Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Rețete de slăbit cu plante

Foto: Dreamstime – 2

Obsesia slăbitului nu este o glumă: la cabinete, se prezin­tă femei de toate vârstele, de la copile, la mătuși și bunici, hotărâte să de­clare război kilogramelor. Din păcate, drumul pe care apucă nu este întot­deauna corect. Decât să vă rătăciți pe urma unor rețete la modă, mai bine alegeți drumul mai sigur al plantelor. Nu prezintă contraindicații și nici pe­ricole.

Ienupărul

(elimină apa din țesuturi) – se pierd 0,5 – 2 kg, în 3 zile

Despre bobițele negre și parfu­mate ale ienupărului am mai vorbit în re­vis­ta noastră. Astăzi, ne vom referi la un singur as­pect, și anume, la ex­tra­ordinara capacitate a acestei plante de a mobiliza apa stag­nantă din țesu­turi și de a o eli­mi­na. Mai ales la fe­mei, care constitu­țio­nal au multă apă în țesuturi, această ac­țiu­­ne produce o slăbire foarte rapidă. De la o zi la alta, de­pozitele adipoase de pe mâini, pi­cioare, obraz, care dau acel as­pect pu­­fos destul de nesu­ferit, se reduc, iar cân­tarul va indica o scădere rapidă în greu­­tate. Femeile cu mult țesut adipos, care au frec­vent mâinile și picioarele um­flate, ca­re au făcut cure în­delungate cu an­ti­con­cep­țio­­nale (care favorizează acu­­mu­­larea de adi­po­zități și în­gră­șarea), vor benefi­cia cel mai mult de trata­mentul aces­­ta, la ele în­regis­trân­du-se scă­deri de până la 2 kg, în 2-3 zile. Firește că, o da­tă eliminat sur­plu­sul de apă din țe­su­turi, nu vor mai fi înregistrate aceste scă­deri rapide și spec­ta­cu­loase în gre­­u­­tate , în schimb, un trata­ment pe­riodic cu a­ceastă tinc­tură – o zi de administrare pe săp­­tă­mână – vă va asigura un aspect plă­cut și sănătos al pie­lii și va împiedica de­pu­nerea la loc a kilo­gra­melor.

Tratamentul propriu-zis: dimi­neața, imediat după tre­zire, și seara, înainte de culcare, se iau câte 2 lin­gurițe cu tinc­tură de ienupăr, dizol­vate într-un pahar cu apă. Tinc­tura se ia întotdeauna pe sto­ma­cul gol. Este foarte im­por­tantă adminis­tra­rea de dina­intea culcării, deoarece apa este cel mai mult reținută în țesuturi pe tim­pul nop­ții, iar tinctura de ienupăr va ajuta la eliminarea ei promptă. Ex­pe­ri­men­tal, s-a constatat că ceaiul, pulberea de ienupăr sau boa­bele de ienupăr con­su­mate ca atare nu sunt atât de eficiente în tra­tament ca și tinctura.

Sunătoarea și feniculul

(două plante care ne taie foamea) – se pierd 2 – 4 kg, în 14 zile

Fenicul

În lucrările de specialitate, me­dicii și psi­hologii americani sunt în unanimitate de acord cu această te­orie: mâncăcioșii sunt, cu foarte rare excepții (sub 5%), per­­­soane ten­si­o­­nate, stre­sate, frus­trate afec­tiv, victime ale unor pro­bleme su­­­fle­­tești cărora nu le-au găsit rezolvarea. Atunci când întâlnim un gur­mand vesel și șar­mant, ne poate veni greu să cre­dem, dar acel om chiar are pro­bleme lăuntrice seri­oase, pe care le „rezol­vă” prin con­su­mul de ali­mente sa­vuroa­se, în cantități mari. Psi­­ho­so­ma­ticianul de talie mondială B. Luban-Plozza, du­pă de­cenii de stu­diu, a afir­mat că: „Mân­ca­tul peste mă­sură es­te pen­tru mulți o mo­dalitate de con­so­lare, pentru satis­fa­cerea unor nevoi emo­ționale neîm­pli­nite”. Mân­catul în­delungat și cu poftă, de ali­mente gustoase, mai ales grase sau dulci, cu diferite arome, conferă pe mo­ment un sen­ti­ment de mulțumire, de pro­tec­ție, de securitate emoțio­na­lă. Angoasele și neliniștile sunt tem­porar amânate, amor­­țite, es­tompate. Mesajul este clar: „Vreți să vă tem­perați pofta de mâncare? Contro­lați-vă nivelul stresului. Sun­teți stre­sați? Apelați la calmante, dar natu­rale”. Cele mai bune re­zultate se ob­țin prin folosirea unei combinații de su­nă­toare cu semințe de fe­nicul. Su­nă­toarea conferă o stare extrem de plăcută de liniște și claritate mentală, în timp ce feniculul diminuează irita­bi­li­ta­tea și conferă un sentiment de mulțu­mire, de sațietate chiar.

Tratamentul propriu-zis: se ma­cină su­nă­toarea și se­min­țele de feni­cul cu ajuto­rul unei râșnițe de cafea sau în piuă, după care se cern cu ajutorul unei site fine. Îna­inte cu 30 de minute de fiecare masă, oricât de ne­în­semnată cantitativ, se ia câ­te o linguriță din aceste două plante, care se țin puțin sub limbă, după care se în­ghit cu apă. Cu condiția să nu uitați să ad­mi­nis­trați plan­tele, acest tra­tament face ade­­­vărate mi­nuni cu pofta de mâncare, care va scădea de la sine. În plus, starea dvs. su­fle­tească va fi mult îm­bunătățită de ac­țiu­nea blândă, dar efi­cientă, a celor două plante.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian