Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Depresia hibernală

– Dacă iar­na și frigul vă deprimă, s-ar putea să fie semnul că tre­buie să vă ocupați mai serios de sănătatea dvs. Iată câteva sfaturi im­por­tante, care este foarte posibil să includă în ele și rezolvarea pro­ble­melor cu care vă con­fruntați –

Controlați-vă sănătatea

Foto: Shutterstock

* Tratați-vă afec­țiu­nile cronice – Poate v-ați obișnuit să aveți o digestie mai lentă decât ar trebui, să aveți nasul mai mereu înfundat, să aveți un gât sensibil la cel mai mic fir de curent ori ca tusea seacă să vă în­soțească mereu. Ei bine, oricare din­tre aceste probleme, precum și altele de acest gen consumă resursele lăun­trice. Con­cen­trându-vă să le rezol­vați, este foarte posibil să con­statați o deosebită îmbunătățire a tonusului psihic.

* Nu evitați efortul fizic – Mai ales pentru cei cu acti­vități sedentare, venirea iernii înseam­nă punerea for­țată la naftalină a corpului. Efortul fizic însă asi­gură nu doar echilibrul or­ganic, ci și pe cel psihic. Au fost des­co­perite o serie de sub­stanțe cu efec­te calmante și eu­fo­ri­zante, cum ar fi se­rotonina, care sunt elibe­rate în or­ga­nism după un efort fizic de in­tensitate medie. Iată așadar că fă­când o plim­ba­re într-un ritm sus­ținut, ur­când scă­­rile în fugă ori fă­când o ușoa­ră as­censiune la munte, ne pu­tem admi­nis­tra sin­guri cele mai na­tu­rale și sigure me­dicamente an­ti­de­pre­­sive.

* Repuneți-vă în funcțiune cir­­culația – În perioada rece, o cir­culație sanguină bună înseamnă mai mult decât am putea crede. Pe mă­sură ce ea se va îmbunătăți, pe măsură ce extre­mi­tățile noastre vor avea tempe­ratura care trebuie și cor­pul nu va suferi de frig, nu va acu­mu­la apă în ex­ces și starea noastră lă­untrică va fi mai bună. Soluțiile pen­tru a îmbu­nă­tăți circu­lația sunt: folosirea in­ternă a unor plante me­dicinale (pă­du­cel, tal­pa gâștei, roz­marin, mă­ce­șe) în cure de lungă du­rată, și ma­sajul. Se re­comandă mai ales masajul cu un­gu­ente ușor rube­fiante (cum ar fi Api­revenul, pro­dus de Insti­tutul Api­col) ori cele pe bază de arnică.

Energizați-vă organismul

Acum e momentul să folosiți cele mai puternice ener­gizante:

* Ginsengul – planta chine­zeas­că cu o formă care aduce aminte de silueta umană este regina remediilor vitali­zan­te. Ea aduce un nou tonus fizic și psihic, ne redă pofta de viață și ne întinerește. Se reco­mandă cu­rele de minimum 12 zile cu ginseng, care se găsește în aproape toate far­ma­ciile noastre, sub formă de capsule și fiole (fiole în care este combinat cu lăptișor de matcă).

* Lăptișorul de matcă – un studiu făcut pe un număr de peste 200 de pacienți cu probleme psihice – cum ar fi de­pre­siile, fobiile și an­xie­tatea – cărora le-au fost admi­nis­trate fără să știe 12 mg de lăptișor de matcă pe zi, au în­re­gistrat o ame­lio­rare spectaculoasă a simptomelor pe care le prezentau. După 2-3 săp­tă­mâni de trata­ment, mul­ți dintre ei au remarcat că sunt mai calmi, mai bine dis­puși și mai stabili din punct de vedere psihic.

* Polenul – granulele galben-portocalii re­coltate de al­bine sunt un energizant de excepție și un inamic de­clarat al asteniei. Adminis­trarea susținută de polen, 1-3 lin­gurițe pe zi, pe stomacul gol, timp de două săp­tămâni, este de natură să ne ajute să ne mo­bilizăm resursele în scopuri creatoare și constructive, scăpând de spectrul zilelor mohorâte de iarnă.

* Spirulina – se pare că pilulele ob­ți­nute din mira­cu­loa­sele alge, pe lângă revigorarea organis­mului, îm­bu­nătățesc viteza de reacție și acui­tatea vizuală, ne fac să vedem viața mai fru­moasă. Ex­pli­cația: aportul ma­siv de minerale ușor asimi­labile, care au un rol foarte im­por­tant în asi­gurarea echilibrului nervos.

Păcăliți suferința

Lupta cu depresia are o armă in­fa­ilibilă: păcăliți su­fe­rința. Iată câ­teva sugestii:

* Mergeți la cinema, la un film bun și lipsit de tragism ori de lucruri care să vă scormonească amintirile. Con­cen­tra­rea vreme de două ore, doar asupra sunetului și ima­ginii, emo­ția trăită alături de ceilalți spec­tatori din sală, vă vor trans­pune în altă lume. ­Când veți reveni la reali­tate, veți avea deja alte referințe.

* Înapoi la natură – reve­nirea în sânul naturii, chiar și pentru câteva ore, este un prilej de regă­­sire extraor­di­­nar. Natura este întruchi­pa­rea unui e­chi­libru per­fect, care se per­petuează de milioane de ani. Pământul, acum aparent mort, peste doar câteva luni, ca­re vor trece ca un vis, va fi din nou plin de viață și culoa­re, de sub ză­padă va țâșni verdele crud, trium­fă­tor, al ier­bii. Pri­vind natura cu atenție și des­chi­de­re sufle­tească, vom înțe­lege mult mai ușor cât de trecă­toa­re sunt și toate suferințele noastre, care vor lăsa loc bucuriei, așa cum, ine­vitabil, iarna lasă loc trium­fătoarei primă­veri.

* Cultivați prietenia – nu este vorba de grupuri de o vese­lie de­pla­sată față de starea dvs. de spirit. De fapt, poate fi vorba și doar de o sin­gură persoană, care să vă înțe­lea­gă. Psi­ho­logii au constatat că doar sim­țindu-se pro­fund înțeles și ac­cep­tat, un om este cel puțin pe ju­mătate vin­decat de orice tristețe.

Evitați suprastimularea

Mulți oameni, atunci când se con­fruntă cu de­presia, fac o greșeală: se scufundă într-un drog. Ce­le mai la îndemână droguri moderne sunt al­coolul, tutunul și… televizorul. Toate trei ne mă­resc într-un mod haotic re­cep­tivitatea și ne pot spori fra­gilitatea inte­rioară. Es­te de preferat să ne angrenăm în ac­ti­vități utile, oricât de mă­­runte ar putea pă­rea, de la acțiu­nile fi­lan­tropice până la măturatul în casă. S-a dovedit că ele fac să iasă la iveală resursele sufletești pe care în mod normal nu le putem accesa. Aceste acțiuni sunt de preferat ori­cărui fel de drog sau chiar medica­ment.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian