Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Remediu obligatoriu, în rețetele de sănătate: Mișcarea fizică

Afecțiuni prevenite cu ajutorul exercițiilor fizice

Foto: Shutterstock – 3

* Bolile cardio-vasculare – două-trei zile pe săptămână în care facem efort fizic sistematic ne fe­resc de ischemia cardiacă, de hipertensiune și de arte­rio­scleroză. Antrenamentul cel mai eficient este simpla aler­gare, făcută în pas ceva mai rapid. Un alt mijloc extraor­dinar de pre­venire, dar și de tratare a bolilor cardio-vas­cu­la­re este Yoga, un tip de gimnastică statică, ce se ba­zea­ză pe respirație. Tehnici simple, cum ar fi „Sa­lutul soa­relui”, făcute sub îndrumare competentă, au un efect extraordinar asupra inimii, asupra ten­siunii ar­te­ria­le, precum și asupra vaselor de sânge. Studii fă­cute în Statele Unite, de reputatul cardiolog Dean Ornish, au de­monstrat faptul că tehnicile yoga sunt capabile chiar să dilate, în timp, arterele ca­re ali­men­tează ini­ma, să oprească procesele de scle­ro­za­re a va­selor de sânge sau să regularizeze ritmul car­diac.

* Întărirea imunității – pentru a ne păstra să­nă­tatea este foarte important să ne „călim” orga­nis­mul, să-l punem într-un permanent contact cu me­diul înconjurător. Astfel, mișcarea făcută în aer liber, indi­fe­rent de anotimp, este medica­men­tul cel mai bun pentru imunitate. În acest sens, se reco­mandă în mod spe­cial sporturile de sezon, cum ar fi schiul sau pati­najul iarna, ascensiunile mon­ta­ne și plimbările în aer liber.

* Bolile respiratorii – nu exis­­tă metodă mai bună pentru a ne men­ține plămânii și căile respi­rato­rii sănătoase, ca efortul în aer liber, nepoluat. Cel mai bun „sanato­riu” este în acest sens pădurea. Sportul făcut ziua în pădure, la altitudini joase, fa­vorizează oxige­na­rea intensă și ajută la elimina­rea in­fecțiilor, primenind căile respira­torii. În schimb, efortul fizic făcut la 2-3 ore după lăsarea întuneri­cului și la altitudini mari crește sensibil ca­pacitatea respi­ra­to­rie, aerul mai rarefiat și cu mult dioxid de carbon obli­gând plămânii să se dilate pen­tru a inspira cât mai mult.

* Problemele osteo-articulare – mai mult de 70% din afecțiunile cum ar fi discopatia lom­bară, her­nia de disc, coxartroza, artrita ar putea fi evitate prin întări­rea musculaturii și prin redu­ce­rea excesului ponderal. Cum se rezolvă a­ceas­tă situa­ție? Prin exerciții fi­zice pentru dezvoltarea în­tre­gii musculaturi, în special cea ab­do­minală, cea a spa­telui și cea a picioarelor, special concepute așa încât să pună în mișcare și grupele mus­culare mai puțin folo­site.

* Tulburările psihice – mai mult de 90% din persoanele care se confruntă cu probleme psiho-emoționale provin din mediul urban și au un stil de viață sedentar. În cazul lor, sportul ar fi de un imens ajutor, fiind o „supapă” extraordinar de eficientă de descărcare a tensiunilor interioare. O oră de sport deconectant, făcut eventual în aer liber sau cu prie­tenii, valorează mai mult decât un pumn de cal­man­te și somnifere. Se recomandă ge­nul de mișcare ce vă face cea mai mare plăcere și vă ajută să vă decuplați, să vă desprindeți de pro­blemele și angoa­sele zilnice.

* Sportul și viața sexuală – în clinicile de tra­tare a problemelor de dinamică sexuală din Occident, printre cele mai importante terapii se află cultura fizi­că medicală. În cazul bărbaților, sportul, mai ales cel făcut în natură, este prilej de detensio­nare nervoasă și de regenerare psihică, este un excelent stimulent al încrederii în forțele proprii, fiind de un imens ajutor împotriva impotenței psi­hice și a ejaculării precoce. Pentru femei, anumite sporturi, cum ar fi ciclismul de agrement, echitația sau stretching-ul, au efect euforizant, reduc sen­si­bilitatea emoțională exagerată, fiind eficiente îm­po­triva frigidității.

Afecțiuni vindecate cu ajutorul exercițiilor fizice

* Indigestia, constipația atonă – se vin­decă în cele mai multe cazuri fără niciun fel de medi­ca­ment, făcând două lucruri simple, dar care necesită voință. Primul demers este sportul dinamic (alergări, gimnastică, înot), iar al doilea este reeducarea mo­du­lui de a respira, cu folosirea predomi­nantă a respira­ției abdominale, adi­că făcută cu zona inferioară a plă­mânilor.

* Dischinezia biliară – se tratează, de ase­me­nea, cu ajutorul sportului și al respirației abdo­mi­nale. Făcând mișcare și folosind predominant acest tip de respirație, evacuarea bilei se va face mult mai ușor, se va regla de la sine cantita­tea de bilă secretată, iar depunerea de pietre sau nisip va fi mult li­mitată.

* Îngrășarea – prima și cea mai importantă mo­da­litate de a ajunge la o greutate normală și, mai ales, la o siluetă plăcută, nu este înfometarea, așa cum mulți cred în mod greșit, ci exercițiul fizic. Prin exer­cițiu fizic se câștigă simul­tan două lucruri: 1. Se re­duce greutatea corporală prin arderea calo­riilor; 2. Se transformă țesutul adipos (ceea în mod normal numim „gră­si­me”) în mușchi, sin­gurul proces care poate modela armo­nios corpul. De asemenea, țineți cont de faptul că puteți arde integral caloriile unei mese co­pioase prin doar două ore de mers în pas rapid sau 40 de mi­nute de înot sau 50 de minute de schi sau 30 de minute de aler­gare sau o oră de mers ra­pid pe bi­cicletă.

* Obezitatea – pu­tem vorbi despre a­ceastă boală, în con­dițiile în care aveți greutatea cu cel puțin 25% peste cea nor­mală. În acest caz, exer­cițiile fizice vor fi în­cepute gra­dat, sub con­trol me­dical și, im­por­tant, vor fi co­re­late cu alte metode de trata­ment (adminis­tra­rea de plante detoxifiante, de remedii care fa­vo­ri­zea­ză eliminarea apei din țesu­turi, ca­re accelerează în mod natural meta­bo­lis­mul etc.).

* Reumatismul – se tratează cel mai bine cu miș­care și balneoterapie. De am­bele puteți beneficia din belșug, în peste 60 de stațiuni din România. Fie că folosim miș­ca­rea în apa de mare de pe lito­ral, în bazinele cu apă să­rată din stațiuni ca Amara, Sărata Monteoru, Lacu Sărat, sau în apa termală din zone cum ar fi Băile Herculane ori Băile Felix, rezultatele sunt extraor­di­nare. În toate aceste stațiuni veți gă­si și personal medical calificat, care să vă în­drume asupra ce­lor mai adec­vate exerciții fizice pentru afec­țiunea reumatis­ma­lă de care suferiți.

* Varicele – extinderea lor este opri­tă și pot de­veni mai pu­țin evidente fo­lo­sind anumite pro­cedee sim­ple de cul­tură fizi­că medicală. Vara, mer­sul prin apă până la genunchi tonifică muș­chii gambei, pune în mișcare sân­gele stagnant și face un masaj foarte fin și eficient picioarelor. În sezonul rece, sim­pla urcare zilnică a scărilor în pas cât mai rapid este un excelent antre­na­ment pentru gambe și un stimulent al cir­cu­lației venoase din zona res­pectivă. De ase­menea, înotul este un adevărat elixir pentru circulația venoasă, ajutând la limitarea apariției și chiar la dispariția varicelor.

* Viciul – fie că este vorba de alcoolism, de­pen­den­ță de tutun, de cafea sau chiar de droguri, sportul poate fi de un imens ajutor. Aceasta, pentru că în tim­pul efor­tului fizic, și mai ales după acesta, în orga­nism sunt eliberate anumite substanțe care induc stări de rela­xare, de mulțumire, chiar de ușoară eufo­rie. Exact stimulentele de care au nevoie cei care tra­ver­sează crizele de dezintoxicare. Foarte eficiente sunt sporturile de echipă (baschet, hand­bal, volei, fotbal), tenisul, schiul fond și alpin.

* Durerile de cap (cefa­leea), mi­grena – În foarte multe cazuri, du­rerile de cap, stările de greață, ver­tij etc. apar din cauza in­suficientei oxi­ge­nări a orga­nis­mu­lui. Puteți scă­pa de această proble­mă plimbându-vă zil­nic în zone cu aer cu­rat și făcând spor­turi care să vă facă să respirați mult și am­plu: aler­gare în pas rapid, mers pe bi­ci­cletă, patinaj, ascensiune montană.

* Depresia – poate fi mult ame­liorată, atunci când facem efort fizic de mare intensitate, o peri­oadă de timp de 40-50 de minute. Fie că lu­crăm la aparate într-o sală de fitness, că fa­cem genufle­xiuni, flotări și flexii abdo­minale în serii lungi, acasă ori în aer liber, sau că jucăm baschet ori volei, efectele favorabile vor apărea numai­decât. Mii de oameni au reușit să scape gradat de negura depre­siei, pur și sim­plu punându-și corpul (și în mod reflex sufletul) să trăiască, să se miște și să respire. Medicii recoman­dă ca exercițiile fizice intense să fie făcute măcar o dată la două zile, pentru men­ținerea tonusului psihic la cote ridicate.

* Anxietatea – se folosește un tra­ta­ment sur­prin­­zător de eficient: jocul. Aceas­tă terapie, deși poate nu pare, este foarte serioasă: jucați cu pa­siune, cât de des este posibil, volei, tenis, bad­minton, baschet ori fotbal, însă amin­tiți-vă cât mai des că vă jucați, nu luați ni­mic în serios. De fapt, nici nu con­tează dacă pierdeți sau câștigați, ci doar cum tratați jo­cul. Ju­cați-vă ino­cent, per­mițându-vă lu­xul să nu vă inte­reseze cine câștigă. Există clinici în Statele Unite unde această terapie prin jocuri sportive a dat rezul­tate la fel de bune sau chiar mai bune și mai stabile în timp ca medicația sau ca procedurile psi­hotera­peu­tice standard. Efortul fizic în sine este de na­tu­ră să descarce tensiunea inte­rioară, psihicul fiind pus astfel pe un alt fă­gaș decât cel al an­goasei zilnice, jocul făcând psihi­cul să se deconecteze mai eficient decât orice alte metode.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian