Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

BOLILE METEO

• Milioane de oameni sunt victime ale schimbărilor bruște de tem­peratură și de presiune atmosferică. Dacă vă confruntați, fără cauze apa­rente, cu dureri cumplite de cap, amețeli, dureri de inimă, som­nolență sau palpitații, folosiți îndreptarul nostru de prim-ajutor •

1. O presiune atmosferică ridicată

• Zile bune pentru cardiaci •

Foto: Shutterstock – 3

Meteosensibilitatea are și o latură pozitivă când acul barometrelor ur­că. Unii oa­meni cu probleme de sănăta­te, de pildă cardiacii, se simt deo­sebit de bine, indiferent dacă în acel moment e iarnă și frig sau vară și cald. Atunci presiunea atmosferică este optimă pen­tru ei. În plus, prezența soarelui stimu­lează secreția de serotonină, hor­monul fericirii. Statisticile confir­mă efectul: nu­mărul acci­den­telor scade.

2. O presiune atmosferică joasă

• Junghiuri, insomnie, dureri de cap •

O perioadă ploioasă, cu tot ce în­seamnă ea – nori grei, negri și presiune atmosferică scă­zută – le dă mul­tora dureri de cap, nu la figu­rat, ci la pro­priu. Mulți oa­­meni presimt ce vine cu câteva zile mai devreme, fără a avea ne­voie de buletinele meteoro­lo­gice. Din păcate, nu este un motiv de bucurie. Ei trăiesc senzații ne­plăcute de apăsare pe sinu­suri, junghiuri în membre, dureri de cap sau tulburări de somn. Vă puteți lua, totuși, câteva mă­suri de apărare: ieșiți la aer curat, în ciuda umezelii, respirați profund, mâncați multe fructe și legume, pentru a vă alimenta rezerva de minerale a orga­nismului și, în măsura în care este posibil, feriți-vă de stres.

3. Front de aer rece

• Zile rele pentru astmatici și reumatici •

Multe persoane meteosensibile vor în­cepe să aibă probleme. Mai ales la bol­navii de reumatism, la astma­tici și la pacienții cu bronșită cro­nică simptomele se pot accentua. Ce reco­mandă medicii: evitați, pe cât posibil, eforturile exagerate, la nevoie luați analgezice și com­ba­teți stresul produs de schim­bările de vreme, cu exerciții de relaxare sau programe de yoga.

4. Căldură bruscă

• Inima e pusă la încercare •

Ieri vânt și rafale de ploaie rece, astăzi, 30 de grade Celsius: în ul­tima vreme, temperaturile pot crește atât de brusc, încât inima și siste­mul circulator sunt suprasoli­citate de aceste șocuri. Iată ce vă ajută: beți mul­tă apă (nu alcool!), purtați îm­bră­căminte le­jeră, miș­cați-vă într-un tempo mai lent (amânați an­tre­namentul spor­tiv pentru orele serii) și nu stați prea mult timp în plin soare.

Luați „gluma” în serios!

Deși numeroși medici refuză încă să ia în se­rios meteosen­sibi­litatea, privind-o ca pe o simplă fante­zie a pacientului, sunt țări unde această ati­tudine a început să se schimbe.

Principala concluzie la care s-a ajuns este urmă­toarea: vre­mea nu constituie cauza pro­ble­melor de sănătate, ci doar le declan­șează. În spe­cial frontu­rile atmosferice ploioase, care vin sau pleacă, adu­când cu ele mase de aer rece sau cald, pot agrava afecțiuni deja existente (vezi tabelul). Cine con­sta­tă că reacționează brusc și cu o inten­sitate neobiș­nuită la capriciile vremii ar trebui să se prezinte la medic, pentru a fi investigat. Căci neplăcerile cu care se confruntă pot reprezenta un prim semn ce indică faptul că în organismul său există un focar inflamator sau că tensiunea arte­rială se abate de la normal.

Exerciții pentru cei cu sistemul nervos sensibil

Planul de antrenament pentru sistemul nostru ner­­vos cuprinde, în primul rând, o ieșire zilnică din casă, de minimum jumătate de oră. O plimbare sub cerul liber, indiferent de tem­peratură, fie că burni­țează, strălucește soarele ori se dezlănțuie furtuna. Cu cât mai mulți mușchi intră în acțiune, cu cât mai intens este stimulată circulația sân­­gelui, cu atât mai bine. Și practicarea cu regu­la­ritate a dușurilor scoțiene – fierbinte-rece – sau pro­ce­du­rile cu apă de tip Kneipp ne con­solidează rezis­tența pe ter­men lung, ajutându-ne să fa­cem față, fă­ră pro­ble­me, varia­țiilor clima­tice.

Totuși, uneori este nece­sa­ră și prudența. La apa­ri­ția su­bită a unui val de căldură ar tre­bui să ne me­najăm. Mai ales în com­bi­nație cu o umi­di­tate crescută a ae­­rului, con­di­țiile neo­bișnuite de tem­­pe­r­a­tură obli­gă corpul la o mun­­că de ocnaș: ca să transpire, el con­­su­mă o ener­gie enormă. Pen­­tru a nu vă su­pra­solicita sis­te­mul circulator, în momen­tul când temperaturile vor ur­ca abrupt, pentru prima dată în acest an ar fi bine să evitați la în­ce­put expunerea directă la soare, să consumați multe lichide (pre­fe­rabil apă), să purtați o îmbră­că­min­te ușoa­­ră, care per­mite pielii să respire, și să vă pro­gramați activi­tă­țile sportive către seară.

Iar cei ce manifestă o me­teosensibilitate acută își pot fortifica organismul cu un aport de mine­rale și oligoelemente: magneziu (îl gă­sim, de exemplu, în produsele din ce­reale inte­grale), cal­ciu (mai ales în lap­te, iaurt, brânzeturi), potasiu (prin­tre altele, în fructe proaspete și uscate) și seleniu (în primul rând în carne, pește, ouă). Com­binația acestor patru elemen­te consti­tuie formula ce poate ajuta numeroase persoane meteode­pendente să reziste stresului climatic. De ase­me­nea, există indicii că și roinița, o bine­cunoscută plantă medicinală, ar avea un efect cal­mant asupra sistemului neu­rovege­tativ. În fine, homeopatia are la rândul ei un cuvânt de spus: ea pro­pune o schemă de tratament compusă din trei remedii: Passiflora, Valeriană și Coffea arabica, toate în diluția D6.

Dicționar meteo:

Anticiclon – Vreme însorită, presiune at­mo­sfe­rică op­timă.

Front de aer cald – Când se apropie o zonă depre­sio­nară, de cele mai multe ori venind dinspre nord-vest, ea e însoțită de o masă de aer cald. Pe măsură ce se apropie vremea ploioasă, persoanele meteosensibile reacționează tot mai puternic.

Ciclon – Ploaie, nori groși, presiune atmo­sferică scă­zută.

Front de aer rece – Zona depresionară se în­de­­păr­tează, ducând cu sine o masă de aer mai rece. Semn caracteristic: norii încep să se risipească, ve­dem din nou cer senin.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian