Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Locuri cu energie

– Fantezie sau realitate? –

– În toate zonele geografice ale lumii există relatări despre locuri magice, încărcate de energii speciale, în care oamenii puteau să comunice mai ușor cu di­vinitatea. Simple povești, sau în acele locuri cu ener­gii speciale se manifestă o realitate fizică necu­nos­cută, care poate fi măsurată concret? –

Babele – un loc cu o rezonanță deosebită (Foto: Shutterstock – 3)

Cu mult înaintea marilor descoperiri teh­no­logice, întregul mapamond era aco­perit cu o rețea alcătuită din stâlpi ver­ticali de piatră, menhire și dolmene – monumente funerare megalitice, construite dintr-o piatră plată așezată orizontal pe două sau mai multe pietre ver­ticale, acoperind mormântul propriu-zis. Vârfurile munților și arborii seculari, căderile mari de apă și peșterile adânci au devenit locuri cu energii natu­rale, unde se desfășurau ceremonii. Momentele alese pentru aceste sărbători coincideau cu datele as­tronomice ce­le mai importante, cum ar fi în­ceputul primăverii sau solstițiul de vară.

Concentrația zonelor de intensitate energetică maximă

Doctorul Jörg Purner de la Universitatea aus­triacă Inssbruck a cercetat mai multe zone cu puteri ener­getice, alcătuind niș­te hărți. Concluzia lui a fost că strămoșii noștri alegeau aceste zone în deplină cu­noștință de cauză, pentru a-și construi sanctuarele de rugă­ciu­ne. Locurile res­pec­tive erau identi­fi­cate cu ajutorul nu­ielei și al pendulului, cu care se pot per­cepe anomaliile câm­pului de radiații al Pământului, iar cei care știau să facă aceste lucruri se numeau solomonari, un fel de stăpâni ai ener­giilor terestre și cosmice, care știau să oprească și grindina ori furtunile.

Locurile cu iradiații de energie erau folosite și în scopuri de sănătate. Cascadele, munții și vege­ta­ția deasă creează o microclimă care se carac­te­rizeză printr-o concentrație înaltă de ioni negativi, considerată propice sănătății în medicină. Adesea se întâmplă ca, în astfel de locuri, măsurătorile să indice și o radioactivitate sporită, cu un efect stimulativ asupra organismului. Și presiunea at­mosferică scăzută de pe un munte poate să conducă la o stare de relaxare corporală și spirituală. Așa încearcă să explice oamenii de știință de astăzi faptul că majoritatea templelor au fost înălțate pe munți, acolo unde energia le conferea preoților puteri speciale, sfinte și vindecătoare.

Radioactivitatea în lăcașurile de cult

Măsurătorile realizate de oamenii de știință cu aju­torul contoarelor Geiger, al magnometrelor și spectrometrelor, au condus la rezultate uimitoare. Granitul posedă, de pildă, o radioactivitate naturală crescută, care a fost măsurată mai ales în lăcașurile de cult cu megaliți. O asemenea măsurătoare a fost făcută, de exemplu, în cazul monumentelor me­galitice de la Rollright, la circa 35 de kilometri de Oxford. Se presupune că și oamenii care deserveau acele lăcașuri de cult se aflau într-o stare mentală care facilita visele și viziunile sacre. În mod evi­dent, strămoșii noștri erau capa­bili să recu­noas­că asemenea locuri adecvate pentru desfă­șu­rarea ritualurilor și ridicarea lăcașurilor preistorice de cult. Cele mai multe dintre bisericile și capelele creștine se găsesc astăzi pe asemenea locuri ale puterii, care nu și-au pierdut efectele asupra sufletului și spiritului oamenilor.

Cum acționează sursele de energie?

În urma unor experimente recente s-a dovedit că zonele cu energii speciale favorizează meditația, exercițiile de vizualizare, rugăciunea și, înainte de toate, darul fanteziei. Subiecții folosiți la ex­pe­ri­ment au declarat că au simțit, efectiv, o „înălțare” spirituală, au văzut cu mintea cum din univers se po­goară un stâlp de lumină care atinge toate celu­lele corpului, exercitând asupra lor un efect vin­decător. Mulți oameni care se află în căutarea si­nelui sunt atrași de ase­me­nea evenimente, pornind în adevărate procesiuni către mânăstirile tibetane din Himalaya, de pildă, o zonă cu iradieri de energie extrem de puternice.

Cum putem recunoaște un loc al puterii

Există numeroase căi de a recunoaște un loc cu energie deosebită, fără să folosim nuiaua solo­mo­na­rilor. Una dintre cele mai facile este să ne folosim de hărțile utilizate în mod tradițional la drumeții, și care au marcate pe ele atât monumente de tipul ru­inelor obișnuite, menhi­re­lor ori lăcașurior moderne de cult, precum și alte puncte de interes, cum ar fi cascade, peșteri ori chiar copaci mai deosebiți. Locuri cu iradiere de energie sunt și cele asociate unor mituri sau legende, cum sunt cele despre iele, comori ascunse ori entități in­vi­zibile, cum e pădurea Baciu de lângă Cluj, de exemplu. Chiar și toponimele pot reprezenta indicii valoroase privind existența unor locuri cu energie. Dacă se întâmplă, de pildă, să călătoriți într-o țară în care se vorbește ger­ma­nă, fiți atenți la topo­ni­me­le care cu­prind cuvântul „Licht” (lu­mină), în­tru­cât există șanse mari ca ele să desemneze centre im­por­tante de energie (Lichten­stein – piatra lu­minoasă, Lichtenfels – stânca lu­mi­noasă, Lichtenberg – mun­tele cu lumini etc.).

Natura ne poate spune care sunt locurile cu energii

Masivul Untersberg – Austria

Și când vă plimbați prin na­tură, puteți detecta locuri cu energie, observând cu ma­re atenție mediul în care vă aflați. Se spune, de pil­dă, că locurile cu energie specială sunt cele în care se formează cercuri alcătuite din multe ciuperci ori în care copacii au unele carac­teristici deosebite. Despre iradiațiile de energie în formă spi­ralată se crede, de pildă, că ar face ca ar­borii să crească și ei într-o formă răsucită, în vre­me ce zo­nele de traversare nefavorabile ale ener­giei pot con­duce la o proliferare haotică și exa­gerată a vege­ta­ției. Pomii ale căror ramuri cresc îngemănate indică faptul că aici se reunesc mai multe tipuri diferite de energie.

Vegetația, dar și animalele, ne pot indica și dacă locul de putere reperat este benefic sau nu pentru noi. Se crede, de pildă, că nu e recomandabil să me­dităm ori să dormim pe lângă locurile în care cresc aluni, soc sau urzici, ori în care trăiesc albine sau furnici, și că e bine să evităm locurile unde me­rii cresc în moduri ciudate. La germani, locurile în care creștea ienupărul erau considerate sacre, și ni­meni nu îndrăznea să taie acolo copacii. Păducelul este o altă plantă care se găsește adesea în stră­vechile lăcașuri de cult, putând indica un loc care abundă de energie pozitivă.

Fiecare loc de iradiere poate juca un rol diferit

Potrivit experților, diferitele locuri cu energie terestră le pot aduce vizitatorilor diferite beneficii. Mai în glumă, mai în serios, putem spune că „schimbi locul, schimbi norocul”. La fel cum se întâmplă, de pildă, în cazul templelor religiilor din Extremul Orient, unde fiecare lăcaș de cult este în­chinat unui zeu cu anumite atribuții, așa și locu­rile cu energie ne pot ajuta în diverse privințe. Unele sunt faimoase pentru puterile lor de tămăduire fi­zică, în vreme ce altele ne ajută mai ales în plan spiritual, ne pot reenergiza sau ne pot aduce noroc în dragoste. De exemplu, în Japonia, unde se crede că locurile cu energii speciale sunt acelea în care zeii au pășit odinioară pe pământ, există un templu numit Hie, înălțat din vechime pe un deal din Tokyo, despre care se crede că este un loc cu energii pozitive pentru cei care caută fericirea în dragoste. Din acest motiv, mulți tineri se căsătoresc aici și multe cupluri care doresc să facă un copil vin să atingă maimuțele care decorează templul, în credința că asta le va aduce norocul căutat.

În Sedona sunt organizate itinerarii turistice, pentru cei care vor să viziteze locurile cu energii

Unul dintre cele mai cunoscute locuri ale puterii din lume se află în localitatea Sedona, din Statele Unite, unde există niște formațiuni stân­coase de culoare roșie, atât de specta­culoase, încât le taie privitorilor răsu­flarea. Locul a fost dintotdeauna privit de triburile amerindiene ca având o în­cărcătură mistică deosebită. Multe voci afirmă că aici s-ar afla fie un singur loc de manifestări energetice de proporții uri­așe, fie vreo patru sau chiar șase „vortexuri”, cum li se mai spune prin partea locului. Iar pentru ca turiștii să le poată vizita pe toate cât mai ușor, le sunt puse la dispoziție intinerarii speciale. În unele dintre aceste locuri, vizitatorii au susținut că s-au vindecat în mod mi­raculos de diferite boli. În alte „vor­texuri”, ei au simțit că mintea li se lim­pezește într-un mod extraordinar. Ba au existat și turiști care au spus că au trăit în unele dintre locurile din Sedona expe­riențe supranaturale.

„Chakra inimii Europei”

Continentul nostru are, și el, numeroase locuri cu energie care au devenit faimoase în întreaga lume. Unul dintre ele este Untersberg, cel mai nor­dic masiv al Al­pilor bavarezi, aflat la granița dintre Berchtesgaden (Germania) și Salz­burg (Austria), al că­rui interior este stră­bătut de un sistem complex de caverne. În Evul Mediu, se cre­dea că masivul era păzit de Kobolzi, spirite din mitologia ger­manică, și că pă­durile din jur erau popu­late de niște fi­in­țe fantastice de sex fe­minin, și de uriași. Chiar și în zilele noastre se mai spune că cine se află în­tr-un anumit moment al zilei într-o anumită zonă a ma­si­vului Untersberg poa­te călători în timp. De ase­menea, se mai crede că apa din izvoarele mun­telui are puteri vinde­că­toare. Acest loc al puterii l-a im­presionant profund și pe Dalai Lama, care a vizitat Salzburgul în 1992, prilej cu care a numit masivul Untersberg „chakra inimii Euro­pei”.

România, înțesată de locuri cu energie puternică

Există voci care susțin că în România se află un număr im­presionant de locuri cu mari emanații de energie. Unele dintre cele mai cunoscute și mai accesibile dintre ele se află în Munții Bucegi. Cine a fost la Babele sau a urcat până la Vârful Omu a ob­servat, cu siguranță, fas­cinația pe care această zonă o exercită asupra tu­riștilor. Mulți dintre cei care ajung aici spun că se simt revigorați și capătă ca prin farmec o stare de optimism. Tot în Bucegi, pe creasta Doamnelor, se spune că se află o adevărată „Gură de Rai”, un loc despre care iubitorii muntelui afir­mă că învăluie corpul uman în energii pozitive și face să dispară oboseala. Alte locuri celebre se află în Munții Orăștiei, la Sarmizegetusa Regia, vechea ca­pitală a Daciei, care ar fi fost ridicată la inter­secția mai mul­tor linii energetice. Un loc cu o re­zonanță deosebită este și Peștera Polovragi din Gorj, una dintre cele mai lungi din Europa. În acest loc încărcat de isto­rie, pe care bioenergoterapeuţii îl consideră ca fiind excelent pentru tonifierea organismului, se crede că Zalmoxis îi învăţa pe stră­moșii noștri tehnici de tămăduire care vizau atât trupul, cât și sufletul.

Stonehenge, un mister care persistă

Deși este cercetat de specialiști de atâta amar de vreme, Stonehenge ascunde în continuare multe mistere de nepătruns. Despre acest loc puternic de energie, care se numără printre cele mai renumite din întreaga lume, se crede că se află la in­ter­secția mai multor linii de forță, care transportă o energie puternică pe care cons­tructorii s-au priceput să o afle și să o valorifice într-un mod numai de ei știut. Ar­heo­logii care au studiat Stonehenge au desco­perit că acesta nu a fost doar un lăcaș sacru izo­lat, ridicat într-o zonă pustie, ci nucleul unui vast centru spiritual, care reunea multe cons­trucții răspândite pe o suprafață întinsă. De ce au depus oa­menii din urmă cu mii de ani efor­tul co­losal pentru a înalța monu­men­tul de la Stone­henge nu se știe încă. Cert este că lo­cul continuă să atragă vizitatorii ca un mag­net. Con­­si­de­rând că a­ici se concen­trea­­ză o energie uria­șă, mulți vin la Stonehenge pentru a se ruga, a se vindeca, a medita sau, pur și simplu, în speranța că acest loc cu energie miracu­loasă îi va ajuta să se regăsească.

Locul sacru din Noua Zeelandă, în care spiritele pășesc în lumea de dincolo

Capul Reinga – Noua Zeelandă

În capătul nordic al Noii Zeelande se află Capul Reinga, pe care populația autohtonă maori îl consideră un loc de energii în care spiritele celor care au murit părăsesc pământul, făcând trecerea către lumea de dincolo. Turiștii care vizitează acest loc sacru se pot bucura nestingheriți de peisaj și de energiile desebite care par să anime zona. În semn de respect, ei sunt însă rugați să nu mănânce aici și să lase locul exact așa cum l-au găsit.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian