Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Hrana care te ține tânăr

Foto: Shutterstock – 4

Modelul francez

Un vechi proverb fran­cez spune: „La masă, nu îmbătrâ­nești ni­cioda­tă”. Este un adevăr însușit și de către ultimele cercetări în dome­niul alimen­ta­ției. Cu con­­di­ția res­pectării unei reguli fun­da­men­tale, și anume, aceea de „A mânca mai puțin, dar mai bine”.

Într-unul din ultimele nu­mere ale săptă­mâ­nalului fran­cez „Nouvel Observateur”, au apă­­rut, la loc de frunte, noile re­țete „antiîmbătrânire” care au stâr­­nit un mare interes în rân­durile „gur­man­zilor”. Ele în­tre­văd posi­bilitatea de a pul­ve­riza limita de sus a lon­ge­vi­tății care, după unii ex­perți, ar fi de 120 de ani (printre băr­bați), aceea a femei­lor fiind ceva și mai ridicată.

Votați cu peștele

Peștele. Cercetările din do­meniul alimentar au ajuns la concluzia că, dintre toate pre­pa­ra­tele de bucătărie, peștele con­­­ține cele mai multe elemente nu­­tritive, cu ce­­le mai reduse dau­­ne aduse orga­nis­mului. În multe țări ale lumii, printr-o se­lecție oa­re­cum natu­rală, peș­tele deți­ne prima­tul în toate pre­­pa­ra­tele culi­nare. Peș­­tele, fruc­tele și verde­țu­rile con­țin, în afară de „ca­loriile echili­bra­te”, cum le numesc cerce­tătorii, unele ele­mente antioxi­dan­te, care reglea­ză în mod „igie­nic” cir­cui­tul nu­tri­ției.

Cât mai puțină carne

În opinia cercetă­to­rilor francezi, s-a împămân­te­nit ideea după care „car­­nea con­ține ele­mente de îmbătrâ­nire”. Dacă totuși ea nu poate lip­si din re­țe­­tarul alimentar, pre­­­pa­ra­rea căr­nii tre­buie fă­cu­tă du­pă cele mai stric­te re­guli. La ora aceasta, în bu­că­tăria fran­­ceză s-a renun­țat aproape cu desă­vârșire la fai­moa­sele frip­turi de porc îm­pă­nate – ca și la cele mai sofis­ti­cate frip­turi la tavă. Pen­tru a-și men­ține aproape intacte sucu­rile sale nutritive, carnea tre­buie „friptă” ușor, pe grătar, dar aceasta în porții cât mai re­duse.

Calorii = boală

„Se știe prea bine că redu­ce­rea caloriilor pre­lungește viața”, comentează spe­cialistul în știin­­țele nutri­ției Julien Bossello, de la cate­dra de Geria­trie a Uni­versi­tă­ții din Bordeaux.

Pe de altă par­te, se știe la fel de bine că „ex­cesul de ca­lorii” pro­voacă în­gră­șarea. A­ceasta este în același timp și cauza ca­re în­les­nește îm­bă­trâ­nirea. O nu­­­tri­ție exa­gerată în calorii fa­vo­ri­zează dia­betul. Pentru a nu mai pomeni de ne­sfâr­șitele pro­bleme car­dio­vas­­cu­lare greu de rezol­vat. Toa­te acestea reduc în mod simțitor „pro­nos­ticu­rile” lon­­gevi­tății.

Vinul de viață lungă

Ultimele cercetări din dome­niul nutriției ana­lizează cauzele care provoacă îmbătrânirea or­ga­nis­mului uman. Este vorba de așa-zișii „radicali liberi ai oxi­genului”, care devin o otravă pen­­tru structura biologică.

Dacă-i un adevăr faptul că une­le alimente favori­zea­ză apa­riția ra­­dicalilor liberi, nu-i mai puțin ade­vărat că orga­nis­mul uman, printr-un con­sum mo­de­rat, poate fi scu­tit de a­ces­te nea­junsuri. Func­­­ționează ele­men­tele de apărare. Dar și ele tre­buie pro­tejate. „Al­coolul, spre e­xem­plu”, sus­ține Bossello, „sporește ra­dicalii liberi, dar natura vine și ea în aju­tor, în multe ca­zuri, impro­vizând antido­tul, cum ar fi cazul vinului roșu (cu cât mai vechi, cu atât mai eficace). Acesta con­ține sub­stanțe pu­ternic anti­oxi­dan­te. Dintre vinurile albe este pre­ferată șampania”.

În privința vinului roșu, cer­cetătorii adoptă o teorie nouă du­pă care faimosul „Bor­deaux” fran­cez izbutește să reducă, prin consumul său masiv, bolile de inimă, pe care le resimt din plin ame­­ricanii care nu con­sumă vin roșu (acesta di­zolvă gră­si­mile alimentare). Se su­bli­niază chiar și atenuarea teri­bilului Alzheimer. Unele le­gu­­me pre­­­cum varza, broccoli, co­nopida conțin și ele sub­stanțe active, care ajută la neu­tra­lizarea pesti­cidelor can­ce­­ri­gene pre­zente în ali­men­te, pre­cum ne­lipsita vita­mină C cu se­leniu, cu efecte anti­oxi­dante.

Nu vă îmbuibați

„La masă nu îmbătrânești” și din alte mo­tive. De data a­ceas­­­ta, se indică comportamen­tul ci­vilizat. Să mănânci fără gra­­­bă, să cauți tovă­rășia cuiva lân­­gă care „îmbelșugarea” să fie și spi­rituală – reprezintă una din­tre frânele care re­duc stre­sul. O masă tre­buie să fie un mo­­ment de relaxare, și nu de îm­­buibare – cum se în­tâm­plă de obicei.

Toate acestea joacă un rol pri­mordial în bă­tă­lia îm­potriva îmbă­trâ­nirii.

Să îmbrățișăm splen­di­dul obi­­cei ame­rican, care respec­tă o sfân­­­tă tra­diție, „masa în fa­mi­lie”. „Să fim toți îm­pre­ună” – su­nă un în­demn scris pe per­ga­ment și afi­șat lângă icoa­na din casă.

Cu rugăciunea înainte

Bossello face o trimi­tere la unele obi­ce­iuri re­ligioase din Orient: „Ei tră­­iesc mai mult și se îm­bolnăvesc mai rar de a­fec­­țiuni cardio­vas­cu­lare decât alți credincioși. A­ceasta întrucât credința lor re­li­gioasă le im­pune un stil de viață auster, care-i oprește de la con­­sumul de alcool, de la fu­mat, cu impu­nerea unei stricte alimen­tații ve­geta­riene. Toate aces­tea secondate de o constantă acti­vitate fi­zică”.

Și noi, românii, avem postu­rile noastre de pes­te an. Ele sunt săpate cu slove adânci în tra­di­ția noastră. Dacă le-am păstra doar pe ju­mă­tate, ur­mând stric­te­țea lor biblică, poa­te că ne-am îndu­pleca tinerețea să rămână mai mult lângă noi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian