Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Doresc un tratament pentru leucopenie și hemoglobină scăzută”

MIRCEA PEIA – specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24

Este știut că atât chimioterapia, cât și radiotera­pia pot avea diverse efecte adverse pentru orga­nism, în funcție de medi­camentele fo­losite, locul unde sunt aplicate (ra­diațiile) și de dozele folosite. Alături de efecte ca greață, diaree, căderea părului, dificultăți de de­glu­tiție, vomismente, sângerări, obo­seală accen­tuată etc., aceste pro­ceduri afectează și celulele nor­­male pe lângă cele canceroase. Astfel, cel mai frecvent afectate par a fi celulele ca­re se divid rapid, cum sunt cele din măduva o­soa­să hematogenă, din mucoasa gastrică, din apa­ratul reproducător și din foliculii piloși. Mai puțin frec­ven­te sunt cazurile în care pacienții supuși chimio-radiotera­piei prezintă afectări la nivelul inimii, ficatului, plămâ­nilor sau nervilor (amorțeli și furni­că­turi în mâini sau picioare). Cu toate aces­tea, de cele mai multe ori, reac­țiile adverse dispar odată ce tratamentul s-a încheiat, la fel cum și ele­men­tele figurate ale sângelui (leucocite, eritro­cite, trombo­cite) revin la valori normale.

Nu este greu de înțeles că, și în ca­zul dvs., scă­derea numărului de leu­cocite, diminuarea nivelu­lui de hemo­globină, amețelile și oboseala persis­tentă sunt urmări directe ale trata­men­telor de ra­dio-chi­miotera­pie, urmări care pot fi contracarate atât prin me­di­ca­mente specifice, menite să reducă sau chiar să elimine aces­te reacții adverse, cât și prin re­medii naturiste, care vizează ace­lași scop. Astfel:

* Polenul, în diferite forme de ad­ministrare, oferă bune re­zultate în tra­ta­mentul anemiei con­secutive radio­terapiei sau ad­ministrării anumitor me­dica­me­nte citostatice.

* Păstura conține, la rândul său, factori anti­ane­­mici (fier, anu­mite vita­mine ale grupului B și vi­tamina C). Com­pușii din păs­­tură, alături de se­cre­­țiile sali­vare ale albinelor, con­stituie așa-numitul „factor proteic de origi­ne animală” care facilitează ab­sorbția fierului ne-heminic (de ori­gine vegetală) și se poate con­stitui într-un adjuvant im­por­tant în trata­mentul anemiilor feri­prive și al celor hi­pocrome.

* Lăptișorul de matcă exer­cită o importantă ac­țiune eritro­po­ietică, intensificând procesul de for­mare a globulelor roșii, elimi­nând defectele mor­fo­lo­gice ale hematiilor și prevenind pro­cesele anor­ma­le de dis­truc­ție ale acestora. Este de pre­fe­rat ca lăp­tișorul de matcă să se admi­nis­tre­ze în formă crudă – 2-5 g pe zi, timp de o lună, cu pauză de 10-14 zile între cure.

Studiile clinice efectuate pe pa­ci­enții diagnosticați cu patologii neo­­plazice pun în e­vi­­dență faptul că mie­rea, po­le­nul, păstura, lăptișorul de mat­că și pro­polisul, adminis­tra­­te complementar chimio-ra­dio­te­rapiei, stimulează sis­te­mul imunitar și ac­ti­vi­tatea anti­oxidanților celulari fizio­lo­gici (în principal a enzi­me­lor anti­o­xi­dante – su­peroxid-dismutaza etc.), amelio­rând starea generală a pacienților. Mai mult, mierea este un produs apicol excelent în for­marea hemoglo­bi­nei, grație conți­nu­tului remar­cabil de fier, cupru și mangan.

La rândul lor, alunele, migdalele, Pătrunjelul, Ur­zicile, Păpădia, sfecla roșie, sucul de morcovi, Că­tina, droj­dia de bere (pentru fier și acid folic), ger­menii de grâu, fructele uscate sau cerealele inte­grale sunt ca­pa­bile, în timp, să normalizeze defi­ci­tul de hemoglobină.

În privința leucopeniei (scăderea numărului de leu­co­cite), trebuie știut că, prin administrarea ex­trac­telor de Ginseng siberian, atât leucocitele, cât și limfo­ci­tele, celulele T, se multiplică spectaculos. S-a constatat clinic că după 3 doze a câte 10 ml ex­tract pe zi, în nu­mai 4 săptămâni de tratament, sis­temul imunitar al bolnavilor s-a dublat, iar în unele cazuri chiar s-a triplat. În același timp, prin utiliza­rea extractelor din această plantă, au fost diminuate efectele devastatoare ale chimio-radioterapiei la care bolnavii de cancer au fost supuși și a fost blo­cată formarea metastazelor.

* Rădăcinile de Ghințură (Gențiană) conțin gen­­tia­no­ză, gentiobioză, gentiacaulină, izogențină și C-flavonozidă, ultimele în special fiind substan­țe capa­bile să stimuleze înmulțirea leucocitelor și prin aceasta să crească rezistența organismului la agre­siuni externe de natură infecțioasă. Din rădă­cina plantei se prepară infuzie sau decoct (2-3 căni pe zi), ori se administrează sub formă de pulbere (3-4 lin­gu­rițe pe zi), obținută prin râșnirea plantei uscate.

Și uleiul esențial de Lămâie se poate folosi cu suc­ces în combaterea leucopeniei, prin stimularea „leuco­citozei curative”, fiind un foarte bun acti­va­tor al glo­bu­lelor albe în procesul de apărare a or­ga­nismului. Se administrează sub formă de esență – 5-10 picături la o linguriță de miere, de trei ori pe zi, înainte de mese.

Să auzim numai de bine!

Dr. LAWRENCE CHUKWUDI NWABUDIKE – medic primar dermatolog, acupunctor și homeopat – București. Tel. 0752/30.45.36, 0744/33.04.92, e-mail: [email protected]

„Există tratament naturist pentru Zona Zoster?”

Zona Zoster este o boală infecți­oa­să, care se dato­rează unei infecții cu virusul varicella-zoster, respon­sabil și pentru varicelă sau „vărsatul de vânt”. Zona Zoster este con­si­de­rată o manifestare a aces­tui virus la oame­nii care au su­ferit deja cândva de varicelă. Boa­la este autolimitată, adică netratată se vindecă de la sine în 1-2 săptă­mâni. Ea se repetă des doar la oa­menii cu sis­te­mul imunitar slăbit. Se manifestă prin apariția de ve­zicule (bășici foarte mici) cu o distribuție de-a lun­gul traiectului nervos. În cazul dvs., care afirmați că ați folosit „tot felul de tra­ta­mente”, există pro­ba­bi­li­tatea să vă con­fruntați cu se­che­le post-zoste­riene, cea mai frecvent întâl­nită fiind neuropatia post-zosteria­nă, ce se mani­festă cu ustu­rimi, dureri, sen­zații de junghiuri, înțe­pături și amor­țeli. Este esen­țial să vă adre­sați unui der­ma­tolog, mai ales dacă lezi­u­­nile sunt în zona ce­falică. Tra­ta­men­te na­tu­riste pentru faza cu le­ziuni și după pot fi urmă­toa­rele:

* Crema din Ar­dei iute, apli­ca­tă local, este exce­len­tă, mai ales da­că simptomele de usturimi pre­do­­mi­nă. Ule­iul de Men­­tă, disponibil și sub for­mă de pas­­tile, ajută la cal­­­ma­rea simpto­me­lor. Cea­iul de su­nă­toa­re este bun pen­tru simp­to­me de neuro­pa­­tie. Lem­­nul-dulce este do­ve­dit a avea efect pu­ternic antiviral.

* Două fructe, Papaya și Ananasul, conțin une­le enzi­me care pot combate infecțiile virale și cal­mează simp­tomele de neuropatie.

* Ovăzul măcinat, făcut pastă, poate fi aplicat pe vezicule și calmează leziunile.

* Remediile homeopate au un rol foarte impor­tant. Pot fi folosite în stadiul de erupție, dar și pen­tru dureri post-zosteriene: Apis mellifica, Bella­donna, Rhus toxi­co­dendron, Arsenicum album, Aurum me­tallicum, Caus­ticum, Hypericum, Le­dum, Sta­phy­sagria.

* Acupunctura ajută și ea în stadiul de dureri post-zosteriene și la parezele ce pot avea loc în faza post-zosteriană.

* Loțiunea cu calamine (oxid de zinc + aproxi­ma­tiv 0,5% oxid de fier) calmează pruritul (mâncă­ri­mea) leziunilor veziculare și ajută la uscarea lor.

Vă urez succes!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian