Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Rodica Culcer despre… „În problema migrației, UE ar trebui să taie răul de la rădăcină”

– Italia se confruntă, din nou, cu un uriaș val migrator. Autorităţile din Lampedusa au declarat starea de urgenţă, după ce peste 6.000 de imigranți au debarcat, în decurs de numai 24 de ore, pe in­su­lă. Care e explicația pentru această stare de ur­gen­ță, cu care se confruntă și alte țări din UE? Cum vedeți rezolvarea problemei migrației în vii­tor? Amenință ea stabilitatea europeană?

– Probabil migranții se grăbesc să ajungă în Eu­ro­pa înainte de înrăutățirea condițiilor meteorolo­gi­ce, specifice toamnei, care va îngreuna traversarea Me­diteranei, în mici ambarcațiuni de cauciuc supra­încărcate. Italia este destinația preferată, pentru că, în comparație cu Grecia, oferă un acces rapid la ță­ri­le vizate de migranți, și anume – Germania, Franța și Marea Britanie.    Cauzele profunde ale migrației sunt însă legate de războaiele, foametea, persecuțiile și lipsa de perspective din anumite regiuni ale Africii și ale Asiei Centrale – dacă ne gândim, de pildă, doar la Siria, Sudan și Afganistan. Soluționarea pro­blemei migrației este deci o problemă internațio­na­lă comple­xă, ceea ce înseamnă că UE ar trebui să taie răul de la rădăcină și să se implice în îmbu­nă­tățirea situației economice și a democrației din Afri­ca și Asia, ceea ce, deocamdată, nu este dispusă să facă și, să recu­noaș­tem, este și foarte dificil. Deo­cam­dată, UE în­cearcă demersuri superficiale și ine­fi­ciente, cum ar fi propunerea de a plăti sume con­siderabile Tunisiei, pentru a-i opri pe migranți. Dar liderul tunisian Kais Saied tergiversează încheierea acordului. Deocam­da­tă, președinta CE, Ursula von der Leyen, a promis Italiei sprijin logistic, pentru a ac­celera înregistrarea migranților, care ar face po­si­bilă repatrierea lor. În rest, însă, Italia nu se bucură de solidaritatea aliaților europeni, care, în frunte cu Franța, refuză să preia o cotă mai mare din migranții sosiți pe coastele italiene. Deci, soluții deocamdată nu se întrezăresc, iar cetă­țe­nii occidentali sunt tot mai reticenți față de alocarea de fonduri pentru spri­ji­nirea migranților, ceea ce fa­vo­rizează creșterea popularității partidelor suveranis­te, xenofobe și anti-europene. Echilibrele democratice europene sunt în pericol și, din păcate, în aceste momente cruciale, sta­tele europene sunt conduse de politicieni medi­ocri, lipsiți de viziune și curaj.     

– Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut la Strasbourg discursul des­pre starea Uniunii. Care sunt principalele provo­cări    și care sunt șansele ca UE să se extindă spre Est, incluzând Ucraina și Moldova?

– Principala prioritate a președintei CE s-a do­ve­dit a fi sporirea competitivității economiei euro­pe­ne, care face față cu greu provocărilor actuale, mai ales concurenței Chinei. Deși problema este rea­lă, preo­cu­parea doamnei von der Leyen este dictată probabil de obiectivul ei personal, de a obține un al doilea man­dat în fruntea Comisiei Europene. Fără voturile Partidului Popular European (PPE), din care provine, nu are nici o șansă, iar PPE se opune ac­ce­lerării aplicării „politicilor verzi”, impuse de Bru­xel­les, din cauza costurilor lor ridicate și bulver­să­ri­lor pe care le produc în economiile statelor euro­pe­ne. Problema este mai veche și a fost semnalată de eco­nomiști de pres­tigiu, care au cerut de mult Bru­xel­les-ului să le ex­plice cetățenilor care sunt costu­rile „tranziției verzi”, mai ales pentru că ei sunt cei care le vor plăti. De altfel, și președinta Parlamen­tu­lui European, Ro­berta Metsola, a cerut recent gu­vernelor să realizeze un echilibru între „politicile verzi” și stabilitatea eco­nomiei reale. Tot de „echili­bru” a vorbit, deci, și Ursula von der Leyen, adău­gând obiectivul dezvol­tă­­rii unei industrii europene a apărării, ca urmare a pericolului strategic apărut la granița de Est a UE. În privința extinderii UE cu Ucraina și Republica Mol­dova, bunăvoința preșe­din­tei CE este temperată de un raport comun, ela­bo­rat de experți germani și francezi în beneficiul CE, care consideră că extin­derea UE im­pune, pe lângă reformele din statele candidate, schim­bări importante în procedurile prevăzute de tratatele eu­ro­pene, mai ales    cele legate de adoptarea decizii­lor cu unanimitate de voturi. Aceste schimbări, im­pe­ra­ti­ve de altfel, necesită timp și negocieri laborioase, care vor lua mult timp. Pe de altă parte, „vechea Euro­pă” – adică Franța și Germania – nu are nici un interes să întărească un flanc estic pro-american, anti-rus și competitiv economic, dominat de Polonia și Ucraina, ce s-ar constitui după aderarea acesteia din urmă la UE. Kievul, dar și alți est-europeni, aflați astăzi în minoritate în UE, mai au deci de așteptat.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian