Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un sat de ieri, care aș vrea să existe și mâine

La seceriș

Sunt zone în această țară încărcate de istorie, bi­necuvântate de Dumnezeu cu frumuseți neegalate de alte me­leaguri și unde – încet, dar sigur – tăvălugul mo­der­nis­mului dărâmă tot ce am avut mai sfânt și curat.

Sunt un fiu al unui sat care până în anul 1968 a numărat peste 3800 de su­flete. Satul se numește Ghin­dăoani și s-a înființat – o spun bătrânii și cronicile – pe lângă codrii de stejar aflați odinioară în această zonă. De altfel, și denu­mi­rea sa­tului vine de la fructul acestui copac, ghin­da, purtată ca podoabă la pălărie de că­tre băr­bați, folosită în hrana ani­ma­lelor sau ca medi­ca­ment. Astăzi, ste­jarul nu mai exis­tă în zonă decât pe ici pe colo, în câteva petece răzlețe, sal­vate de tăișul se­curilor.

Codrii de odinioară ai comunei făceau corp comun cu codrii de aramă de lângă Mâ­năs­tirea Văratic și pă­du­rea de argint, cântate atât de frumos de Emi­nes­cu. De fapt, distanța în linie dreaptă din centrul satului și până la ele nu depășește cinci kilo­metri. De asemenea, la distanțe care pot fi par­curse cu piciorul sau cu că­ruța, se află ne­nu­mărate oaze de liniște și credință orto­doxă: mâ­năs­tirile Agapia, Se­cu, Sihla, Sihăstria, Ho­­raița, Neam­țului – în total șapte perle ale cre­dinței nea­mului românesc.

În anii copilăriei mele exista în par­tea de sud a sa­tului Ghindăoani ves­titul codru Dumbrava, în mij­locul căruia se află schitul de maici cu ace­lași nume (pe stil vechi). Transformarea socialistă a agriculturii i-a pri­cop­sit pe țăranii din comună cu GAS-ul „Viață Nouă” și, pen­tru a construi o viață nouă, a fost musai să o distrugi pe cea veche. Ca urmare, vârful dealului a fost dat agriculturii, iar văile Hurtupei, Chilioani, Sinideica și Po­gorului au fost dezgolite complet.

Înainte de distrugerea codrului, Dumbrava era lo­cul de pășunat pentru vacile și oile sătenilor și nu de pu­ține ori, împreună cu alți copii, asiguram și eu păs­cutul lor. Țin minte că atunci ne luam de acasă în traistă o bucată de mă­măligă, o turtă (făcută din făi­nă de grâu sau orz) și găseam ușor în copaci cireșe, vișine, mere pădurețe, iar prin iarbă – căpșune, fragi și ciuperci. Stau și mă uit acum la aceste locuri golașe și mă strânge în spate numai la gândul frumuseții de odi­nioară, duse pe apa sâmbetei.

Hora și scrânciobul

Țăranii au știut totdeauna cât să muncească și cum să se distreze pentru a-și face viața aspră cât mai fru­moasă. Niciodată țăranul român nu a făcut nunți și hore în perioadele de post sau, mai ales, înaintea sărbă­torilor religioase – așa cum a încercat regimul comunist să orga­ni­zeze reuniuni tovărășești de Paști și Crăciun. Cre­dința a fost pentru țărani la fel ca și munca, adică sfântă, și pe toate le făceau cu măsură și bună cuviință.

Sărbătorile de Sfintele Paști deschideau la sate și sezonul de distracție, la care par­ticipa a­proa­­pe toată su­fla­rea. Hora era frec­ventată de bă­ietani (16-20 de ani), flăcăi (22-40 de ani), fete tinere de peste 16 ani care, pen­tru a intra în rân­dul fetelor de mă­ri­tat, erau scoase la joc de către un flă­cău; fete care își așteptau ursitul și, bi­ne­înțeles, pe­rechi căsătorite în ul­ti­mii ani. Scrânciobul – un utilaj simplu, care asi­­gura în­vâr­tirea manua­lă a unei roți mari de lemn, pre­vă­zută cu scă­unele pe care șe­deai, lă­sân­du-te învârtit între cer și pământ – era bucuria co­piilor și a tineretului sub 15 ani. Pentru o run­dă, prețul era un ou roșu, un ou proaspăt sau 1 leu, care avea va­loare în acea pe­rioadă. Tribuna era un loc mai înalt, un fel de mal de pă­mânt, pe care stă­teai în picioare sau jos, având o pers­pectivă asu­pra scrân­cio­bului și a horei. Toa­te ma­mele și bu­nicele își priveau odras­­lele de acolo, par­ti­­ci­pând la sărbătoare ca spec­ta­toa­re. Muzica era com­pusă de obicei din ins­tru­mente de suflat – alămuri, clari­ne­­te, tobă – muzi­canții fi­ind local­nici. Uneori, când era po­sibil, se mai tocmea o formație mai mare de lă­utari, dintr-o comună ve­cină, care avea în com­ponență acor­deon, țam­bal și violoncel, precum și o „gu­ristă” is­teață care dă­dea mai mul­tă savoare pe­tre­cerii. Ținuta flă­că­ilor și a fetelor era obli­gatorie în cos­tum na­țional, fiecare stră­du­indu-se să-și arate mă­iestria neîntrecută în sâr­bă, brâu și horă. Seara, pri­mele care părăseau scena săr­bătorii erau fe­meile, că le așteptau aca­să ani­malele și co­piii, apoi cei din jurul scrân­ciobului. Ulti­ma se des­fă­cea hora, tine­rii ple­cau cântând către ca­să, perechi-perechi. Uite așa se încheia distracția sa­tului, la 2-3 ore după ce as­fințea soarele, iar după odih­­­nă, dimineața, de­vre­­me, tot satul se apuca de mun­că. Ce-a mai ră­mas azi din toate aces­tea? Costu­mele națio­nale se află la muzeul din sat, tineretul se dis­trează la discotecă, gos­podarii – în crâșmulițe improvizate prin diferite S.R.L.-uri pline de măr­furi turcești, iar grosul sa­tului – în fața tele­vi­zo­rului. Cine n-are tele­vi­zor ascultă la radio me­lodia populară pre­fe­ra­tă, trans­misă de Ra­dio Iași. Melodii de de­mult, fru­moase și răs­co­­li­toare care, celor aflați la anii pensiei ca și mine, le um­plu su­fletul de amintiri.

Leacuri băbești

Era prin 1948, la sfârșit de an școlar, și în sala de fes­tivități a școlii avea loc serbarea de îm­părțire a pre­miilor: niș­te coronițe de ră­mu­rele de stejar îm­ple­tite cu flori de câmp. Și eu mă număram prin­tre cei pre­mianți la sfâr­șitul clasei a II-a și așteptam să fiu strigat, dar nu pu­team să stau în sala festivă, deoa­rece aveam piciorul drept umflat de la gleznă până mai sus de genunchi. Stăteam întins pe po­diu­mul ca­tedrei din clasa ală­turată, așteptând să ajungă cu stri­gările și la clasa mea, dar am adormit între timp și, la sfârșit, mama m-a trezit să mergem acasă. Era cu co­ro­nița mea în mână și vorbea cu o femeie mai în vârstă, din sat, des­pre niște plante cu care urma să-mi trateze pi­ciorul. Țin minte ca astăzi: o dată ajunși acasă, ma­ma a cules mai întâi din grădină frunze de sfeclă roșie, frunze de varză, de leuș­tean, ceapă, frunze de nuc și ste­jar, cimbru, busuioc, hrean, urzică. Le-a spălat cu apă de la fântână, le-a tăiat mă­runt, le-a ames­tecat cu puțin seu de oaie și, într-un ceaun de tuci, le-a fiert încet, la foc de lemne. Spre sfâr­șit, a adău­gat puțină mie­re și ceară curată de albine, a întins apoi o pânză albă, peste care a așternut foi cu­rate de brus­ture și a turnat conținutul ceaunului, în­tin­zân­du-l sub­țire, pe o lungime cât piciorul umflat. A pus dea­supra alte frunze, apoi mi-a acoperit piciorul bol­nav de sus până jos cu pasta aceea. Am băut o litră de apă descântată de mama cu tă­ciune din sobă și m-am culcat (pe atunci nu erau doc­tori de­cât la orașe și de antibiotice sau as­pi­rine nici nu se po­me­nea). Am dormit tot tim­pul, spre deosebire de alte nopți, în care m-am chi­nuit. M-am sculat transpirat, simțind în picior, în drep­tul ge­nunchiului, o înțepătură puternică. La dez­­velire, culoarea piciorului era albă, cu pie­lea creață, iar în centrul genunchiului se des­chisese o gaură prin care curgea un puroi amestecat cu sânge ne­gru. Seara, mama mi-a pus o nouă legă­tură cu fier­tură de plante, pe care am ținut-o până dimi­neața când, la dezvelire, piciorul meu arăta sănătos. Chi­nurile mele de aproape două luni luaseră sfârșit. Diag­nosticul băbesc a fost că infecția fusese produsă de un os de șarpe care îmi intrase în picior prin dreptul genun­chiului.

Ce proprietăți a avut leacul mamei, cum a lucrat el îm­po­triva infecției, ce rol a avut descântecul cu tăciuni? – iată o taină care n-ar trebui totuși să fie pierdută, mai ales astăzi, când sărăcia din satele noastre îi îndepăr­tea­ză din nou pe țărani de doctori și de medicamente. (Cu toată biată pensia lor nu pot cumpăra o cutie de as­pi­rine!) În rest, dacă amintirile mele vi s-au părut ca­ra­ghioa­se sau depășite, puneți-le pe seama unui sen­ti­men­tal care suferă că satul tra­dițional românesc, cu fru­mu­se­țea și spiritualitatea lui care au izbutit atâta timp să ne deosebească și să ne fixeze în lume, dispare. Sunt de pro­fesie inginer agronom și mă doare să văd că valorile în care am crezut dis­par. Mi-e frică – nu doar de stepa care înlocuiește pădu­rile noastre tăiate, ci și de spiritul de stepă care aduce cu el pustiu.

Ing. pensionar VIRGIL SAVIN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian