emoțiile), pentru a distri­bui apoi în corp energia dobân­dită ast­fel. Prin stimu­larea acestor căi energetice sau a punc­telor de acupunc­tură si­tuate pe traiectul lor, se poate exercita o influență po­zi­tivă asupra organelor de la care și-au luat denu­mirea. Este o mo­­dalitate simplă și totuși extrem de eficientă de a obține o ameliorare rapidă în bolile acute sau cronice. De aseme­nea, organismul poate fi con­solidat și armonizat în scop profilactic, preve­nindu-se astfel declanșarea unor afecțiuni.

Qigong pentru picioare: efecte benefice asupra corpului și a psihicului, respectiv a emoțiilor

Metoda terapeutică Qigong ne oferă o șansă reală de menținere a echilibrului fizic și psiho-emo­țional, inclusiv prin exercițiile destinate pi­cioa­­relor. Ele activează sistemul imunitar și pe cel circulator, stimulează metabolismul, precum și fluxul limfatic, îmbunătățesc irigația sangvină și produc un efect de relaxare datorat, în parte, căldu­rii degajate în tim­pul executării lor. Totodată, ni se dă posibilitatea de a recupera sau de a începe să ne dezvoltăm mobili­tatea degetelor și a labei pi­cio­rului în întregime, prin fortificarea muscula­turii, dar și a tendoanelor, ligamentelor și fibrelor nervoase, ceea ce asigură o mai bună funcționare a articulațiilor. Prin faptul că se adresează și muș­chilor intrinseci (scurți, formați numai din câteva fascicule musculare), aceste exerciții ne ajută ca, treptat, să nu ne mai rezumăm doar la deplasarea labei piciorului în întregul său, ci să dobândim și abilitatea de a executa mici miș­cări controlate ale degetelor.

Tehnicile Qigong ne pot fi de folos într-o gamă largă de patologii, fie că este vorba de unele ano­malii specifice ale picioarelor, de exem­plu Hallux valgus (monturi), sau de afecțiuni cu caracter general, ca hipertensiunea, tulburările de somn, oboseala cronică. Nu în ultimul rând, Qigong ne antrenează atenția, modul cum perce­pem mișcările și deprinderile de mers, facilitân­du-ne adaptarea la anumite solicitări ce ne-ar putea aduce prejudicii. Astfel, nu numai că reu­șim să aflăm lucruri esen­țiale despre noi înșine, dar totodată, devenim apți să trăim cu intensitate momentul prezent, aici și acum.

Cu Qigong, ne putem antrena oriunde și oricând

Spre deosebire de numeroase metode terapeu­tice, care sunt mari consumatoare de timp și pretind un anume bagaj de experiență și cunoș­tințe prealabile, tehnicile Qigong pentru picioare permit accesul la un veritabil tezaur de cunoaștere nu numai practicanților avansați, ci și profanilor. Este permis ca durata antrenamentului să varieze în funcție de programul nostru personal: ea poate fi extinsă la o oră sau mai mult, după cum, în con­dițiile unei agende foarte încărcate, se va reduce la doar câteva minute. De asemenea, avem liber­tatea de a ne alege exercițiile preferate. Fi­rește, pentru fiecare afecțiune se recomandă anu­mite exerciții, însă ele pot îmbrăca forme diverse. Unele sunt mai dinamice, compunându-se din mișcări ale picioa­relor sau ale întregului corp, pe când altele au un aspect static: corpul rămâne imobil, iar practicantul lucrează în exclusivitate cu vizualizări. Există și exerciții ce utilizează pro­ce­duri de masaj, la care se urmărește o concen­trare selectivă asupra punc­telor de acupunctură și adu­cerea lor în prim-plan.

Exercițiile pot fi efectuate fie în cadrul unui program de sine stătător, fie în combinație cu alte sisteme terapeutice, ca de pildă yoga sau medi­tația. Întrucât nu necesită niciun fel de instru­mente auxi­liare, ne putem umple cu ele timpul de aștep­tare la casă, într-un supermarket, printre altele. Este și aceasta o explicație a faptului că tehnicile respective trezesc tot mai mult interes, iar numărul oamenilor dornici să le integreze în rutina lor zil­nică se află în continuă creștere. Așa­dar, încu­me­tați-vă să pășiți în universul fas­cinant al practicilor energizante Qigong și veți constata că ele vă întăresc trupul, vă îmbogățesc spiritul și emoțiile. Iar rezultatele nu se vor lăsa așteptate până în vara viitoare, când se redeschide sezonul sandalelor și al mersului cu tălpile goale pe iarbă sau pe nisip ci, dimpotrivă, sunt un dar oferit ori­cui, neîntârziat și cu toată generozitatea. Iar acum, destul cu vorba. Începeți…

EXERCIȚII

Relaxare și somn bun

Semnul infinitului

Acest exercițiu poate fi întrebuințat ca un mij­loc de relaxare sau există și posibilitatea de a-l com­bina cu altele, incluzându-l într-un program de seară, pe care îl exe­cutați cu puțin timp îna­inte de a merge la cul­care. Trageți spre dvs. una din labele picioa­relor, fără a forța miș­carea. După aceea, de­senați cu centrul palmei, pe talpa piciorului, un opt culcat și repetați gestul vreme de câteva minute, conturând semnul matema­tic al infini­tului. Apoi procedați la fel cu talpa cealaltă.

Dureri de picioare, traumatisme

Călcați pe vată

Puteți executa exercițiul atât așezați pe un scaun, cât și în picioare. Imaginați-vă că aveți sub fiecare talpă câte un vălătuc de vată, mare și moale. Lăsați un picior să se cufunde în stratul de vată și încercați să simțiți cât mai precis cum vata ima­ginară, mătăsoasă, vă cuprin­de și vă mângâie talpa. Obser­vați-vă cu maximă atenție, pentru a vă da seama care porțiu­ne a tălpii s-a cufun­dat prima și cel mai profund în vată, de asemenea și care de­gete. Apoi opri­ți-vă un moment și slăbiți pre­siunea tălpii, permi­țând vatei să se umfle, revenind la volu­mul inițial. Repetați exercițiul cu piciorul opus și reluați-l de câte ori doriți. El se poate efectua și stând în picioare, cu spatele drept și picioarele depărtate cam la distanța umerilor, genunchii fiind ușor îndoiți. Această variantă este indicată mai ales în cazul când există un trauma­tism sau o leziune la genunchi. Modul de desfă­șurare va fi identic cu cel descris mai sus, deci nu trebuie decât să repro­duceți aceeași succesiune de sec­vențe. Ca antre­nament suplimentar al aten­ției, puteți încerca să sesizați dacă există vreo deose­bire între cele două picioare. Aveți percepții dife­rite la un picior, com­parativ cu celălalt? Când picioarele dvs. se cufundă în vata imaginară, pre­siunea exer­citată asupra ei este uniformă pe în­treaga suprafață a tălpilor? Degetele sunt lipite de podea pe toată lungimea lor? Imaginați-vă cum ar arăta o am­prentă a tălpii dvs. dacă s-ar imprima într-un ma­terial moale.

Ficat, rinichi, vezică urinară

Vasul cu miere

Așezați-vă cu spatele drept pe un scaun sau taburet, astfel încât coapsele și gambele dvs. să formeze un unghi de 90 grade, iar tălpile să se sprijine pe podea, depărtate una de alta la o distanță aproximativ egală cu lățimea umerilor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian