Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Bolile primăverii și leacurile lor

– Luate din scurt, trec precum au venit –

Foto: Shutterstock – 2

* Acumularea de apă în țe­suturi – este o con­se­cință a măririi proporției de țesut adipos pe fondul supra­ali­men­tării și al lipsei de mișcare, pre­cum și al încetinirii activității rini­chi­lor. Rezultate foarte bune se obțin prin conjugarea a două trata­mente: administrarea de tinctură de ienupăr și con­sumul zilnic de zarzavaturi cru­de. Tinctura de boabe de ienupăr se adminis­trează în cure de două săptă­mâni, cu o săptămână de pauză. În tim­pul curei se iau câte 4 lingurițe de tinc­tură pe parcursul zilei, ultima doză fiind luată întotdeauna sea­ra, chiar înainte de culcare. Zar­zava­tu­rile crude se consumă în salate sau chiar adăugate în cior­be sau alte mân­căruri, dar după ce acestea s-au răcit. Efec­te diu­retice foarte bune au frunzele de țelină, cele de asmățui și de pă­trunjel, tulpinile proaspete de leuștean și de creson (năsturel).

* Anemia – se tratează foar­te efi­cient cu două lea­curi simple: urzicile și găl­be­nu­șul de ou. Pri­mele se folosesc în cure de minimum două săptă­mâni, pe­rioadă de timp în care se con­sumă zilnic, de preferință fierte pentru a fi ușor de digerat. Ideal ar fi ca în fie­care zi să se mănânce măcar 150 de gra­me de urzici. În paralel, se con­su­mă gălbe­nu­șuri de ou crude (se­pa­rate doar de albuș, care nu se mă­nân­că), câte două pe zi. Cura cu gălbenuș de ou crud (este bine să provină de la ouăle de casă) durea­ză vre­me de mini­mum două săptă­mâni, timp în care se mă­nâncă câte două gălbe­nu­șuri de ou di­mineața, de prefe­rință îm­preună cu urzi­cile.

* Anxietatea – dacă toam­na este prin ex­ce­lență anotimpul depre­siilor și al melancoliei, pri­măvara a devenit acum, în secolul stre­sului, ano­tim­pul an­xie­tății și al neliniștii. Un tra­ta­ment exce­lent împo­triva anxie­tă­ții este extrac­tul de muguri de tei. Se iau de două ori pe zi, câte 50 de pică­turi, în cure de 1-2 luni. Are darul de a calma fluctuațiile emo­ționale, de a atenua recep­ti­vi­tatea exage­rată la stimulii stre­sanți și, nu în ultimul rând, de a da un somn odihnitor – un ele­ment extrem de important în lup­ta cu anxietatea.

* Astenia de primăvară – are multiple cauze, mo­tiv pentru care și tratamentul nu este întot­deauna foarte ușor de ales. Prin­cipala problemă este că în apa­riția acestei astenii sunt im­plicate mai mereu două cate­go­rii de fac­tori: fizici și psi­hici. Din ferici­re, exis­tă un re­mediu cu o ac­țiu­ne atât de cuprinzătoare, încât rezolvă si­mul­tan ambele ca­te­­­go­rii de pro­­ble­me. El se nu­meș­te „cură de altitu­dine”, fiind foar­te simplu de apli­cat. Pur și sim­plu, pen­tru o peri­oadă de timp de mi­nimum 3 zile, mergem într-o zonă montană și ne petrecem cea mai mare parte din timp cu lungi plim­­bări la altitudini care să depășească 1000 de metri. Cinci kilometri parcurși în pas vioi în acest me­diu ard surplusul de ca­lorii, ne pun sân­gele în mișcare, aju­tă plămânii eliberați de polua­rea orașelor și șoselelor să se dilate și să lase să pătrundă un aer mult mai pur, cu efecte tonice psihice remarcabile. Apoi, ionii negativi din pădu­rile de conifere situate pe vârfurile versanților mun­toși sunt un excep­țional echi­li­brant emoțional și, totodată, un stimu­lent al proceselor de rege­ne­rare din organism.

* Avitaminoza – este una dintre problemele „cla­si­ce” care apar la ieșirea din iarnă. Pentru a compensa de­ficitul vitaminelor A, C, E, PP și din complexul B, vă propunem un mic cocktail de sănătate care se obține foarte ușor: într-un bor­can punem de seara trei lingurițe de cătină și trei lin­gurițe de mă­ceșe măcinate, peste care adău­găm jumătate de litru de apă de izvor. Se lasă acest amestec să mace­reze la tem­peratura camerei de seara și până dimineața, când se adaugă miere după gust și apoi se bea ca aperitiv. Important este să se consume și partea de pul­bere rămasă pe fun­dul vasului, nu doar lichidul lim­pede obținut după ma­cerare, întrucât se­dimen­tele sunt de ase­menea foarte bo­ga­te în vitamine.

* Boli vasculare – deși bo­lile vasculare se agra­vea­ză odată cu venirea primelor călduri de vară, primăvara este anotimpul în care este necesar să începem lupta cu ele. Și tot pri­mă­vara este mo­mentul când avem un aliat foarte pu­ter­nic con­tra bolilor car­dio­vas­culare: leur­da. Se con­sumă frun­zele sale cru­de, canti­tatea mi­nimă re­coman­da­tă zilnic fiind de mi­nimum 50 de gra­me. O cură de o lu­nă cu leurdă reduce coles­te­rolul, pre­vi­ne scleroza va­se­lor de sânge, normalizează ten­siu­nea, toni­fică venele și capi­la­rele. Leur­da este, de altfel, una dintre plantele cele mai puter­nice ca acțiune terapeu­tică îm­potriva afecțiunilor vaselor de sânge.

* Cistita – se reactivează frec­vent în zilele răcoroa­se și umede de primăvară, pe fondul scăderii imuni­tății. Se tra­tează foarte eficient cu ră­șina care acum pri­mă­­vara înce­pe să curgă din conife­re. Din trei lin­guri de rășină de brad ames­tecate cu un pahar (200 ml) de alcool de 90 de gra­de se obține o tinctură cu efec­te antiin­fec­țioase uri­nare și cica­tri­zan­te foar­­te in­tense. Se ad­mi­nistrea­ză din această tinc­tu­ră câte o linguriță diluată în pu­ți­nă apă, de 4-6 ori pe zi, tra­ta­mentul durând vreme de 10 zile.

* Dischinezia biliară – apare mai ales în primele săptă­mâni de primăvară, când siste­mul digestiv obosit de exce­sul de gră­simi și de proteine din alimentație, precum și de traiul sedentar din timpul iernii, dă sem­nele cele mai evidente de boală. Fierea leneșă se tratează cel mai simplu și eficient cu un leac de primăvară: frunzele de păpădie. Se consumă proas­pete, pe stoma­cul gol, cu jumătate de oră înainte de mesele princi­pale. Se recol­tează frunzele de păpădie prin tăiere din rozeta bazală a plantei, se spală bine și se păs­trează la frigider într-o pungă de plastic (dar nu mai mult de 3 zile). Cu jumătate de oră înainte de mesele principale se mestecă 2-3 frunze de păpădie și apoi se înghit. Mai ales la început de primăvară, aceste frunze au un gust amar, dar efec­tul lor asupra ficatului și al vezicii bilia­re merită din plin efortul de voin­ță de a le consuma. O cură cu păpădie du­rea­ză minimum 21 de zile pentru întreținerea sănă­tății vezicii biliare și minimum 45 de zile pentru tratarea unei afecțiuni deja existente.

* Durerile lombare (lom­bo­sciatica) – se aplică un tratament pe cât de inedit, pe atât de eficient: urzicările. Frun­ze­le mai bine dezvoltate ale urzi­cilor se pun pe zona dure­roasă și se freacă pe piele vreme de ju­mătate de minut – trei mi­nu­te, du­rata apli­ca­ției variind în func­­ție de sensi­bi­­li­tatea pielii pa­cien­tu­­lui. În timpul acestui pro­­cedeu, anu­mite fila­mente microscopice ale urzicii vor stră­punge su­pra­­fa­ța der­mei și vor eli­bera un li­chid iri­tant, dar cu efecte antial­gi­ce pu­ter­nice, care va re­du­ce durerea și inflamația ner­vi­lor sciatici. După urzicare, spatele va fi aco­perit cu țesătură de lână vreme de jumă­tate de oră, așa în­cât zona să fie foarte bine încăl­zită. Pro­ce­dura se repetă zilnic, pâ­nă la ieși­rea din criză.

* Eczemele alergice – apar primăvara, odată cu pornirea vegetației, cu încăl­zi­rea aerului și cu apariția diferi­ților alergeni. Se tratează atât intern, cât și extern, cu o plantă excepțională: trei-frați-pătați. Pul­berea obținută prin măcinarea cu râșnița elec­trică de cafea a păr­ților aeriene ale plantei se admi­nistrează de 4 ori pe zi, câte o linguriță. Cura durează 3-4 luni și începe în aprilie, conti­nuând până în miezul verii. Ex­tern, se pun cataplasme pe zonele afectate. Pulberea de trei-frați-pătați se amestecă bine cu apă, până când se formează o pas­tă. Această pastă se aplică pe pie­le printr-un tifon subțire și se ține vreme de 2 ore.

* Gastrita – este una din marile probleme neplăcute ale venirii primăverii, pe care, din pă­cate, mai mult de 10% dintre noi o simt și în… sto­mac. Din fericire, contra ar­su­rilor și durerilor gas­trice, na­tura are multiple mijloace de comba­tere. Și printre cele mai si­gu­re soluții naturale este rădă­cina de obligeană, un inamic redutabil al gastritei. Această plantă, nu doar că reglează se­creția de sucuri gas­tri­ce și distruge bacteriile no­cive din stomac, ci acționează chiar ca echi­librant la nivel emo­țional. Este demonstrată influența cla­ră a dezechilibrelor emoționale (tradu­se în special prin furie, iri­tare, frus­trare) în declanșarea și în men­ținerea acestei afecțiuni. Se ad­ministrează pul­berea de ră­dă­cină de obligeană, câte o ju­mă­tate de lin­gu­riță de 4 ori pe zi, în cure de minimum 45 de zile.

* Rinita alergică și ca­tarul alergic – de la începutul polenizării, în luna apri­lie, și până vara, alergia dă bătăi de cap tot mai multor persoane. Na­sul înfundat, stră­nutul, accesele de febră sunt doar câteva din simp­tomele alergiei respiratorii. Cum o combatem? Tot cu un leac de primăvară: mu­gurii de coacăz negru (Ribes nigrum). Mace­ratul glicerinat din acești muguri îl găsim în Plafa­rurile și farmaciile naturiste. Se administrează câte 30 de picături de patru ori pe zi, în cure de patru săptămâni, cu două săptămâni de pauză. Are puter­nica acțiune a unui cortizon natural (însă fără efec­te adverse), diminuând într-o foarte mare mă­sură efectele nocive ale reacției alergice.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian