Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Coronavirusul, între minciună și adevăr

Medicii din Wuhan, fericiți, la închiderea ultimului spital provizoriu, pe 10 martie (Foto: Agerpres – 6)

Nici nu apăruseră bine veștile despre noul coronavirus din China, că lumea era deja invadată de știri, mai mult sau mai puțin false, și de teorii conspiraționiste, pe marginea acestui subiect de mare interes: coro­navirusul ar fi fost creat în laboratoare secre­te din China, ca o armă letală împotriva eventua­lilor ei dușmani, fiind men­țio­nat, în mod miste­rios, într-o carte pu­bli­cată încă din seco­lul trecut. Aler­tată de amploarea fe­nome­nu­lui, Organi­zația Mon­dială a Să­nătății a sim­țit ne­voia să in­ter­vină public, anun­țând că ome­nirea nu se con­­fruntă în pre­zent doar cu epi­demia pro­vo­cată de noul coro­na­virus din China, ci și cu o așa-numită „in­­fodemie”, o epidemie a știrilor false, emise prin internet. Or, cum bine se știe, mintea clară și moralul pu­ternic sunt cele mai importante „me­dica­mente anti-boli”. Dar să vedem cum putem distinge între adevăr și minciună.

„Informațiile false se răspândesc mai repede decât virusul”

Știrile false propagate, precum cele care afirmă că noul coronavirus poate fi ținut la distanță cu usturoi, cu alcool, cu urină de copil sau alge – îngrijorează OMS. Un pericol îl reprezintă și in­formațiile doar parțial corecte, precum și exage­rările care răsar pe marginea noului coronavirus. Ca să dăm un singur exemplu, ne putem referi la atât de des întâlnita titulatură de „virus ucigaș”, care nu face decât să înspăimânte oamenii degea­ba, în condițiile în care, după cum se știe, CO­VID-19 are o rată a mortalității comparabilă cu obișnuita noastră gripă sezonieră.

Pentru a combate toate aceste nefericite ten­dințe, manifestate atât în presă, cât și pe rețelele sociale, OMS s-a grăbit să ia atitudine. Unul din­tre reprezentanții săi, Andrew Pattison, a fost trimis în luna februarie să dezbată problema tocmai acolo unde se află cele mai importante com­panii din tehnologie: în Silicon Valley. Prin­tre instituțiile abordate de reprezentantul OMS s-a numărat și Amazon, cea mai mare companie americană de comerț online. De când infecția cu noul coronavirus a fost declarată o urgență me­dicală globală, pe Amazon au apărut la vânzare numeroase cărți pe tema bolii, lucrări care, potri­vit OMS, nu se bazează însă pe date științi­fice. Cu alte cuvinte, în loc să-i lămurească pe cititori, aceste cărți riscă să împrăștie informații eronate. OMS a fost îngrijorat și de un alt aspect. Atunci când oamenii caută pe site-ul Amazon termenul „corona­virus”, li se afișează prompt, pro­duse pre­cum vitamina C, or vitamina C a fost lis­tată ca fiind unul dintre trata­men­tele false pentru com­ba­tarea coronaviru­su­lui. Din fericire, OMS a găsit înțelegere la giganții Google, dar și Facebook, Twitter, Youtube și TikTok care își direcționează uti­liza­torii care caută infor­mații despre co­ro­na­virus, către site-urile de încredere, precum cele care aparțin OMS sau Mi­nisterelor Să­nă­tății din diferitele țări. Mai mult, Face­book, de exem­plu, a promis că va înlătura de pe site postările care conțin informații false sau care ar putea in­duce confuzie, ca de pildă cele care vor­besc des­pre pretinse tratamente minune anti-corona­virus.

Cele mai vehiculate teorii ale conspirației

Vindecată, pe ultimul drum spre casă. Lacrimi de recunoștință

COVID-19 a avut fără îndoială darul de a da aripi imaginației multor amatori de exagerări. Unii au spus că noul coronavirus a fost creat de „statul subteran”, pentru a mai reduce din populația lumii, care a ajuns la dimen­siuni nesustenabile. Întâm­plă­tor sau nu, alături de ase­menea informații își fac ade­sea apa­riția, ca prin mi­nune, și reclame la fel de fel de pretinse „leacuri imu­no­sti­mulatoare”. Una dintre cele mai populare teorii ale conspirației vizând noul coronavirus din Chi­na a fost cea potrivit căreia acesta ar fi fost produs artificial, într-un labo­rator aflat la doar 30 de km de piața din Wuhan, de unde s-a răspândit infecția cu COVID-19 în toată lu­mea. Laboratorul a fost construit în cadrul Institutului de Virusologie din Wuhan și inaugurat în 2017 ca o unitate de cerce­tare la cele mai înalte standarde științifice și de securi­tate, fiind comparat de expertul Yuan Zhiming cu „o cutie închisă ermetic”. Cu toate astea, noul virus a scă­pat în spațiul public, taman în piața buclucașă din Wuhan. Oamenii de știință – inclusiv cei ame­ricani – au negat însă ipoteza, arătând că în cazul COVID-19 nu există nicio dovadă a ingi­neriei genetice.

Alți adepți ai teoriei conspirației au mers pe principiul „follow the money” („mergi pe urma banilor”), și au creditat ideea conform căreia noul coronavirus din China ar fi fost creat special pen­tru a aduce bani industriei farmaceutice, care acum primește fonduri din belșug.

O falsificare uriașă: povestea „profeției” din 1981

Germanii sunt rugați să stea în casă 2 săptămâni

La scurtă vreme după ce s-a răspândit vestea privind noul coronavirus apărut în provincia chi­neză Wuhan, în presa internațională, dar și pe rețelele sociale (inclusiv din România) a început să circule o informație-bombă. Și anume, că apa­riția noului coronavirus chinez ar fi fost men­ționată în mod inexplicabil, încă din anul 1981, într-o carte care poartă semnătura americanului Dean Koontz, un autor obișnuit, care scrie cărți de acțiune, de groază și științifico-fantastice. În thriller-ul „The Eyes of Darkness” („Ochii întu­nericului”) este vorba despre o armă biologică creată într-un laborator din China. Mai precis, din provincia Wuhan. Necunoscutul autor al relatării de pe internet le-a ilustrat și cu un set de fotografii menite să le certifice. Una dintre ele este cea a unei pagini din carte, în care este subliniat un frag­ment care afirmă că arma biologică se nu­mește Wu­han-400, pentru că a fost creată în labo­ratoarele din afara orașului Wuhan și este cea de-a 400-a tulpină viabilă de microorganisme create în acel centru de cercetare. O altă imagine prezintă un alt pasaj, în care autorul afirmă că „în jurul anului 2020, boala, care se aseamănă unei pneu­monii, se va răspândi în întreaga lume, ata­când plămânii și tuburile bronhiale și rezistând tuturor tratamentelor cunoscute”. „Poate și mai deru­tant decât boala în sine va fi faptul că ea va dispărea brusc, la fel de repede cum a apărut. Va ataca din nou zece ani mai târziu și va dispărea apoi complet”, mai scrie în fragment.

Concidența este desigur uluitoare. Cel puțin la prima vedere, așa cum aveau să arate jurnaliștii Reuters, într-un material dedicat acestui fascinant subiect, care au arătat că informația privind cartea din 1981 fusese distribuită până pe 27 februarie 2020, de cel puțin 39.000 de ori, numai pe Face­book. Or, informațiile erau „parțial false”.

De pildă, simptomele atribuite virusului din carte nu au nimic de-a face cu cele provocate de noul coronavirus din China. Infecțiile cu COVID-19 se lasă îndeobște cu febră, tuse și dificultăți res­piratorii, în vreme ce virusul imaginat de scri­ito­­rul american cauzează secretarea unei „toxine care mănâncă literalmente țesutul cere­bral”, con­ducând invariabil la decesul persoanei afectate. Oricum, „coincidența” conține o pre­viziune tul­bu­­rătoare.

Mituri spulberate de OMS

Papa Francisc, pe străzile pustii ale Romei

În cruciada sa împotriva „infodemiei” care a cuprins mapamondul, Organizația Mondială a Sănătății nu s-a mulțumit să apeleze doar la re­pre­­zentanții mass-media și la giganți precum Google sau Facebook. OMS a contracarat vigu­ros și pe propriul site, precum și pe conturile sale de pe rețelele sociale, prezentând câteva fapte certe, răspunzând unor întrebări cu largă răspân­dire pe tema noului coronavirus. Iată câteva din­tre clarificările aduse de OMS:

* Usturoiul, alcoolul ori cura cu ulei de susan nu pot ajuta la prevenirea infectării cu noul coro­navirus – usturoiul este un ali­ment sănătos, care poate avea unele proprietăți antibacteriene, nu există însă dovezi potrivit cărora consumul de us­turoi ar putea proteja oa­menii de noul coro­navi­rus. Din păcate, nici cura cu ulei de su­san nu poate bloca pătrunderea viru­sului în organism. Con­su­mul de alcool nu ne este nici el de vreun fo­los în prevenirea infec­tării cu COVID-19.

* Coronavirusul nu poa­te fi ucis de vre­mea rea sau de zăpadă – temperatura nor­mală a corpului se menține între 36,5 și 37 de grade Celsius, in­di­ferent de temperatura ex­teri­oară sau de con­dițiile meteo.

* Uscătoarele de mâini și lămpile de steri­lizare cu ultraviolete nu sunt efici­ente în uciderea noului co­ronavirus – OMS aten­țio­nează chiar că lămpile UV nu trebuie utilizate pentru sterilizarea mâinilor sau a altor zone ale pielii, deoarece ra­dia­țiile pe care le emit pot pro­voca iritații ale pielii.

* Riscul de a ne infecta cu noul coro­navirus atingând bani, cărți de credit și alte obiecte este foar­te redus – e drept că un obiect poate fi con­taminat de o persoană infectată cu coronavirus, care tușește sau strănută în apropierea lui ori îl atinge. Dar OMS asigură că, dacă menți­nem o bună igienă a mâi­nilor, riscul de a ne infec­ta cu noul coronavirus în urma atingerii unor o­biec­te este foarte scăzut. Iar acest principiu se apli­că și scrisorilor ori pache­telor sosite din China.

* Pulverizarea al­coolu­lui sau clorului pe tot corpul nu e o idee bună – în primul rând, o ase­menea măsură nu ne va scăpa de even­tualii viruși care au intrat deja în corpul nostru. În schimb, ea poate fi dău­nătoare pentru mucoase (ochi, gură).

* Animalele de companie nu răspân­desc noul coronavirus – nu există dovezi că ani­ma­lele de companie, cum ar fi câinii sau pi­sicile, pot fi infectate cu noul coronavirus.

* Vaccinurile împotriva pneumoniei nu ne protejează împo­triva noului corona­virus – viru­sul este atât de nou și diferit, încât are ne­voie de propriul său vaccin. Cercetătorii în­cearcă deja să dezvolte un vaccin împotriva COVID-19, iar OMS le susține eforturile.

* Infectarea cu noul coronavirus nu poate fi prevenită prin curățarea regu­la­tă a nasului cu so­luție salină sau pică­turi – deși există unele dovezi limitate că igiena regulată a nasului, cu so­luție salină, poate ajuta oamenii să-și revină mai rapid după o gripă sau răceală obiș­nuită, nu s-a demonstrat că ea poate preveni in­fecțiile respi­ratorii și, cu atât mai puțin, că ne poate proteja de noul coronavirus.

* Antibioticele nu sunt eficiente, nici în prevenirea și nici în tratarea noului coro­navirus – antibioticele se numesc așa pen­tru că acțio­nează împotriva bacteriilor, în schimb, îm­potriva virusurilor nu au nicio putere. Dat fiind că noul coronavirus este un virus și nu o bacterie, anti­bioticele nu trebuie uti­­lizate, nici ca mijloc de pre­venire, nici ca trata­ment. Cu toate acestea, per­­soanele infectate cu noul coronavirus pot fi su­puse unui tratament cu antibio­tice, în cazul în care apare suprainfecția bacte­riană.

* Infecția cu coro­navirus poate afecta toate categoriile de vâr­stă – nu doar vârst­nicii pot fi infectați cu COVID-19, ci persoanele de toate vârstele, inclu­zând tinerii și copiii. Per­soanele în vârstă și per­soanele cu afecțiuni me­dicale pre­exis­tente (pre­cum astmul, diabetul, bolile de ini­mă) par în schimb să fie mai vul­nerabile la îm­bolnăvirea severă cu virusul.

* Noul coronavirus nu poate fi transmis prin mușcăturile de țânțar – noul coronovirus este un virus respirator, care se răspândește mai ales când cineva strănută sau tușește, împroșcând în jur particule de salivă. Până în prezent, nu există in­for­mații sau dovezi care să arate că noul coro­na­virus ar putea fi răspândit prin intermediul muș­căturilor de țânțar.

Cum ne putem proteja de informațiile false

Altădată plină de lume, astăzi Piața Palatului din Madrid e patrulată de polițiști

Pentru a nu ne lăsa păcăliți de știrile false care circulă din abundență pe internet în această peri­oadă pe tema noului coronavirus din China, atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și auto­ri­tă­țile din România ne recomandă să nu luăm în con­siderare decât informațiile care vin din surse autorizate, de pe site-urile oficiale ale Ministe­rului Sănătății, Ministerului de Interne și Departa­mentului pentru Situații de Urgență. Alte surse de încredere pentru a ne informa pe tema noului coronavirus din China sunt site-ul oficial al Cen­trului Național de Supraveghere și Control al Bo­lilor Transmisibile (CNSCBT) și pagina de Face­book a World Health Organization Office for Ro­mania (Organizația Mondială a Sănătății, Ro­mâ­nia), care oferă informații în limba română.

Nu există comentarii

Răspunde și tu

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian