Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Iarna plămânilor

Hrana plămânilor

Foto: Shutterstock

În urmă cu câteva decenii era profund îm­pă­mân­tenită părerea că, pentru a avea plămâ­nii sănă­toși, oamenii trebuie să mănânce ex­trem de gras și de consistent, chiar peste pu­te­rile lor de a asimila. Iată însă că cercetările din ulti­mele de­cenii au ajuns la o altă con­clu­zie: nu hrana abun­dentă de­ter­mină sănătatea, ci forța sis­te­mului imu­nitar. Așa­dar, hrana ne­cesară sănătății plă­mânilor este cea care fa­vorizează men­­ținerea unui nivel ridicat al imu­nității. Dacă în tim­pul se­zonului rece mâncarea trebuie să fie mai con­sis­tentă, organismul având ne­voie de mai mul­te calo­rii pen­tru a face față frigului, primăvara hrana trebuie să con­țină cât mai multe legume și fructe crude, așa încât orga­nis­mul să fie despovă­rat de toxine și for­ti­ficat cu vita­mi­ne și cu enzime, pentru a lupta cât mai efi­cient împotriva bolii. Dar să vedem care sunt alimen­tele-medi­cament pentru plă­mâni și aparatul respirator:

* Ceapa și usturoiul – sunt o adevărată colecție de sub­stanțe anti­mi­crobiene, care acțio­nează în spe­cial la ni­velul plă­mânilor și al căilor respiratorii. Mai ales con­su­mul zilnic de ustu­roi este indicat în perioada epide­miilor, pentru preve­nirea îmbolnă­virilor – anumite substanțe din ustu­roi (exact cele care îi dau mirosul specific) ajung di­rect în plămâni, fiind eliminate apoi prin respi­rație, timp în care fac o dezinfecție completă și con­tinuă a în­tre­gului aparat respirator.

* Ridichea de lună și ridichea neagră – au efec­te anti­in­fec­țioase și antitusive puternice. Am­bele tipuri de ridiche au substanțe foarte asemă­nă­toare cu cele din usturoi, dar mai ușor de suportat de ficat și, important, fără miros ne­plăcut. Se reco­mandă consumul zilnic al ridichilor în sa­late, cior­be, sucuri în amestec cu miere.

* Polenul de albine și mierea de albine – pe lân­gă faptul că stimu­lează imunitatea și con­ține an­tibiotice naturale, po­lenul aju­tă la restabi­lirea orga­nis­mu­lui slăbit de boală, fiind foarte util în revigo­rarea con­valescenților după gri­pă, pneu­monie, tuberculoză pul­mo­nară și Covid.

* Zerul – este un remediu cu valențe aproape magice în vindecarea bolilor de piept, fiind mențio­nată folosirea sa în acest scop în medicina populară din toate zonele ță­rii. Se consumă un pahar înainte sau în timpul mesei, de două-trei ori pe zi.

* Gălbenușul de ou crud – la fel ca po­le­nul, este o ex­celentă sursă de aminoacizi, care joa­că un rol important în procesele imunitare. Este re­comandat mai ales copiilor în creștere, bătrânilor, persoanelor surmenate și slăbite, care sunt mai vul­nerabile la bolile respiratorii.

* Nucile, semințele de susan, de floa­rea-soa­relui și de dovleac – nu ac­ționează direct asupra aparatului respira­tor, dar sunt o sursă foarte impor­tantă de energie pen­tru organism, fiind utile mai ales persoanelor care au de­fi­cit de masă cor­porală, care pre­zintă o stare evidentă de slăbi­ciune fizică și lipsă de energie.

Plantele medicinale

În flora medicinală din țara noastră, există o gamă im­presionantă de plante de leac, cu efecte foarte puternice asupra aparatului respirator. Vă prezentăm câteva dintre cele mai eficiente.

* Arnica (Arni­­ca montana). Pro­­prie­tățile sale de sti­mu­lare imunitară sunt deosebite (mai puter­nice, se pare, decât ale echinaceei).

Se administrează ca tinctură: 50-60 de pi­cături diluate în jumătate de pahar de apă se iau de patru ori pe zi, pe stomacul gol. Un tratament preventiv durează minimum trei săptămâni.

* Iarba-mare (Inula helenium) – se folo­sește rădăcina sa, cu un gust picant puternic, care este considerată încă din vechime un elixir pentru plămâni.

Se ia sub formă de pulbere: o linguriță rasă, de trei ori pe zi, pe stomacul gol. Planta se ține în gură vreme de zece minute, după care se în­ghite cu apă. (Toți cei care au afecțiuni pul­monare deja in­stalate sau au o sensibilitate mă­rită la bolile respi­ra­torii ar trebui să în­cerce o cură de măcar douăzeci de zile cu această plan­tă.)

* Lichenul de piatră (Ce­traria islandica) – se recomandă curele de lungă durată, cu lichen de piatră sub formă de tinctură.

Se iau 50-70 de picături di­luate în jumătate de pahar de apă, de patru ori pe zi, pe sto­ma­cul gol. Persoanele care nu su­portă tinctura pot lua un macerat la rece, obținut prin punerea unei lingurițe de plantă într-un pahar de apă, de seara până dimi­neața, când se filtrează. Se beau două-trei pahare de macerat pe zi.

Aromoterapia

Administrate pe cale orală, dispersate în atmo­sfera pe care o respirăm ori adăugate în apa de baie, uleiurile aromate vo­la­tile ajung rapid în plă­mâni, unde acțio­nează ca un adevă­rat purifica­tor. Iată câteva din uleiurile aroma­tice care se găsesc acum în magazinele noastre naturiste și care au efec­te benefice asupra plămâ­nilor și respira­ției:

* Uleiul volatil de men­tă – este un fel de rege printre re­mediile de acest gen, aroma sa răcoroasă fiind de un imens ajutor pentru bolile de piept. El dilată bron­hiile, mă­rește spon­tan am­plitu­dinea res­pirați­ei, dezin­fec­tează plă­mâ­nii și căile respiratorii superioare, elimină sen­zația de sufo­care la bol­navii cronici de astm și de bronșită.

* Uleiul volatil de eucalipt – oprește tusea și fluidifică secrețiile bron­șice, ușurând respirația. Se folo­sește de ase­menea în răcelile de tot felul, precum și în bron­șitele cronice.

Cum se administrează uleiurile volatile:

* Intern, se iau 2-3 pi­că­turi în miere de trei ori pe zi. Durata minimă a tratamentului este de șapte zile.

* În apa de baie se adaugă 10-20 de picături de ulei vo­latil, operațiunea repetându-se cam la 10 minute, deoa­rece în contact cu apa fierbinte aceste substanțe se eva­poră foarte repede. Uleiu­rile volatile pătrund pe căile res­piratorii în plă­mâni odată cu aerul inspirat, dar și prin piele, pe care o străbat cu ușurință, exercitându-și astfel efectele binefăcătoare direct și foarte rapid.

* Dispersarea în atmosfera pe care o res­pirăm a uleiu­ri­lor volatile este foarte impor­tantă pentru prevenirea îm­bol­­nă­virii în timpul epi­demiilor, dar și pentru tratarea unor boli respi­ratorii, mai ales in­fecțioase. Pentru încă­peri, se fo­losesc așa-numi­tele lămpi de aromoterapie care se gă­sesc acum în mai toate Plafarurile și maga­zinele natu­riste de la noi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian