Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Pe aripi de Mai

* Rețete menite să creeze bună dispoziție și optimism *

Foto: Dreamstime

1. Dimineață parfumată. Ziua bună se cu­noaște de di­mineață! Începeți-o parfu­mând-o cu roz­ma­rin. Întă­rește memoria și pu­terea de concentrare, des­tinde și stimulează meta­bolismul. Amestecați în­tr-o cană mai mare cu apă, 3 pi­cături de ulei de rozmarin + 4 pi­cături de ulei de lămâie și în­tindeți-o pe corp, după ce faceți duș.

2. Apă rece. Vă pune în miș­care dimi­neața: jetul de apă rece pe față. Plimbați du­șul peste față cu miș­cări circu­lare, apoi în­dreptați-l câ­teva se­cunde asupra orbitelor. Când sunteți deprimați, lăsați apa rece de la robinet să curgă 30 de secunde peste pul­sul mâinii drepte, apoi peste cel al mâinii stângi, după care aco­periți-vă tâmplele, fruntea și ochii cu un prosop în­muiat în apă rece, 30 de secunde, timp în care res­pirați adânc.

3. Baie de oxigen. Așezați-vă pe un sca­un, cu mâinile sprijinite pe șale (degetele mari sunt îndreptate spre șira spinării, iar cele­lalte spre șolduri) și tălpile pe podea, la distanță de 15 cm una de alta. Lă­­sați capul pe spate și împingeți (cu mâi­nile) șoldurile înain­te, trăgând umerii înapoi. Coșul pieptului se di­lată și poate pre­lua o cantitate mult mai mare de oxi­gen. Inspi­rați adânc, între 3-5 secunde, și expirați 3-5 se­cunde.

4. Masaj pentru urechi. Uluitor de sim­plu și uluitor de eficient: masajul ure­chilor. Prindeți lobul urechii între degetul mare și arătător (degetul mare în spate, celălalt în față) și masați în sus și-n jos, până ce urechile se-ncălzesc plăcut, irigân­du-se bine cu sânge. Vă înviorează instan­taneu.

5. Curățenie mare. Pentru ca orga­nismul dvs. să atingă for­ma maximă, beți de trei ori pe zi – înainte de masă – 2 lin­gurițe de oțet de mere ames­tecate într-un pahar cu apă pla­tă. Cine dorește mai poate adău­ga și o lin­guriță de miere.

6. Drumul spre fericire. Faceți o plim­bare sub soarele strălucitor al amiezii. Lumina stimulează producerea seroto­ninei, hor­­monul bunei dispoziții.

7. Cura de slăbit cu urzici. Cân­­tarul arată cam mul­te kilo­grame, fără să vă fi schim­bat ali­mentația? Înseamnă că țe­suturile dvs. s-au um­plut de lichid. Ce vă poate fi de folos: stoarceți 100 g de urzici proas­pete, puneți zeama într-un mi­xer și ames­tecați-o cu 1-3 boabe de ie­nu­păr. Beți-o imediat. Efectul maxim se poate ob­ține da­că, vreme de trei săp­tămâni, beți câte 1-3 pahare pe zi.

8. Alegeți galbenul. După ce­nușiul prelungit al ier­nii, psihicul nostru tân­jește după căldură, după lu­mină și după soare. Iar dacă cerul e-aco­pe­rit cu nori, cu­loarea gal­benă este un excelent înlocuitor. Ea vă ajută să depășiți depre­siile, vă învio­rează și vă înve­selește. De pildă, un buchet mare de flori galbene, pus într-o vază gal­benă. Sau, lipiți pe o su­pra­față – un­deva dea­supra me­sei dvs. de lu­cru – o hâr­tie galbenă și pri­viți-o con­ști­ent, de câteva ori pe zi. Face minuni!

9. Strigați și sus­pi­nați. Când sun­teți triști și fără niciun chef, gă­siți-vă un loc li­niștit și ascul­tați ce se pe­trece înăuntrul dvs., acolo de unde pleacă sen­ti­men­tul de tris­tețe. Sim­țiți cum se ex­tinde în tot corpul. Încercați să exterio­rizați ceea ce simțiți: loviți cu pumnii pernele, strigați-vă tare nefe­ri­cirea, dar fiți atenți să nu trans­formați sta­rea dvs. su­fle­tească în milă pen­tru pro­pria dvs. per­soană. Un sfat bun: no­tați tot ceea ce vă apa­să și vă încor­setează. Scri­­sul vă va eli­bera. Pe ur­mă, respi­rați pro­fund, întin­de­ți-vă din toate înche­ieturile și veți constata că, încet-încet, „deșeu­rile” su­fle­tești au fost înde­părtate.

10. Alungați gân­du­rile negre. Ia­tă cum puteți încerca să sto­pați ca­ru­­selul gândurilor ne­gre: așezați-vă pe mar­ginea unui scaun, ți­nând spatele drept, și inspi­­rați adânc, pâ­nă ce aerul co­boară în ab­domen, apoi ex­pi­rați la fel de pro­fund. În timp ce in­spirați, re­petați în gând cu­vântul „în”, iar când ex­pi­rați, ros­tiți cu­vân­tul „din”. Atâta tot. Con­­cen­tra­ți-vă asu­pra respi­rației și alun­gați ce­le­lalte gân­duri.

11. Creați-vă un scut de pro­­tecție. Pe mă­­su­ră ce vre­­mea se încăl­zește, sursa de stres nr. 1 de­vine circulația în auto­bu­zele și tram­vaiele su­­praaglomerate cu care mer­geți la serviciu. Dacă vă ener­­­vează ideea de a sta înghesuiți, spate-n spate și umăr lângă umăr cu niște per­soane total ne­cu­nos­cute, creați-vă, în gând, o cara­pace: ima­gi­nați-vă că sunteți încon­jurați de un înveliș lumi­nos, de care se lovește tot ceea ce vă supără. Sau com­portați-vă ca și când ați fi com­plet permeabili: zgomotele, miro­surile, atingerile curg pur și simplu prin dvs. Sau că totul se prelinge de pe dvs., ca și când ați purta o pe­le­rină de ploaie.

12. Folosiți formulări po­zi­ti­ve. Înlocuirea unor cu­vinte cu altele vă ajută să deve­niți opti­miști. Începând de mâine, nu mai spu­neți „pro­ble­mă”, ci „provocare”, spuneți „vreau” în loc de „trebuie” și, în loc de „groaz­­­nic”, „nu chiar grozav”. Subconști­entul re­acțio­nea­ză la acest truc, cu energii care vă sti­mu­lează, nu cu asociații ne­gative, parali­zante.

13. Călătorie în gând. Așeza­ți-vă în­tr-o po­ziție comodă, rela­xan­tă. În­chi­deți ochii și concen­trați-vă asupra respira­ției dvs. Începeți să ima­gi­nați peisaje. Întoarceți-vă într-un loc frumos și liniș­tit, pe care l-ați vizitat când­va. Cutreierați pădu­rile, bucu­ra­ți-vă de un apus de soare pe malul mării sau plim­bați-vă pe o pajiște înflorită. Călătoria poate fi însoțită de o muzică specială, meditativă.

14. Faceți-vă complimente. Ce se în­tâmplă când vă uitați di­mi­neața în oglindă? Vă nu­mărați ridu­rile? Observați, îngri­jorate, celulita de pe coapse? Toate acestea sunt sem­nale nega­tive, care produc blocaje în orga­nismul dvs. și nu vă fac decât rău. Dar se poate și altfel. Pri­viți-vă în ochi și spuneți cu voce tare: „Mă accept și mă iubesc așa cum sunt”. Faceți acest exercițiu cel puțin o dată pe zi. La-nce­put, o să vi se pară cam ciudat, dar cu­rând vă veți da seama că organismul vă este recu­noscător: fața vi se destin­de, arătați mai frumoși și mai veseli, iar metabolismul este și el activat.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian