Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Deasupra lumii, la Copileț

Sub povara fânului

Început de toamnă, în Munții Poiana Ruscăi. Soarele se pregătește de culcare. Un pui de nor rătăcit i se oprește pe față și-l rupe, cumva, în două. Mașina merge grăbită și sprintenă, prin lo­curi pe care nu știu dacă m-aș fi încumetat să le bat cu pa­sul. Deh, pași de orășean! Când drumul se ter­mi­nă, străbatem poieni unde iarba necosită e la fel de mare ca și noi. Și neatinsă pare, întru totul. Nici de pas, nici de mână de om. Nici de vânt, parcă. Și nici de gând. Pentru că nu poți gândi că undeva aici, sus, pe vârfuri de lumi și vremuri, ar pu­tea fi cineva. Vreun om rupt de civilizația con­temporană și viu. Totuși, viu.

Moș Petru și Dumnezău

De undeva, din spatele unui gard rânit, dintre ier­­burile acelea înalte și moi, ne iese-n cale un bă­trân. Așa, apărut de nicăieri în calea noastră, pare un spiriduș rătăcit din poveștile copilăriei. Un spiriduș sfătos și hâtru, trăind încă înlăuntrul unei povești, îmbătrânită și ea, ce curge încă liniștită, în cuvintele așezate cuminți, în glasul tremurat al bă­trâ­nului. Se numește Petru Teleu și are 86 de ani. Este ultimul locuitor al cătunului Copileț, din apro­pierea satului Muncelu Mic.

„Doamne, ce mă bucur să vă văd! Nu știu cine sun­­­teți, da’ îi bine c-ați vinit! Că io-s sângur tătă zâ­ua, nu mai am pă nime lângă mine…”, spune, și ochii i se umplu de lacrimi. Și nu știi dacă-i mai mul­tă bu­curie ori mai multă tristețe-n cuvintele sale. Se mișcă încet și ușor prin iarba asta nefiresc de înaltă. Ar fi cosit-o, dar nu mai are putere. „Îi cam greu, da’ ce să fac? Până amu o fost cum o fost, dar de-acuma-s tăt mai slab… Stau să mor, când vine vremea fânului și nu mai pot ține coasa-n mână. Numai cu Dum­nezău mai am noroc, și cu beserica, că mă sâmt mai ușor când merg la bese­rică și parcă prind puteri!” Trei kilometri merge moș Petru până în Muncelu Mic, când e slujbă în bi­serica din sat. Și când are nevoie să-și cumpere pâine sau când, de urât, co­boa­ră-ntre oameni, să mai schimbe o vorbă cu ei. Și să se mai uite o țâr’ la televizor. Să nu se săl­băticească de tot. Pentru că acolo, sus, în cătunul că­ruia i-a ră­mas ultim locuitor, nu există curent electric. N-a fost niciodată. Între timp, lumea a intrat în secolul XXI. Lumea, poate. Nu și cătunele astea, uitate pe vârfuri de munți, în toată țara. În care oa­meni legați pe viață de glia lor se încăpățânează să tră­iască. Așa cum au știut dintotdeauna, cum i-a învă­țat viața.

„În viața mea întreagă, tăt greu mi-o fost! Prea puțân mi-o fost bine. Am fost șepte frați, io eram mij­lo­ciul. Stăteam într-o căsuță mică, din lemn, aco­pe­rită cu paie. O ars într-o vară tătă. Cumva, cumva, or făcut părinții alta, asta-n care șed io acum. Mama o murit când avea 44 de ani, io aveam vreo 15. Ta­ta n-o mai vrut să să însoare. Și-atunci s-o-nsurat fra­tele meu mai ma­re, Au­rel. O adus o noră în casă, dar mu­ierea vroia ca tăte alea să fie făcu­te după pofta ei. Rău tare o fost! Da’ Aurel o murit la 31 de ani, de si­li­­co­ză, c-o lu­crat aici, la mină. Atun­cea, tăți să cam bolnăveau, că sco­teau plumb, zinc, chiar și aur”, po­ves­teşte nea Pe­tru. Îi tremură gla­sul. Îl dor amintirile și pare că nici nu mai e aici, lân­gă noi, ci e iarăși copilul ce-a pătimit odinioară atâ­tea.

Cămașa de cânepă

A fost și slugă nea Petru, de mic. N-aveau co­pi­lărie pe-atunci copiii, doar de lucru știau, alta nu.

„Era greu, că ieram mulți și trăbuia lu­crată câ­ne­­pa, să avem haine, că nu ne puteam purta dez­bră­cați, să iertați!… Când meream la școală, îmi udam cămeșa până sus, iarna, prin neauă, de mă pu­nea dăs­­călița să șăd lângă so­bă, să nu mă bol­năvesc. Părinții ne-or trimăs slugi de mici, și pă mine, și pă surorile mele. Un­de-am fost io, stăpânii îmi dădeau mâncare până toam­na, apoi nu mai… Zâceau că nu mai cheltuie cu mine, că păstă iar­nă n-aveau ne­voie de lucru’ meu. Doi ani am stat la ei. Așa o fost! M-am dedat cu ei, și rău, și bine, cum am pu­tut. Apoi le-o vi­nit ficiorul din ar­ma­tă și m-or tri­măs acasă. Dacă nu aveau co­pii, aș fi rămas la ei”. Și to­tuși, din­co­lo de tremurul vo­cii, nea Petru pare îm­pă­cat. E un fel de „așa a fost să fie!” în tot ce-și amin­teș­te. Dar nu re­semnare, ci mai degrabă o bucu­rie că, iată, chiar da­că i-a fost greu în viață, Dum­­ne­zeu i-a rânduit ani mulți și, mai ales, puterea să-i ducă.

După ce i-a murit ma­ma, a fost nevoit să meargă iar slugă. „Au pus pă capul meu 300 de oi, să le caut, să le grijesc, să le mulg. Într-o di­mi­neață, bă­trâ­na o vinit c-un bolo­van și-o zâs că mi-ar fi spart capul dacă mă găsea durmind! Tăt greu, tăt greu, tăt greu!… Eram copil sărac și năcăjit! Apoi am fost trei ani cătană. Când am vinit din că­tă­nie, cumnată-mea m-o trimes să mă-nsor, că mă căutau multe fe­te faine! M-am dus la una, m-am în­surat, era fată faină, tânără, dar mumă-sa, mașteră, nu ne-a lăsat să trăim. O-nvățat-o să nu mai vor­bească cu mine și or omorât-o și pe fetița pe care am avut-o a­mân­doi. M-or alungat din casă și o bă­gat la divorț, că ș-o găsât pă altul. N-am avut bani, n-­am avut ser­vici, n-am avut haine, mi-or oprit tot… Ca deș­tu am plecat! Pă­țât-am năca­zuri, doamnă dragă, de mă mir că mai pot mere pe pământ!”.

S-a-ntors nea Petru la ca­sa părin­tească. Și-a făcut ce știa mai bi­ne, a lucrat pă­mântul, a făcut fânul, și-a-n­gri­jit ani­ma­le, că asta știa și asta-i plă­cea să facă. „Când am fost copil, m-am gândit că mi-o fi mai bine ma­re, că­sătorit. Mai rău o fost, mai rău! Da­că nu poți să te-așezi de prima dată, să-ți faci ca­să, să-ți faci ce tră­bă și-un co­pil, doi… Mi-o plă­cut me­seria oilor și, când m-or alun­gat socrii, am vinit aca­să. Era tata aici și nu pu­team să-l las sângur, că sân­gele nu-i apă, doamnă dra­gă! Trei ani am stat sân­gur aici, am purtat birul, am avut opt capete de mahră (vite – n.red.), scroafă cu purcei, 25 de oi, am arat sân­gur, am cosât sângur, am lucrat, dar eram în pu­tere”, își amintește bătrânul. Pe-a­tunci, în cătunul Co­pileț trăiau cinci familii. Se vizi­tau, se ajutau, schim­bau o vor­bă unii cu alții. Acum, numai Dumnezeu mai tre­ce, uneori, pe la poartă.

Neagra sângurătate

Ce bucurii o fi avut la viața lui omul ăsta?, mă în­treb. Sunt mulți orășeni ce-și cum­pără, în ultima vreme, case la țară și fug cât de des pot de zgomot și de oraș. Oameni care caută aerul curat și liniștea, indi­fe­rent ce preț trebuie să plătească pentru asta. Nea Petru a trăit aici o via­ță și le-a avut pe astea toate. Dar bucu­ria, bucuria lui o fi având vreun nume? Parcă-mi aude gândul, par­că-mi ghi­ceș­te întrebarea. Și spune: „Am doi copii cu a doua so­ție, pe care am gă­sât-o târ­ziu. Dar am dus cu ea o viață bună și am trăit în plăcere. Copiii-s la casăle lor, ăl mare la Ohaba, ăl mic la Deva. Mă mai duc la ei, mai stau, am fost primit bine, îmi place tăt ce au acolo, dar mi-i greu la ei, parcă tăt nu-s ca la casa mea. Îs sân­gur, sângur de doi ani juma­te, de când mi-o murit soția. Mă mai alin cu nepoții din partea lu’ ăla mic. Nepoțica are doi ani și nepotul abia șasă luni. Mor de dragul lui! Pentru el mi-i dor și-mi pare rău. E atâta de mândru! Tăți zâc că seamănă pă mine…” Zâmbește ușor nea Petru, dar ochii tot în lacrimi-i joacă. „Îi greu, doamnă dragă, tare greu cu neagra sângurătate! Mai greu ca sângurătatea nu-i nimic! Mai cobor în sat, câte­o­da­tă, să mă mai uit la televizor. Încolo, mă duc cum mă duc și mă trag cum mă trag, dar când vin noap­tea acasă, atâta mi-i de groază! Că vin și știu că am lăsat casa pustie și pustie o găsăsc! Mi să cântă inima și o, de câte ori plâng! Dar degeaba, că muie­rea nu mai vine…”. Vine, în schimb, Dumnezeu, în­țe­leg. Și vine des! „Dumnezeu e mai aproape de via­ța lu’ tătă lumea! Ne-ar putea lua, feară-ne Dumne­zeu!, într-un sfârșit, cât ai închis un ochi, dar ne ține, drăguțul. Ca un fel de umbră suntem noi în fața lu’ Dumnezeu, pe pământul ăsta, noi, oamenii. Noi zi­cem că trăim atâta, că facem aia, dar puterea lui Dum­nezeu e mare! Mă rog și la Dum­nezeu, și la lu­nă, și la soare, și la stele, să-mi țină copiii, nepoții, familia mea, familia lu’ tătă lumea, să ajute Dumne­zeu să trăiască tăți mult și bine, dar să nu fie bolnavi, să nu fie atâtea rele!”.

Cerul și-a aprins stelele, să lumineze o țâră și cătu­nul Copileț. Pe poarta de lemn, o pătură ciobă­neas­că    ascunde căsuța lui nea Petru Teleu. În loc de rămas-bun, bătrânul ne privește, zâmbind trist. „Mă bucur din suflet că ați venit! Veniți oricând, ziua, noaptea! Nu pot să spun cât vă mulțumesc! Din tăt sufletu’ meu! Dumnezeu să vă răsplătească!”

Am bucurat un suflet de om doar pentru că i-am trecut pragul. Cât oamenii mai caută oameni, o fi semn că însuși Dumnezeu umblă liniștit printre dân­șii. Chiar și aici, în uitate, neștiute vârfuri de munte. Chiar și acum, la cinci minute de apus…

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian