Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Magia pietrelor

– Prima care le-a folosit a fost călugărița benedictină Hildegard van Bingen. Rețetele ei sunt reluate astăzi cu mult suc­ces. Vă oferim un mic ghid de folosire a lor –

Foto: Shutterstock

Pe la începutul seco­lului al XII-lea, că­lu­gărița ger­mană Hildegard van Bingen a scris ne­nu­­mărate cărți des­pre plan­te, ani­male și oa­meni, care re­flec­tă cunoștințele e­xistente la vre­mea ei și experiențele personale în ceea ce privește trata­rea diferitelor boli. Printre însemnările ei se află și multe vin­decări miraculoase cu ajutorul pie­trelor, simple sau pre­ți­oase, care as­tăzi se bucu­ră, din nou, de atenția multor terapeuți occiden­tali. Întreba­rea este firească: să fie, oare, adevă­rat? Chiar pot pietrele să învingă boa­la, aplicându-le, pur și simplu, pe piele sau purtându-le sub formă de inele sau amulete? Ei bine, deși oa­menii rațio­nali vor nega cate­go­ric această „erezie”, răspunsul este afir­mativ. E suficient să te supui, de pil­dă, unui masaj cu pietre de jad, ca să simți o stare prelungită de bine în tot corpul. Să fie vorba de autosuges­tie? De plăcerea atingerii, care creea­ză o stare de ușu­rare, sau poate că este vor­ba de mult mai mult? Par­ti­za­nii pietrelor vindecătoare au argu­men­te știin­țifice. Conform teo­riilor fizicii cuantice, întrea­ga materie se com­pune din energie și vibra­țiile aces­teia. Oamenii, animalele, plan­tele și pietrele vibrează fiecare într-un anu­mit fel, ceea ce in­flu­ențează și lu­mea lor înconju­ră­toare, care vibrează, la rân­dul ei. Astfel, fiecare vibrație ca­re întâlnește o alta produce o re­zo­nanță – uneori po­zitivă, alteori ne­gativă. În cazul oa­menilor este la fel. Vibra­țiile lor pot fi com­patibile sau in­com­patibile cu energia mediu­lui în care tră­iesc. Con­cluzia este sim­plă: pentru ca o piatră să vindece, ea trebuie să ne poa­tă corecta sistemul energetic in­tern, atunci când aces­ta a fost dereglat de vreo boală.

Alegerea pietrei depinde de diferiți factori

Vindecătorul Rainer Stre­bel din Austria lucrează de 30 de ani cu pie­tre pre­țioase. Strebel stabilește pietre­le necesare unui pacient, verifi­când compatibilitățile ener­ge­tice cu aju­to­­rul testului ki­nesiologic și cu ajutorul tes­tului rezonanței (cu o ansă). Ade­seori, Strebel aso­ciază tratamentul cu pietre cu alte metode, precum ho­meo­patia și tera­pia cu plante.

Pe toți cei care vor să se trateze sin­guri, Strebel îi sfătuiește să se in­for­meze cu atenție despre pro­prietă­țile pietrelor și le recomandă să aibă răbdare, pentru că anumite pietre au nevoie de o perioadă mai lungă, pen­tru a-și face efectul. Important este, de asemenea, ca piatra să fie plăcută la pipăit.

Efectul vindecător nu este depen­dent de faptul că persoana în cauză crede sau nu crede în el. Stre­bel o știe din propria-i experiență: „Înainte de a studia terapia cu pietre vindecă­toa­re, am făcut o excursie în munți, în tim­pul căreia mi-am fracturat trei coas­­te. Însoțitorul meu, un bun cu­nos­că­tor al rocilor, mi-a aplicat pe piept un apatit albastru. A doua zi, piatra se albise, iar două săp­tămâni mai târ­ziu, durerile dis­pă­­ru­seră com­plet. În mod normal, vin­decarea du­rează șase săptămâni”.

Rainer Strebel recomandă o serie de șapte pietre vindecătoare, atră­gând atenția că efectul lor este cu atât mai mare, cu cât sunt mai aproa­pe de corp.

APATIT

Este un fosfat de calciu transpa­rent, de culoare al­bastră, galbenă, ver­de, roz sau violet.

Efectul fizic

Stimulează metabolismul oaselor, prevenind, astfel, osteoporoza. Gră­beș­te vindecarea oaselor, după fracturi.

Efectul spiritual

Ajută în cazul lipsei de energie, după o supra­solicitare. Stimulează con­stanța și consecvența.

Folosire

Se poartă ca podoabă sau se aplică direct pe piele, pâ­nă la apariția unei amelio­rări.

CALCEDONIU

Piatră semiprețioasă, com­pusă din cuarț. Culoarea: al­bastru simplu sau vărgat.

Efectul fizic

Susține producția de in­sulină a pancreasului, are efect diuretic, ajută la eli­mi­narea lichidului acu­mulat în vasele limfatice (picioare um­flate).

Efectul spiritual

Face totul să „curgă”    – dezvoltă darul vorbirii și creativitatea.

Folosire

Se pune o piatră în fiecare buzunar (de haină sau de pantalon). Adeseori, efectul devine vizibil abia după câteva săptămâni.

LAPISLAZULI

Numele este compus din cuvintele latine lapis = piatră și azul = albastru. Se formează la o adân­cime de 1000 m.

Efectul fizic

Și-a dovedit eficiența în cazul de­reglărilor glan­dei tiroide, vindecă e­rup­țiile cutanate sau eczemele. Sta­bi­lizează circulația sân­gelui, la persoa­nele sensi­bile la schim­bările climate­rice, vindecă afec­țiuni ale gâtului, la­rin­ge­lui și cor­zi­lor vocale.

Efectul spiritual

Stimulează onesitatea și demni­ta­tea, întărește con­știin­ța de sine. Este piatra ideală pentru persoanele cărora le place să dea tonul. Purtarea ei ușu­rea­ză spu­nerea adevărului.

Folosire

Ca podoabă sau aplicată direct pe piele. A nu se purta noaptea, fiindcă înă­bușă visele și poate de­re­gla som­nul.

AGATĂ OCEANICĂ

Sau jasp pătat. În general, este ver­zui cu pete mici, rotunde, de culoare roșcat sau galben.

Efectul fizic

Se folosește pentru combaterea nodulilor lim­fatici inflamați. Grăbește vindecarea abceselor și regresul tu­mo­­rilor benigne.

Efectul spiritual

Sunt stimulate creativitatea și per­formanța, face problemele complicate să pară mai ușoare. Au efect ener­gi­zant.

Folosire

Se poartă cât mai aproape de corp.

RODONIT

Silicatul de mangan fascinează prin culoarea lui roz intens, cu stropi mai închiși.

Efectul fizic

Rodonitul grăbește vindecarea ră­nilor, se folo­sește în cazul loviturilor și al hematoamelor. Se spu­ne, de ase­menea, că are o influență tonifiantă asupra inimii, a căilor respiratorii și a oaselor.

Efectul spiritual

Reprezintă o alegere bună în cazul rănilor sufletești, provocate de o pier­dere sau de o ofensă. Și, în plus, sti­mulează dorința de împăcare.

Folosire

Sub formă de șirag, în jurul gâtu­lui, sau ca piatră purtată în buzunarul hainei.

CUARȚ

Este o piatră transparentă, de cu­loare albă sau roz, și se șlefuiește în formă de bile (sfere).

Efectul fizic

Are un efect regularizant asupra dereglărilor ritmului cardiac. Este efi­cient și în afecțiunile din zona nasului și a frunții (sinusul frontal).

Efectul spiritual

Deschide inima, aduce afecțiune în relația cu semenii și, în plus, lim­pezește conștiința, ușurând răspunsul la întrebarea: ce e important pentru mine?

Folosire

Sub formă de mărgele sau atârnat de o panglică, în zona inimii.

TITANIT

Este o piatră de culoare brun auriu sau albi­cioa­să, dar exemplarele gal­ben-verzui sunt cele pre­ferate.

Efectul fizic

Întărește sistemul imunitar și vin­decă infla­ma­țiile persistente, mai ales pe cele ale dinților. Liniștește astmul și bronșita.

Efectul spiritual

Titanitul stimulează stăpânirea de sine și spo­rește capacitatea de impu­ne­re a voinței. Cu ajutorul lui, situa­țiile dificile sunt mai ușor de contro­lat.

Folosire

În cazul durerilor de dinți, se li­peș­te pe partea exterioară a obra­zu­lui, până la intervenția stoma­tologului.

Terapia cu pietre calde

Ideală pentru relaxarea muș­chilor încordați. Face parte din rețetarul stră­vechi al practicilor de vindecare in­diene.

Folosire

Pietrele de lavă se încălzesc în apă până la 60 de grade și se aplică pe corp, în stânga și dreapta șirei spi­nării. Urmează apoi masajul între­gu­lui corp, când cu partea caldă, când cu cea rotunjită a pie­trelor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian