Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ȚIUITUL ÎN URECHI

• Milioane de oameni din toată lumea suferă de TINITUS. După ani lungi de chin, există speranțe ca terapiile alternative să ușureze boala •

Foto: Shutterstock – 2

Unii aud țiuituri, alții aud pocnituri. La unii trec, la alții rămân. Zgomotele în urechi au numele medical Tinitus (de la latinescul tinnire – a suna, a clipoci, a sfârâi) și este o boală populară. Zece milioane de oameni sunt afectați de ea anual. „Cauzele tinitusului sunt multiple și adesea greu de diagnosticat”, spun medicii. Când oamenii care se confruntă cu tinitus li se adresează spe­cialiștilor, aceștia verifică înainte de toate dacă acest fenomen este asociat cu o slăbire a auzului. „Multora dintre pacienți li se întâmplă să audă mai rău, dar nu observă acest lucru, pentru că inițial conștientizează doar țiuitul în urechi”, spun medicii. Ei verifică, de asemenea, dacă pierderea au­zului este rezultatul unei așa-numite hipoacuzii neurosen­zo­riale, o afectare a funcției urechii in­ter­ne. „Adesea se descoperă că există o tensiune în zona umerilor și cefei. Pacienții se plâng și de stres”. Ori­cum ar sta lucrurile, când acu­fenele (zgomotele din urechi) își fac pentru prima dată apariția și mergem de îndată la medic, in­diferent de diagnostic, primul pas este să aștep­tăm. „În primele două-trei zile este po­sibilă vindecarea spontană. Abia după ce trece această perioadă se administrează doze mari de cortizon sub formă de tablete. Acest tratament îi scapă pe mulți pa­cienți de neplăceri”.

Cărui doctor trebuie să ne adresăm dacă ne țiuie urechile?   

În cazul a circa 250.000 de pacienți din cei 10 milioane afectați, tinitusul acut capătă o for­mă cronică. „Despre acufene cro­­nice vorbim atunci când zgomotele din urechi durează mai mult de trei luni”. Nivelul de suferință a pa­cien­tului poate, în aceste ca­zuri, să difere foarte mult, în funcție de severi­tatea țiuitului din urechi și de constituția fizică și psihică a persoanelor afectate, și poate    fi în­soțită de tulburări de somn și de concentrare, de anxietate și de stări de­pre­sive. Cuprinși de disperare, mulți oameni aflați în această situație încep să se perinde prin ne­numărate cabinete medicale. În mod normal, tinitusul este de tratat de medicii ORL-iști, specializați în afec­țiuni ale urechii, nasului și gâtului. Există însă și cazuri în care la ate­nua­rea acufenelor ne pot ajuta și or­to­pezii, neuro­lo­gii și stoma­to­logii. Acufe­ne­le pot fi, de exem­plu, influen­țate de o disfunc­ție cranio­man­di­bulară, adică de o tulburare a articulației ma­xi­larului. Zgo­motele din urechi pot fi de­clanșate și de stres și de obiceiul de a scrâșni din­ții sau de o muș­cătură incorectă și pot fi tratate cu ajutorul fizioterapiei și al unei gu­tiere speciale.

Ce terapii ne pot ajuta?

Nu există un singur medicament sau o sin­gură terapie care să ne scape în mod magic de tinitus. Cei afectați suferă, adesea, o lungă pe­rioadă de timp. Mulți dintre ei sunt tot mai tentați să obțină o ameliorare a simptomelor ape­lând la forme alternative de trata­ment. Ade­sea cu succes. Când tinitu­sul persistă deja de peste trei luni și pre­cumpănesc simp­tomele psiholo­gice, pacienții pot să ia în calcul și alte terapii alternative. Forma de te­rapie propusă de medici depinde și de starea individuală de sănătate a pacientului respectiv. Deosebit de efi­ciente se pot dovedi metodele de­scri­se mai jos, care pot fi și com­binate în­tre ele:

Fitoterapia: cum ne pot ajuta plantele

Cel mai important agent fito­tera­peutic pentru tratarea ti­nitusului este Ginkgo bilo­ba. Această plantă me­dicinală protejează nervii, îmbună­tă­țește circulația sângelui și aportul de oxigen către celulele sen­zo­riale și are efect antioxidant. (Se găsește sub formă de ceai, tincturi și pilule, în farmacii.) Dacă tinitu­sul este însoțit de o stare de­presivă sau de anxie­tate, poate fi prescrisă și Su­nătoarea. Eficacitatea plantei medici­nale în cazul depresiei ușoare și mo­derate a fost temeinic cercetată și este atestată științific. Ea poate ajuta și la combaterea anxie­tății și a neliniștii ner­voa­se. Tulburările de somn, care pot și ele să apară frec­vent în cazul tinitu­sului, pot fi, la rândul lor, tratate cu Hamei, La­vandă,    Roi­niță, Passiflora și Va­le­riană. Exis­tă așadar nu­meroase remedii naturiste la care putem apela.

Homeopatia: trupul și sufletul, în echilibru

Homeopatia pornește de la o viziune ho­listică, în care ființa umană este privită ca o unitate a trupului și a sufletului. Dacă e afectată această unitate și forța vitală are de suferit, persoana în cauză se îmbolnăvește și dezvoltă simptomele corespunzătoare. De exemplu, în cazul zgomotelor pulsatorii din urechi, care se sincronizează cu pulsul, se reco­mandă me­dica­mentul „Petro­leum”. Pacienților hi­persensibili la zgomot li se reco­mandă „Asa­rum”.    În ca­zurile de tinitus că­rora li se asociază tul­burări senzoriale în zona pavi­lionului auricular, se re­co­mandă „Secale cornu­tum”. Dacă tinitusul este în­soțit de un zgomot ca cel pro­dus de al­bine, poate fi de ajutor „Apis”. Ti­nitusul aso­ciat stre­­su­lui poate fi ameliorat fo­lo­sindu-se „Coccu­­­lus”, iar în tinitusul asociat cu probleme ale coloanei cervicale e utilizat frec­vent „Gel­semium”. Pen­tru auto­me­dicație puteți încerca re­me­dii cu con­centrații scăzute, pre­cum D6, câte cinci, de trei ori pe zi. E indicat ca remediile cu concentrații mai mari să fie ad­mi­nis­trate la reco­mandarea unui homeopat cu ex­periență.

Osteopatia: activează puterile de auto-vindecare

Tinitusul poate avea drept cauză și o pro­blemă a aparatului loco­motor. Dezechili­brele de la nivelul aparatului lo­co­motor pot crește tensiu­nile din țesu­turi și pot afecta ritmurile naturale ale cor­pului. Această dizar­monie îi este sem­na­lată creierului prin intermediul căilor nervoase, care pornesc de la mușchi și articulații și trec prin trunchiul cerebral, în imediata apropiere a ner­vului auditiv. Tinitusul poa­te fi astfel agravat. Printr-o manipulare (masaj) și mobilizare țintită, spe­cialistul osteopat poate remedia problemele, ajutând corpul să se miște din nou natural și să-și regăsească sănătatea.

Terapia neuronală: vindecare prin injecții

Pentru calmarea sistemului ner­vos autonom este folosită terapia ne­uronală clasică. Procesul de vin­decare a leziunilor canalelor de trans­misie neuronală e inițiat cu ajutorul anestezicelor locale. În acest scop, este crucial să fie iden­ti­ficat punctul de declanșare al tini­tusului. Medi­cul folosește în acest scop un ac fin, cu care sunt atinse ușor diferite zone ale corpului, cum ar fi urechea, zona ume­rilor și gâtului sau articulația maxilarului. În punctul în care reacția este cea mai puternică, medicii injectează anestezicul local (procaină) uneori în combinație cu medi­ca­mente homeo­patice. Tra­tamentul se repetă de trei ori, la un interval de una până la două săptămâni. În cazul multor pacienți, tinitusul se estompează și de­vine mai puțin deran­jant.

Acupunctura: metoda tradițională de vindecare chineză

Acupunctura funcționează pe principiul sti­mul-răspuns. Prin inserția unor ace în anumite puncte de pe suprafața corpului, fluxul de ener­gie vitală (așa-numitul Qi) poate fi direc­ționat ast­fel încât să ajute la vindecare. După câteva șe­dințe de tratament, pacienții percep zgomotele din urechi ca fiind mai puțin puter­nice. În acest fel, pot fi atenuate și alte simp­tome provocate de tinitus, precum tulbu­rările de somn și de con­centrare.

Un stil de viață sănătos e fundamental

Experții subliniază că, pentru recu­perarea pacienților, este de asemenea esențial ca aceștia să parti­cipe activ la acest proces. Pentru că la baza sănătății și vindecării stă o viață echilibrată. Este vorba despre raportul potrivit dintre lumină și aer, mâncare și băutură, exer­ciții fizice și odih­­nă, somn și trezire, excreții și schimbări ale dis­poziției. Se recomandă respec­tarea unor rutine zilnice, suficient somn, multă mișcare și o dietă să­nătoasă, fără aditivi, deoa­rece astfel sunt puse în mișcare puterile naturale care ajută organis­mul să-și restabilească echi­librul.

Strategii clasice de tratament

Celor care suferă de tinitus cronic, medicii ORL din Elveția le recomandă următoarele pro­ce­duri standard de terapie:

Consiliere pentru tinitus: punctul de plecare și baza fiecărui tratament ar trebui să fie reprezentat de o serie de in­formații și sfa­turi cuprinzătoare. Toate stu­diile știin­țifice confirmă că sfatul medi­cului aduce o contri­buție semni­ficativă la o te­rapie de succes, iar acest lu­cru este su­bliniat și în ghi­durile de trata­ment ale tinitu­sului.

Psihoterapia: exis­tă stu­dii extinse care de­­mons­trează eficacitatea terapiei comporta­mentale în tratarea tinitusului.

Fizioterapia: dacă la examenul pre­liminar apar suspiciuni privind afec­­tarea co­loanei cervicale sau a articulației tem­poro­man­dibulare, putem apela la fiziote­rapie.

Te­ra­pia au­di­tivă: cu ajutorul u­nor exer­ci­ții direcțio­nate, poate fi îmbună­tățită capaci­tatea de procesare auditivă cen­trală. Asta poate îmbunătăți auzul di­rec­țional, care permite să ne con­centrăm asu­pra sune­telor și să le dis­tingem în ciuda zgomotului de fond și, înainte de toate, ne poate antrena astfel încât să reușim să ignorăm tini­tusul. Dacă acesta este în­soțit de o pierdere a au­zului, pu­tem să apelăm la apa­ratele auditive, care pot ame­liora comu­nicarea și ne pot dis­trage atenția de la tinitus. Pe cei cu pierderi severe de auz îi poate ajuta un implant cohlear.

Mai multă liniște în viața de zi cu zi

* Mă mișc suficient?

Mișcarea de orice tip re­du­ce nivelul de stres. Reco­man­dată e în special așa-nu­mita „baie de pădure”. 20 de minute petrecute în natură au deja darul să reducă în mod semni­ficativ nivelul corti­zolului, hor­­mo­nul stresului.

* Ce îmi face cu adevărat bine?

Cine este nemulțumit în timpul liber și în vacanță nu își va reîncărca bateriile. Este im­portant să savurăm timpul liber în mod conștient, atent și por­nind de la nevoile noas­tre.

* Sunt suprastimulat?

Încercați să vă luați din când în când câte o pauză și, mai ales, să nu faceți mai multe lucruri în același timp. Lăsați mai des deoparte telefonul mo­bil sau laptopul. Mai opriți une­ori și radioul.

* Cum mă pot relaxa?

Stresul și provocările nu pot fi întotdeauna în­lăturate. Dar strategii precum meditația, con­tac­tele sociale sau sportul ne influențează percep­ția.

* Am o alimentație echilibrată?

Un pumn de semințe de floa­rea-soarelui sau o banană conțin magneziu, un mineral antistres, care limitează pro­ducția excesivă de hormoni de stres și reglează funcția ner­voasă. Cu cât suntem mai stre­sați, cu atât avem nevoie mai mare de magneziu, așa că ne poate fi util un supliment ali­mentar. Complexul vitami­nic B contribuie, la rândul său, la metabolismul energetic nor­mal și susține sistemul nervos, la fel ca niacina, care se gă­sește în pește, în cerealele in­tegrale și în caise.

* Mă odihnesc bine în timpul nopții?

Dacă vă simțiți adesea som­noros în timpul zilei și adormiți greu (în mai mult de 30 de mi­nute) din cauza gândurilor care vă bântuie, vă poate ajuta un preparat din plante. Coo­pe­rativa Științifică Europeană pentru Fitoterapie a recu­noscut că printre beneficiile Valerianei se nu­mără combaterea tulbu­rărilor de somn pri­cinuite de ten­siunea nervoasă.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian