Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Pierduți în munți

– Priveliștile montane fascinează pe toată lumea. O excursie pe poteci suspendate deasupra prăpăstiilor e o adevărată aventură, căutată de zeci de mii de turiști. A urca pe un vârf înalt de peste 2000 de metri este o victorie importantă, una din marile izbânzi ale vieții. Uneori, însă, entuziasmul prea mare și nesocotirea unor reguli obligatorii pentru zona montană, transformă bucuria în dramă sau chiar în tragedie –

Un vârf, o victorie

În zilele noastre, munții aproape că nu mai au secrete vizuale. Au fost deja explorați, fotografiați și filmați, inclusiv din satelit, iar toate aceste ima­gini sunt, în mare parte, publice. Să nu mai vorbim de hărți sau de aplicații online, folosite pentru ori­en­tare. Mai sunt și jurnalele de tură, pe care alpi­niș­tii care au parcurs trasee mai lungi le-au postat pe internet. Munții României, și chiar și cei ai pla­ne­tei, nu mai sunt, așadar, o Terra incognita. Volu­mul de date este atât de mare, încât poți face excur­sii virtuale prin mai toate văgăunile Carpaților, fără să te deplasezi până acolo. Cu toate acestea, orășenii lasă în urmă viața agitată și rigorile muncii lor de birou, își pun în mașină rucsacurile și o taie până la poalele unui masiv cu vârfuri înal­te, și    por­nesc pe jos, cei mai mulți pe trasee marca­te, spre culmi. Mun­tele a­trage nu doar prin peisa­jele sale, acestea fac par­te din oferta sa vi­zuală, dar sunt multe alte atracții: apa rece și bună a izvoare­lor, boabele de zmeură săl­ba­ti­că, flora spontană uni­că, serile pe­tre­cute la cabană etc. Mai este însă și alt­ceva: probele la ca­re te supune o ieșire pe mun­te. Ai ocazia să-ți tes­tezi rezis­ten­ța fi­zică în aerul tare care îți umple plă­mâ­nii, să îți simți toți mușchii cor­pu­lui solicitați. Și mai este și sa­tisfacția de a ajunge pe vârful înalt, mo­ment care coincide cu o victo­rie impor­tantă: ca­peți încre­dere în re­sursele pro­prii, în tine în­suți. A ajunge pe culmile munților este o acțiune echi­va­lată cu a ajunge pe culmile destinu­lui. Mai ales dacă „în­vingătorul” a fost nevoit să îndure și vitregiile vremii: zăpadă, geruri, vânt etc. Ai lumea la pi­cioa­re, la propriu.

Înfrânții muntelui

Salvatori de vieți omenești

Din păcate, dorința de cucerire a unui munte duce, uneori, la înfrângerea temerarului. Cauzele sunt diverse: s-a abătut de la un traseu marcat și a căzut în prăpastie; s-a aventurat pe un traseu prea dificil pentru el și și-a rupt picioarele; a nesocotit starea vremii, s-a aruncat cu capul înainte pe un traseu necunoscut și s-a rătăcit; a fost echipat ne­co­respunzător și a înghețat de frig; a băut alcool pe traseu, crezând că astfel capătă mai multă energie, dar s-a pleoștit… Unii au nenorocul să fie atacați de urși sau să fie mușcați de vipere. Alții sunt loviți de fulgere. Frumusețea muntelui este plină de pericole. Există, însă, și-o veste bună: în România este activ Serviciul Salvamont, cu o istorie de peste 53 de ani. În ultimii zece ani, au fost salvate, în munții României, peste 65.000 de persoane! Sunt la datorie peste 1.100 de salvatori montani! Cifre dincolo de care se află oameni vii, antrenați să ajute turiștii aflați în situații dificile pe munte. Tastez „salvamont” pe facebook și ajung pe pagina „Sal­vamont Bușteni”. Au afișat un nu­măr de telefon. Sun și am o scurtă discuție cu un sal­vamontist, care se prezintă Claudiu Vasilescu. „Sunt la refugiul Ba­ba Mare, la cota 2.260 de metri, din Masivul Bu­cegi. Zăpada are pe alocuri și 2 metri, dar sunt și porțiuni de pământ negru, fiindcă o plim­bă vântul din­tr-un loc într-altul. Temperatura este de –3 grade. Azi, 13 Decembrie, pâ­nă la ora 9 dimi­neața, nu am văzut niciun tu­rist în zo­na noas­tră. Stăm o săp­tă­mână la re­fu­giu, apoi vin alți colegi. Noi cobo­râm, dar avem ac­tivități în alte lo­curi. Ser­vi­ciul Sal­vamont Buș­teni es­te activ non-stop. Elicopter chemăm numai da­că este vre­mea fa­vo­rabilă. Pre­zen­tăm pe pa­gina de facebook cazuri mai grave, ca să știe lumea ce poți să pă­țești, da­că nu respecți re­gu­­lile”. Citesc pos­­tă­rile de pe pa­gina Salva­mont Buș­teni. Sunt un fel de cro­nică nea­gră a muntelui. În 11 De­­cembrie 2023, „un bărbat de 44 de ani din Bu­cu­rești și-a pier­dut via­ța, după ce a căzut mai bine de 100 de metri, din Creas­ta Bucșoiului. Acesta se afla cu prietena lui, când s-a întâmplat acci­dentul. Trupul neîn­su­flețit a fost scos cu ajutorul unui echipaj aero”. În 31 Octombrie, salvamontiștii din Bușteni au postat un filmuleț cu acțiunea de co­borâre de pe munte a trupului neînsuflețit al unui turist fran­cez: „În urmă cu câteva momente, du­pă mai bine de 7 ore de căutări, sal­vamontiștii l-au gă­sit pe cetă­țea­nul fran­cez, căzut din poteca turistică în Valea Carai­ma­nu­lui. Acum trupul aces­tuia este cobo­rât în oraș”. Alte­ori, din fericire, tu­riștii lipsiți de ex­pe­riență sunt sal­vați in extremis: „Doi tineri aven­tu­rieri, de 19 și 20 de ani, au fost salvați în urmă cu câteva minute, de pe Jepii Mici. Neantrenați și fără echi­pament adecvat, cei doi au rămas blocați în trei­mea superioară a traseului. Salvamontiștii i-au găsit epuizați fizic, iar, în plus, fața le era hipoter­mică. După îngrijirile necesare, cei doi au fost ajutați să urce până la Cabana Caraiman”, a scris Salvamont Bușteni în data de 1 Decembrie. Cu nu­mai câteva zile înainte, mai avusese loc un inci­dent: „Trei turiști din București au fost la un pas să-și piardă viața, după ce s-au rătăcit pe Platoul Bucegi. Aceștia au fost găsiți, în ultimul moment, cu hipotermie și duși de urgență la Baza de Salvare Montană Baba Mare. Mâine, în funcție de starea lor și de condițiile meteo, se va încerca coborârea de pe munte”.

Salvați Salvamontul!

Una dintre cele mai dificile acțiuni de salvare a unui turist aflat pe munte a fost desfășurată în data de 9 Decembrie, de către echipa Salvamont Zăr­nești, în Masivul Piatra Craiului. Spre seară, pe la 17:30, salvamontiștii brașoveni au fost so­li­citați prin numărul unic de urgență 112, să in­ter­­vină în cazul unei turiste din Mexic, acci­den­tată grav pe traseul Ciorânga Mare, marcat cu tri­unghi roșu. „Sal­vamont Zărnești s-a confruntat cu una dintre cele mai dificile intervenții din ul­timii 10 ani: con­diții de iarnă, derularea acțiunii pe timp de noap­te, terenul foarte expus, cât și problemele medicale de care suspectam victima. Pentru solu­țio­narea cazului, s-a muncit nu mai puțin de 16 ore, cu o echi­pă de 13 membri ai Sal­va­mont Zăr­nești, inter­venția fiind încheiată as­tăzi, 10 De­cem­brie, în jurul orelor 10.30”. Amba­sada Mexi­cului la București a transmis un mesaj de mul­țumire: „Ambasada Me­xi­cului în România trans­mite sa­lu­tul său Servi­ciu­lui Public Local Sal­­va­mont Zăr­nești și are onoarea de a face refe­rire la re­centa salvare a unei turiste de națio­na­litate mexicană, care s-a accidentat în Munții Piatra Craiului și care, în prezent, se află inter­na­tă în spital…”. Misie grea, așadar, pentru sal­va­montiști, să co­boa­re de pe munte turiști răniți. Totodată, ei au și nervii tari, în situațiile în care trebuie să transporte pe potecă, la vale, corpurile inerte ale celor dece­dați. E clar că nu oricine poa­te lucra la Serviciul Salvamont! Cu toate acestea, grupul de profe­sio­niști care salvează vieți în Car­pați riscă să fie co­masat cu alte servicii din cadrul auto­ri­tăților pu­blice locale și să i se reducă perso­nalul cu 15%, în condițiile în care este deficitar! Bine că pensiile speciale rămân neatinse, în timp ce oa­meni cura­joși și bine pregătiți care intervin pentru viețile turiștilor montani riscă să fie dați afară sau să își vadă activitatea îngreunată din cauza unor decizii birocratice. Salvamont Româ­nia a lansat o petiție online, cu titlul „Susține și tu Serviciile Publice Sal­vamont”, care a strâns deja mii de sem­nături. Guvernanții noștri nu merg pe munte, cu rucsacul în spate: coboară din limu­zină direct în hotel, dar poate își pleacă urechea la apelul salvamontiștilor!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian