Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Bunicul și vântul

Podul cu vise

Moldova – Sulița

Astăzi, după mult timp de la moartea bunicului, încerc să înţeleg dramatismul războiului dintre moşul Ştefan şi una dintre cele mai colosale forţe din creaţia lui Dumnezeu: VÂNTUL.

Priveliști greu de descris
Laura, în curtea casei

Stăteam mai mult pe afară, înăuntru fiind mare durere: bunicul murise. Aş fi vrut să intru, dar din­tr-o sensibilitate des­pre care nu ştiu dacă este bună sau rea, chiar dacă vo­iam să-l priveghez pe bunicul meu pe care l-am iubit foarte mult, ceva mă oprea să intru. Neputând să-l vizitez mai des, păstram în suflet nostalgia unui om falnic, puternic, sincer, în­ţelept, care avea grijă întot­dea­una să se îmbrace du­pă rân­duiala huţulilor. Uneori, bunica Olga îl certa cu duioşie: „Măi, moşule, nu te mai găti atâta în oglindă. Eşti bătrân şi ai şi ne­poţi”. Toate aceste gânduri îmi năvăleau în memorie, eu nepreaştiind ce-i cu satul bunicilor, Ulma, şi cu acest cătun, nu­mit Măgura. Pe de altă parte, uitân­du-mă peste niş­te hărţi aus­triece, am înţeles că acest loc este unul misterios, crepuscular. Detectivistica mea pe hărţi era una complexă. Fiind un copil uitat de cei mari, aveam libertatea să-mi inventez diverse identităţi. Eram fascinată de vorbirea cu Dumnezeu din pod, astfel încât duceam o viaţă dublă, triplă sau chiar po­livalentă. Când reveneam din pod, cu picioarele pe pământ, îmi luam pelerina şi de­veneam detectiv, descoperind zi de zi, chiar şi noaptea, nevă­zu­tul. Mă în­trebam cum trăiau oa­menii pe vre­muri, ce se întâmpla în Ulma cu mulţi ani în urmă. În afară de pădurile pe care le cutreieram seara, când aduceam vacile la muls, mă bucuram ne­spus să stau în podul casei bunicilor. Acolo, printre lucrurile de mult uitate, ţeseam poveşti şi scenarii despre trecut. Adu­nam pozele vechi ale mătuşilor şi mă în­tre­bam de ce fetele de pe vremuri erau atât de aranjate şi dis­tinse, iar fetele mai mari decât mine cu câţiva ani sunt atât de deşucheate şi neîngrijite. Bunicul, întot­deauna tăcut, do­tat cu înţelepciune bătrânească, mă fas­cina. Mă întrebam mereu ce secrete păs­­trează omul acesta şi îmi băteam capul să înţeleg ce gândeşte. Devenisem un spion care îl urmărea pe bunicul Ştefan mereu, deşi aparent părea că sunt o fetiţă preocupată de joacă sau de năzbâtii.

Vehorul

În Ulma, spre casa bunicului

Cu grebla în spate, bunicul ajun­gea agale în ţarenca, privea în zare şi se în­china. Părea ne­liniştit şi gânditor. Îl preocupa ceva, dar tăcea. Soa­rele încălzea peste măsură de tare, muştele deveneau enervante, iar bu­nicul învârtea pologul şi se gândea prea mult la ceva şi eu nu înţelegeam la ce. Nu băga în seamă nici sporovăielile mă­tuşilor, nici gălăgia din jur. Într-o zi, bunicul şi-a potrivit pe cap pălăria verde, de om al pădu­rilor, cu frumoasa pană de vultur, şi a în­ceput să adune fânul în căpiţe, cu iuţime. Se uita în zare fără să ştie că Duşmanul era foarte aproape de el. Șu­ierând puternic, Vehorul cel rău i-a luat pe sus pălăria şi a trântit-o în bahnă. Ener­vat, dar ca un om răbdător, care nu-şi pierde firea cu una cu două, Ştefan continua să adune fânul în căpiţe şi se grăbea să facă odea­nocul. Vehorul s-a întors şi i-a stricat bunicului căpiţele clă­dite, iar paiele de fân, strânse cu atâta trudă, i-au fost împrăş­tiate peste tot. Deznădăjduit, buni­cul a lovit cu furca în stânga şi-n dreapta, s-a luptat cu vân­tul invizibil şi, ca un om care vede mai mult decât ceilalţi, strigă cu putere, uitându-se în sus: „Sleah be che trafeu, ciorti. So hoces vîd meani?”. Blestemul bu­nicului nu l-a atins câtuşi de puţin pe Marele VÂNT, care, cu o forţă superioară unui pământean, s-a trans­for­mat în vihola şi i-a stricat odeanocul bu­nicului. Udat până la piele de ploaie, buni­cul aruncă furca, îşi luă pălăria din bahnă şi se retrase încet, spre casă. Mun­cit de gân­durile că nu-şi va termina fânul, iar va­cile nu vor avea hrană la iarnă, bu­nicul făcu o cruce mare şi spuse o rugă­ciune cu ochii umezi.     

Vechea casă bătrânească

Trâmbiţa răsună peste munţii Ulmei, iar plânsetele ce se aud din casă sunt sfâşietoare. Bunica plânge şi se întreabă de ce Dumnezeu nu a luat-o în aceeaşi zi ca pe moşul ei. În dru­mul înspre biserica de după deal, la a unspre­zecea Evan­ghelie, soarele s-a ascuns, iar nori pămân­tii au acoperit cerul, de parcă s-ar fi mâ­ni­at din nu ştiu care motiv. Veneau din toate păr­ţile, amenin­ţători şi plini. Vântul a în­ceput iarăși să-şi arate mânia, copacii se mişcau în­tr-o parte şi-n alta, gata să se rupă, iar pe bu­zele ulmanilor speriaţi se putea citi „Boje Borone nas”. Nu mai era mult până la biserica unde s-ar fi putut adăposti. Vă­duva lui Ivan nu ridica nici măcar privirea din pământ. În genunchi, clătinân­du-se şi cu voce tremurândă, tanti Caterena repeta în­truna „Ni uvede nas, ni zbave nas, obli­cavolo, Amin!” Nu li s-a în­tâmplat nimic oamenilor. Vântul s-a dez­lăn­­ţuit pentru că avea o răfuială cu Ştefan. L-a urnit puţin din sicriu, bucuros că nu mai aude bles­te­mul bătrâ­nului. Parcă i-ar fi şoptit la ure­che un „Ha” sau poate un „Sâc”, apoi a urlat mai tare şi a luat cu el în văzduh voalul ce-i aco­perea trupul.

De la moartea bunicului nu am reuşit să înţeleg ce socoteli a avut vântul cu el, dar amintirea bă­trânului de la munte, care miroase a fân şi rumeguş rămâne vie în mintea mea.

Laura, în fața casei bunicului

Explicaţiile cuvintelor huţule:

Ţarenca – livadă;

Vehor – vârtej;

Odeanoc – baza clăii;

Sleah be che trafeu. So hoces vîd meani? – Ne­cu­ratul să te ia. Ce vrei de la mine?;

Vihola – vânt cu ploaie;

Boje Borone nas – Doamne, ferește-ne de rău;

Ni uvede nas, ni zbave nas, oblicavolo, Amin! – Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel Rău, Amin.

LAURA TENCALIUC – sat Moldova-Sulița, jud. Suceava

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian