Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vinurile românești – o poveste de succes

* Sectorul viti-vinicol românesc a cunoscut un salt calitativ spec­ta­culos în ultimii zece ani. România oenologică a ajuns departe față de momentul 1990. Podgorenii noștri au învățat să cultive vița-de-vie după ul­timele tehnologii și să producă vinuri premiate la concursuri inter­naționale. Succesul acesta ar fi fost greu de obținut fără fondurile euro­pene, acordate după 2007 *

Istoria din pahar

Foto: Shutterstock

Primele trei mari puteri vini-viticole din Uniu­nea Europeană sunt Spania (peste 900.000 ha), Franța ( aproape 800.000 ha ) și Italia (aproape 700.000 ha). Pe locul patru ca suprafață cultivată se află … România, cu 175.000 ha. Nu-i așa că unii dintre dvs. nu v-ați gândit că țara noastră ocu­pă această poziție superioară în clasamentul euro­pean? Asta și din cauză că dați crezare unor me­saje pesimiste, potrivit cărora la noi nu se mai în­tâmplă nimic bun, că totul s-a dus de râpă, că tere­nurile au fost copleșite de mărăcini etc. Sigur, su­prafața cultivată cu viță-de-vie în România ar putea fi mai restrânsă decât în anii comunismului, după aplicarea legilor proprietății, după revo­luție. În epoca socialistă au fost naționalizate viile aflate în proprietate particulară    și au fost desțelenite dealuri întregi, unde nu fu­sese cultivată nicio­dată vița-de vie, pentru a ex­tinde supra­fața totală la nivel național. Vinu­rile erau ex­portate mai mult în vrac, cu gar­nituri întregi de vagoane-cisternă, mai cu sea­mă pe piața sovietică. La intern, cele câteva mari bran­duri ale viticulturii colec­tiviste: Mur­fatlar, Jidvei, Cotnari, Cotești etc. livrau și vin îmbuteliat, consumat mai mult în mo­mente festive. Vinul îmbuteliat era concurat de „vinul de țară” sau „vinul de butuc”, obți­nut de gospodari din via proprie, din hibrizi: Nova, 1001, Căpșunică, sau celebrul Zaibăr ol­tenesc, evocat de Amza Pelea când îl inter­preta pe nea Mărin la televizor. Hibrizii aceștia era cultivați chiar și pe terenurile C.A.P.-urilor. Poporul bea mai mult vinul acesta de ma­să, fiindcă îl avea la îndemână. Cine nu avea vin acasă, din via lui, îl cum­păra de la prăvălie sau de la de­pozit. Unii bucu­reș­teni de pe Calea Griviței au fost clienți ai lui Gheor­ghe Ște­fănescu, care bote­za vi­nul    adus din cramele Vrancei. Ames­teca vin ief­tin cu vin un pic mai scump și vindea toată can­titatea la prețul cel mai mare. Omul a făcut o ave­re imensă, dar a fost prins, condamnat la moar­te și executat, în decem­brie 1981. Cazul lui a inspirat filmul „Secretul lui Bachus”. Dacă ar fi avut no­rocul să nu fie prins până la revoluție, după 1990, în „jungla tranziției”, ar fi devenit un afa­cerist ono­rabil: „botezarea” și contrafacerea vinu­rilor au fost practici frecvente în țara noastră, do­vedite și de durerile îngrozitoare de cap resim­țite de clienți a doua zi!

Relansarea viticulturii românești

Dealul cu vie

Timp de aproape 20 de ani, până la aderarea la Uniunea Europeană, vinurile românești nu s-au bucurat de o reputație prea bună în afara țării. De fapt, vinul îmbuteliat nici nu prea trecea granița. În acest interval, sectorul viticol a trecut și printr-o perioadă turbulentă, de reașezare, mai ales în ceea ce privește proprietatea asupra suprafețelor cultivate cu viță-de-vie și a cramelor. Foștii podgoreni, de dinainte de comunism, s-au zbătut, deseori prin sălile de ju­decată, ca să redevină stăpâni pe moșiile confiscate după război. Aface­riștii tranziției au reușit să pună mâna pe porțiuni însemnate din podgoriile patriei, transformate, deseori, în veritabile câmpuri de lupte juridice. Unii, din nostalgie, voiau înapoi via înaintașilor, alții simțeau potențialul de câștig al cramelor. Au avut loc procese, tranzacții, rapturi, prejudicii etc., care s-au reflectat și în calitatea proastă a vinurilor scoase pe piață. Între timp, însă, au ajuns pe plaiurile noastre viticole câțiva adevă­rați „eroi civilizatori”, din Italia și Franța, care au deschis luminișuri în haosul autohton. Să-l evoc numai pe regretatul Guy Tirel du Poix (decedat în 2011), care a scos pe piață „Vinul Ca­valerului”, o mare atracție oenologică la vre­mea aceea. Aderarea Româ­niei la Uniu­nea Europeană, în 2007, a fost un moment de cotitură în sectorul viti-vinicol românesc, căruia i-a fost dedicat un sub-program de finanțare în cadrul Pro­gra­mului Național de Dez­voltare Rurală (PNDR), ali­mentat masiv cu fonduri euro­pene, câteva sute de milioane de euro. Vechile plan­tații au fost înlocuite, în numeroase locuri, cu plantații noi, de soi, hibrizii fiind eliminați. Antre­prenorii au înțeles că dacă nu investesc bani în dezvoltarea cramelor, pierd competiția. Au apărut, pe lângă firmele mari, cunoscute, crame noi cu su­pra­fețe mai mici, chiar foarte mici, dar convin­gătoare în ceea ce privește calitatea vinurilor. Le întâlnești în toate podgoriile din România (Pivnița Savu, Casa Zaig, Crama Histria, La Săpata, 1000 de Chipuri, Crama Carastelec, Crama Petro Va­selo, Crama Bauer, Crama Țelna etc.), puzderie de crame cu vinuri premium, de calitate înaltă, ade­vărate tezaure lichide. S-a schimbat și marketingul: sticlele au etichete elegante, atractive. Consuma­torii și-au rafinat și eu gusturile, s-au (auto)educat, au învățat multe lucruri despre modul în care sunt produse vinurile, de la îngrijirea plantațiilor, până la îmbuteliere. În acest context, antreprenorii nu au avut de ales: au fost obligați să producă vinuri tot mai bune. În caz contrar, pierd competiția în piață. Nu poți obliga pe nimeni să mai consume vinuri de la crama care l-a decepționat. Mai ales că pe piața internă au ajuns și vinuri de pe toate me­ri­dianele lumii! Dacă nu scoți un vin românesc bun, clienții se orientează către vinuri din Repu­blica Moldova, Italia, Chile sau Australia. Cumpărăm „din patriotism”, dar să merite banii, să nu fim pă­căliți. Oricum, nu mai este cazul: viticultorii noș­tri sunt, cei mai mulți dintre ei, perfor­manți.

Rute comerciale

Vin învechit în butoaie

Acest lucru este dovedit și de creș­terea, de la un an la altul, a exporturilor de vinuri românești pe piețe terțe, adică în țări din afara Uniunii Europene. Vârful a fost atins chiar anul trecut (an co­mer­cial, august 2021 – iulie 2022): 4.724.400 litri de vinuri spu­mante, vinuri la bag-in-box, vinuri îmbute­liate și vinuri liniștite, în vrac. Cantitatea aceasta este dublă față de cea exportată în 2007, anul aderării la Uniunea Europeană. Cel mai important partener este Marea Bri­tanie, fostă țară membră a blocului comu­nitar. Pe piața britanică au ajuns anul trecut 2.536.400 litri de vin, comerțul acesta fiind explicat prin faptul că aici s-a format în timp o comunitate puternică de români. Îmi spu­nea un coleg de liceu, care muncește în Lon­dra, că la restaurantele românești unde mer­ge la petreceri, este pus pe masă, firește, vin din țară. Vinurile din România ajung și peste ocean, în Statele Unite: 634.200 litri, în 2022, cu pre­cizarea că vârful a fost atins în 2020: 790.900 litri. Inte­resant este că vinurile noastre au succes în Norve­gia: de la 4.400 litri exportați în 2007, am ajuns, anul trecut, la 319.000 litri! În China au fost vân­duți, anul trecut, 250.000 litri, dar exporturile în această țară sunt mai reduse decât în anii an­teriori. Nu sunt, desigur, cantități care să ne facă să riva­lizăm cu Italia sau Franța, dar aceste date pro­bează că sectorul viti-vinicol din România a căpătat credi­bi­litate pe piața mondială. Acest fapt este dovedit și de medaliile de aur, tot mai nume­roase, ob­ținute de vinurile românești (atât soiuri inter­națio­nale: Sauvignon Blanc, Riesling, Merlot, cât și soiuri autohtone, Fetească Neagră, Fetească Albă, Tă­mâioasă românească)    la concursurile din afara ță­rii. Mai rămân, desigur, multe de făcut. Avem cele mai numeroase exploatații viticole din Uniu­nea Europeană. Aceasta înseamnă că sunt foarte mulți mici proprietari, cu suprafețe re­strân­se, lucrate deseori manual, cu randamente mici, fără respec­tarea ca la carte a tehnologiilor de cul­tură. Vini­ficarea o fac în regie proprie, în gos­po­dărie. Con­ver­sia la sistemul ecologic este re­dusă în sectorul viti-vinicol, ceea ce înseamnă re­ziduuri de pesti­cide în struguri și, mai departe, în licorile finale. Avem însă motive de optimism: față de acum 20 – 30 de ani, vinurile românești sunt mult mai bune și mai căutate pe piețele interna­ționale.

Fotografiile autorului (2)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian