Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Virozele respiratorii atacă!

Foto: Shutterstock – 2

• Ce să faceți ca să scăpați •

În medicina naturistă, trata­men­tul virozelor respiratorii este individua­li­zat în funcție de faza în care se află afec­țiunea, pre­cum și în funcție de anumite parti­cu­la­rități ale pacien­tului. De pildă, la unii, „ră­ceala” începe aproape întot­deauna de la nivelul gâtului, care este cel mai sen­sibil, în timp ce la alții, de la ni­ve­lul nasului sau al sinusurilor. Pornind de la aceste premise, se vor alege dife­rențiat tratamentele, așa încât ele să ac­ționeze cât mai eficient.

Prevenirea virozelor respiratorii

Se face pe două căi: prin întărirea imunității apa­­ratului respirator și prin administrarea de reme­dii antivi­rale puternice, în timpul epidemiilor de gripă, așa cum se întâmplă acum.

* Echinacea – es­te cel mai uti­lizat stimulent imu­­nitar din lume la ora actuală. Adminis­trată vre­me de 2-3 săptămâni, tinctura de echi­nacea stimu­lează celulele sis­te­mului imu­ni­tar să devină mai ac­tive. Este un excelent profilactic pen­­tru infecțiile cu virusuri gripale.

Se ia câte o linguriță cu tinctură de 3-4 ori pe zi, de preferință pe sto­ma­cul gol, în cure de mini­mum 2 săptă­mâni. Dar atenție! Cerce­tări imu­no­logice de ultimă oră ara­tă că pe cât de benefică este folosirea preventivă a echina­ceii, odată ce infecția vi­rală este declan­șa­tă, administrarea sa are de mul­te ori un efect advers, stimularea tardivă a sistemu­lui imu­nitar prin aceas­tă metodă favorizând, une­ori, în mod paradoxal, evo­luția in­fecției. Folosiți, așadar, echinacea pen­tru prevenirea bolii gripale, dar nu și odată ce aceasta s-a declanșat.

* Baia hipertermică – consti­tuie un mijloc simplu și eficient de în­tărire a sistemului imunitar. Sub acest nume savant se ascund binecu­nos­­cutele băi fierbinți, care sunt folo­site pentru a preveni răceala, de sute de ani. Se face o baie a întregului corp, în apă por­nind de la 37°C, trep­tat adă­u­gân­du-se altă apă fierbinte, așa încât tempera­tu­ra să crească la 39-40°C. Du­rata pro­cedurii este de 15-20 de mi­nute, după care corpul se șterge ener­gic cu un prosop și se îmbracă apoi hai­ne căl­duroase. S-a demonstrat știin­­țific fap­tul că la temperaturi ale cor­pului de peste 38°C, anumite celule ale siste­mu­lui imunitar devin mult mai active, în timp ce re­zistența și ca­pacitatea de multiplicare a micro­orga­nis­­melor in­fec­țioase scade. Ba­ia hi­per­termică es­­te con­tra­indi­ca­tă odată ce boala s-a ins­ta­lat și le este interzisă persoa­ne­lor cu afec­țiuni cardio-vas­culare.

* Acomodarea climatică – ex­plo­zia de epidemii de gripă din ulti­mele două decenii se ex­plică, în opinia specia­liș­tilor, printr-o sensibilizare tot mai ma­re a organismului uman, apă­rută în pri­mul rând prin grija excesivă de a ne feri de intem­perii. Sis­temul nos­tru imu­nitar se activează doar atunci când suntem puși în contact nemijlocit cu anumiți factori de mediu. Sfatul este simplu: ieșiți și faceți cât mai multă mișcare afa­ră, în aer li­ber, dacă nu vreți să fa­ceți viroze res­pi­ratorii. Chiar dacă este frig, îm­bră­­cați-vă mai gros, dar nu vă fe­riți de iarnă, ci învățați-vă or­ganismul să con­­viețuiască cu ea.

* Oscillococcinum – este nu­me­le unui pre­parat homeopatic, pe care îl gă­­sim în toate farma­ciile și ca­re are rolul de a preveni îmbol­năvirea în tim­pul sezo­nu­lui rece. Se adminis­trează în timpul epidemiilor de gri­pă, dar și la primele semne de apa­riție a bolii.

Tratarea virozelor respiratorii în fază incipientă

S-a demonstrat faptul că în prime­le ore de la de­clanșarea unei viroze res­piratorii, tratamentul administrat prompt are mult mai mari șanse să oprească boala sau să o facă să se ma­nifeste într-o formă mai ușoară, decât aplicat după ce boala s-a instalat. Iată câteva remedii de mare eficiență:

* Plantele picante – au un pu­ter­nic efect anti­septic, ajutând la era­di­carea focarelor de infec­ție, mai ales de la ni­velul gâtului și al nasului, încă din pri­mele ore ale apariției virozei. Se re­co­mandă următorul ceai: câte un vârf de cuțit cu scorțișoară, cuișoare, piper, și câte o jumătate de linguriță cu ana­son și cu fenicul se opăresc cu o cană cu apă clocotită. Se acoperă și se lasă să se infuzeze vreme de 15 minu­te, după care se fil­trează. Se a­da­­ugă miere du­pă gust și se bea lichidul cât mai fierbinte. Pe par­­cursul unei zile, se pot bea până la 4 căni cu acest ceai, cu condiția să nu aveți o sen­si­bilitate gas­tro-intestinală pro­nun­țată. A­cest re­me­diu desfundă aproape instantaneu căi­le respira­torii superioare, favori­zea­­ză res­pirația și împiedică prolife­ra­rea micro­organis­melor care produc gripa.

* Băile fierbinți parțiale – în­tr-un li­ghean cu apă fier­binte (38-40°C) se pun 5-6 lin­guri cu sare și se ames­tecă bine. Se țin, apoi, tălpile picioa­relor în această apă, vreme de 10-15 mi­nute, după care se învelesc în șosete groase. Pentru o mai ma­re eficiență, în apa fierbinte pen­tru baia de picioare se pun și 5-6 picături de ulei volatil de cimbru. Se poate face acest tip de baie, cu aceeași durată, și pen­tru palme și antebrațe. S-a constatat că ținerea bra­­țelor în apă fierbinte, pentru o anu­mită perioadă de timp, duce la în­căl­zirea întregului corp, des­fundă căile res­piratorii superioare și activează, în ge­neral, circulația sanguină, în zona ca­pului și gâ­tului, ceea ce ajută orga­nis­mul să lupte mai eficient împotriva in­fecției.

* Sucul de lămâie – se obține casnic, prin stoarcerea lămâilor bine coapte. Se folosește intern, pentru com­­baterea acce­se­lor de febră și pen­tru vi­ta­mini­zare. Extern, este foarte util pentru des­fun­darea na­sului, de­mers de o im­portanță foar­te mare, pentru a împie­dica infecția respiratorie să evo­lueze. Câte 2-3 picături de suc proaspăt stors se pun în fiecare nară, la intervale de o oră – două. Pentru uz intern, se recomandă sucul de lămâie obținut astfel: într-un litru de apă se pun 2-3 lămâi cu tot cu coajă (foar­te bine spă­late în prealabil), tăiate în felii foarte subțiri și se lasă vreme de 1-2 ore să macereze, la tem­peratura camerei. Se adaugă mie­re după gust și se bea pe stomacul gol, în câ­teva reprize. Au efect imunosti­mu­lent, reduc accesele de febră, combat durerile de cap, învio­rează orga­nismul și psihicul.

* Frecțiile – au fost adesea luate în de­râdere de către medicina oficială, pă­rând o procedură lipsită de efici­ență în fața unei infecții virale cu evo­luție acută. Studii recente ara­tă însă că stimu­larea tac­tilă care apare în tim­pul fric­ționărilor ener­gice, pre­cum și pre­luarea prin piele a unor principii active din pre­pa­ratele aplicate au un efect pu­ter­nic de com­ba­tere a bolii. Vă reco­man­dăm frecțiile cu alcool cam­forat sau cu „Aromplant” – un un­guent pe ba­ză de ule­iuri volatile pro­dus de fir­ma „Charme Cosme­tics” și care se gă­sește în maga­zinele naturiste. Pre­paratul se întinde pe zona spa­telui și a toracelui, masân­du-l energic cu pal­mele, mereu în sens as­cendent, în di­recția inimii. Proce­dura durează mi­ni­mum 10 minute și se face de două ori pe zi.

* Cataplasmele cu muștar – două lin­guri cu semințe de muștar și două linguri cu semințe de in se ma­ci­nă cu râș­nița electrică de cafea. Pul­be­rea ob­ținută se amestecă bine cu apă până se for­mează o pastă, care se pune în tifon și se aplică pe zona piep­tului (eventual și a gâtului). Este un trata­ment con­tra­indicat persoa­nelor cu pielea sen­sibilă, întrucât are un efect revul­siv, care face epiderma să se în­ro­șească, încălzind țesutu­rile, sti­mu­lând puter­nic circulația sanguină pe zona tra­tată. Aplicația are o mare efi­ciență în faza incipientă a infecțiilor gri­pale, sti­mulând puternic capa­ci­tatea de apă­rare pe seg­men­tul tratat.

Tratarea virozelor respiratorii în fază avansată

* Tinctura de fructe de soc – s-a constatat, la 23% din­­tre cei tratați cu acest remediu, dis­pariția infecției virale după 24-48 de ore de tratament, iar la alți 54% dintre cei tratați, apa­ri­ția unei forme mult mai ușoare a bolii față de pacienții din lotul martor. Se ad­ministrează pe sto­macul gol, de 3-4 ori pe zi, câte o lin­gură cu tinctură de fructe soc, diluată în apă. Durata tra­tamentului: 5-10 zile.

* Lichenul de piatră – talul aces­tei plante inferioare (Cetraria is­landica) este foar­te eficient pentru com­baterea infec­țiilor virale și bac­te­riene care afec­tează plămânii. Se ad­ministrează sub for­mă de pulbere, ob­ținută prin mă­cinarea cu râșnița elec­trică de ca­fea, din care se ia câte o linguriță rasă de patru ori pe zi. Tra­tamentul durea­ză vreme de 14 zile, având efecte emo­li­ente, expectorante și antivirale. Este indicat mai ales atunci când boala tre­nează, precum și atunci când apar complicații bronho-pul­monare. (La magazinele cu pro­duse naturiste există și tinctură de lichen de piatră, care se administrează conform prospectului.)

* Propolisul – se admi­nis­trează sub formă de tinctură. Intern, se iau de 3 ori pe zi, câte 50 de picături, ames­­te­ca­te cu o lin­guriță cu miere. Are efect an­tiin­fecțios, dimi­nu­ează ac­cese­le de fe­bră și stimulează imu­ni­tatea. Ex­tern, pentru cazurile de fa­rin­gită, la­rin­gită, amigdalită, se în­moaie un be­țișor cu vată în tinc­tură, după care se aplică direct pe zona afec­tată. Apli­cat extern, pro­po­lisul este anti­septic, favorizează ci­­ca­tri­za­rea și vindecarea rapidă a țesuturilor afectate de in­fecție.

* Inhalațiile –se spală coaja unui cartof, se taie mărunt și se pune în­tr-un litru de apă cloco­tită. Se mai adau­gă patru picături de ulei volatil de mentă (Mentha piperita) și două pică­turi de ulei volatil de cimbru (Thy­mus vulgaris). Se pune un prosop dea­supra vasului în care se află aceas­tă apă și se ins­pi­ră pe nas aburii ema­nați, vre­me de 5 minute. După efec­­tuarea pro­cedurii, pacientul se ferește de frig și de cu­ren­ții de aer. Acest tra­tament des­fundă căile res­piratorii su­perioare, eli­mină conges­tia, atenuează durerile de cap și de si­nusuri, ușu­rează respi­rația. În multe cazuri, gră­bește vin­de­carea, având efecte antiin­fecțioase, și ajută la evi­­ta­rea com­pli­cațiilor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian