Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

America și extratereștrii

Foto: Shutterstock

– Statele Unite promit publicarea în luna iunie, a unui ra­port despre OZN-uri. Se va recunoaște, ofi­cial, exis­tența extratereștrilor? –

Lucrurile se mișcă

Știrea este dintre cele mai serioase. Potrivit „Washington Post”, totul a început în 2007, la ini­țiativa lui Harry Reid, liderul ma­jorității Senatului, un om care nutrea de multă vreme o reală fascinație față de tematica obiectelor zbu­rătoare neidentificate. Și poate că nu întâm­plă­tor. Pen­tru că el re­prezenta în Le­gis­lativul ame­ri­can tocmai statul Nevada, un­de se află și ce­lebra „Zonă 51”, una dintre cele mai ascunse baze ale Ar­matei Americane, deve­ni­tă o mare atracție pentru vâ­nă­torii de OZN-uri. Într-o bu­nă zi, Harry Reid și-a chemat doi colegi într-o cameră secu­rizată din Capitoliu, destinată discu­ții­lor pe teme secrete, și le-a spus că ar dori ca Pen­ta­gonul să in­ves­ti­gheze proble­ma OZN-uri­lor. „Era genul acela de ini­ția­tivă care poate pune capăt unei ca­riere”, a co­mentat, potrivit „Washing­­ton Post”, John Podesta, fostul şef de cabinet al președintelui Bill Clinton. Cine aducea pe vre­mea aceea în dis­cuție astfel de teme risca să se acopere de ridicol. Însuși Harry Reid era cât se poate de conștient că riscă să intre în bucluc. „Dar nu m-am temut. Și se pare că timpul a dovedit că am avut dreptate”, a declarat. Încet dar sigur, lu­cru­rile au început, într-adevăr, să se pună în miș­care. Iar în luna aprilie a anului trecut și în luna mai a acestui an, Pentagonul a publicat câ­teva ima­gini ale unor „fenomene aeriene nei­den­­ti­ficate”, ce fu­seseră înregistrate recent. Deși fu­seseră clasi­fi­cate, în­re­gistrările video ajunseseră de mult să cir­cule pe internet, în urma unor scurgeri de infor­ma­ții, dar nimeni nu putea ști cu siguranță dacă nu cum­va au fost trucate. La aflarea veștii că Penta­gonul a decis să confirme public autenticitatea în­registrărilor, Harry Reid a salutat gestul, dar a apre­ciat că trebuie mers mai departe. „Sunt fericit că Pentagonul dă, în sfârșit, publicității aceste în­re­gistrări, dar nu face decât să zgândăre suprafața cer­cetărilor și a mate­ria­lelor disponibile”, a declarat el la NBC News. „SUA trebuie să trateze cu se­rio­zitate acest feno­men, să-l cerceteze din punct de vedere științific și să vadă dacă există orice po­tențială implicație legată de securitatea națională. Poporul american merită să fie informat”.

În august 2020, Departamentul Apărării a mai făcut un pas în direcția dorită de Reid, înființând un grup operativ pentru cercetarea „UAP”-urilor (Uniden­tified Aerial Phenomena). Iar în această va­ră, același departament urmează să facă public, în fața Congresului American, un raport despre OZN-uri (UAP). Teoretic, evenimentul urmează să aibă loc cel mai târziu în data de 25 iunie. Sceptic, Harry Reid crede însă că momentul va fi amânat. În plus, el nu consideră că prin această floare se va face primăvară. „Congresul ar trebui să facă din asta un program continuu. Nu cred că raportul ne va spune prea multe”, a spus el, notând că lucrurile trebuie studiate cu o mult mai mare temeinicie.

Felul în care pune problema oficialul american sugerează că OZN-urile trebuie studiate și din mo­ti­ve cât se poate de practice, descoperirile făcute despre ele putându-ne ajuta să avansăm din punct de ve­dere tehnologic într-un mod și mai spectaculos de­cât până acum. „Cred că este ca la începutul ex­pe­rimentelor cu avioane. Avioanele nu au fost înțelese foarte repede. Sunt atât de multe de învățat. Din punct de vedere tehnologic, totul se întâmplă astăzi rapid. OZN-urile fascinează oamenii care sunt piloți, fizicieni, deoarece ei nu pot înțelege cum de aceste OZN-uri nu lasă urme de vapori, nu au lu­mini pe ele și pot totuși zbura atât de iute, atât de repede. Cu tehnologia actuală, așa ceva ar ucide pi­loții. Ne aflăm abia în stadiul inci­pient”, a opinat Harry Reid.

Ce arată înregistrările publicate de Pentagon

În aprilie 2020, Pen­ta­gonul a dat pu­bli­cității trei înregistrări video ale Ma­rinei Statelor Unite, reali­za­te în timpul unor zboruri de an­trenament din anii 2004 și 2015. În luna mai 2021, De­par­tamentul Apărării a con­fir­mat și auten­ticitatea unei alte înre­gistrări, datând din 2019. Imaginile primite pe ecrane de la sen­zo­rii video ai avioanelor de lup­tă arată ce au văzut piloții în timpul unor zboruri de antre­na­ment. Unele dintre imagini în­­fă­ți­șează un obiect triun­ghiu­lar, care cli­pește pe cer ca o stea. Alte UAP-uri au fost descrise ca având formă de sferă, ghin­dă ori cilindru. Une­le din­tre obiec­tele zbu­ră­toare neiden­ti­ficate pot fi vă­zute prinzând viteze incre­di­bile și exe­cutând manevre care par să încalce toate legile fizicii. De altfel, unele înre­gistrări surprind co­men­tariile uluite ale piloților, la vederea mișcărilor neaștep­ta­te ale UAP-urilor. Într-un in­ter­viu acordat în cadrul cele­brei emisiuni „60 Minutes”, doi foști piloți ame­ricani, Alex Dietrich și Dave Fra­vor, care au în­re­gistrat un OZN în formă cilindrică, au măr­turisit că nu au fost ni­cio­dată pasionați de problema obiec­telor zbură­toa­re neiden­ti­ficate, dar că ceea ce au vă­zut repre­zintă cu certitudine dovada unei teh­nologii avan­sate. „Nu știu ci­ne l-a cons­tru­it, cine de­­ți­ne o ase­me­nea teh­no­lo­gie, ci­ne are un cre­ier ca­pabil să fa­că așa ce­va. Dar si­gur e ce­va aco­lo, ce­­va ca­re este cu mult mai per­­for­mant de­cât avi­oanele noas­tre”, a ex­pli­cat unul dintre foș­­tii piloți.

Ce va spune raportul? Iată ce se șoptește pe la colțuri

Nemaiavând răbdare să afle ce conține mult-așteptatul raport promis de autoritățile americane, presa de peste Ocean s-a grăbit să tragă de limbă câți­va oficiali de rang înalt, pe tema conținutului acestuia. În 3 iunie, prestigioasa publicație „The New York Times” afirma, de pildă, că în urma stu­dierii obiectelor zburătoare neidentificate, au­to­ri­tățile din Statele Unite nu au descoperit dovezi ale tehnologiei extraterestre, însă nici nu pot exclude această variantă. Și că raportul va recunoaște faptul că multe dintre fenomenele observate rămân greu de explicat, între acestea numărându-se capacitatea OZN-urilor de a accelera, de a-și schimba pe nepusă masă di­rec­ția și de a se scufunda. Oficialii citați de „The New York Times” care au ținut să-și păs­tre­ze ano­ni­ma­tul au mai dezvăluit că ra­portul sta­bi­lește că marea majoritate a celor peste 120 de inci­dente con­sem­nate în ultimele două decenii nu sunt de origine terestră, nu au fost cauzate de armata ame­ricană sau de teh­no­logii avansate ale guvernului SUA. Se elimină, prin urmare, posi­bilitatea ca pi­loții Marinei care au văzut OZN-uri să fi asistat, de fapt, la niște pro­gra­me pe care guvernul a inten­țio­nat să le păstreze secrete.

Cam aici se opresc concluziile raportului. Ofi­cia­lii chestionați de presa americană au afirmat, pe de altă parte, că raportul final va cuprinde și o „ane­xă clasificată”, ce nu va fi dată publicității. Faptul că ea va fi ținută la secret va fi de natură să ali­men­teze speculațiile potrivit cărora guvernul deține, totuși, date secrete despre vizitele unor extratereștri.

Chiar și doi foști directori CIA au ieșit la rampă, spunându-și părerea despre OZN-uri

Faptul că problema OZN-urilor a început să se bucure, în mod public, de atenția autorităților ame­ri­cane pare să fi fost confirmat și de luările de po­ziție a doi foști doi directori ai CIA, serviciul secret extern al Statelor Unite. Anul trecut, John Brennan, care a condus CIA între anii 2013 și 2017, a declarat într-un podcast că „a fost un pic trufaș și arogant din partea noas­tră să ne în­chi­pu­im că în întregul univers nu există nicio altă formă de viață”. Iar în primăvara acestui an, R. James Woolsey, director al CIA între 1993 și 1995, a recu­nos­cut, la rân­dul lui, într-un interviu, că nu mai este „atât de sceptic ca în urmă cu câți­va ani” în legătură cu OZN-urile, atâ­ta vreme cât se întâmplă „ceva” de natură să sur­prindă pi­loți expe­ri­men­tați.

Despre OZN-uri au vorbit și câțiva dintre foștii președinți ai Statelor Unite

Gerald Ford a cerut an­che­tă parla­men­­ta­ră pe tema OZN-urilor

În 1966, pe când era încă congressman din partea statului Michigan, Gerald Ford a cerut o an­chetă parlamentară, după ce unii dintre alegătorii lui au pretins că ar fi văzut unele obiecte zburătoare neindentificate. Dar demersul fostului președinte american s-a soldat cu un eșec.

Jimmy Carter a spus că a vă­zut el în­suși un OZN

Câțiva ani mai târziu, un alt fost lider de la Casa Albă, Jimmy Carter, a mărtu­risit pentru revista „GQ” că a văzut cu ochii lui un OZN. „Era o lu­mină puternică pe cer. Cu toții am văzut-o. Iar apoi lumina s-a apropiat de noi, tot mai mult și mai mult. Apoi s-a oprit, nu știu cât de departe, dar s-a oprit în spatele pinilor. Și, dintr-odată, și-a schimbat culoarea în albastru, și apoi în roșu, apoi iar în alb”, a povestit el.

Bill Clinton: „N-aș fi surprins dacă vom fi într-o zi vizitați de extratereștri”

Fostul președinte american Bill Clinton s-a arătat cu adevărat interesat de OZN-uri în timpul man­datelor sale din intervalul 1993-2001. În me­moriile sale, fostul procuror general Webster Hub­bell a scris că liderul de la Casa Albă dorea sin­cer să afle ce știe despre OZN-uri guvernul american. În timpul unei vizite în Irlanda de Nord din 1996, Clinton a răspuns public unei scri­­sori trimise de un copil pe nume Ryan despre incidentul de la Ros­well, spunându-i că, din câte știe, acolo nu s-a pră­bușit o navă ex­traterestră. „Dar, Ryan,”, a adăugat președintele, „dacă Forțele Aeriene ale Statelor Unite au recu­pe­rat cadavrele unor extra­te­rești, ei nu mi-au vor­bit nici mie despre asta, iar eu vreau să știu”. În 2014, același Bill Clinton a declarat că, dacă ar fi aflat ceva despre ex­traterești, ar fi anun­țat opinia pu­blică. „N-aș fi sur­prins da­că vom fi în­tr-o zi vizi­tați. Sper doar să nu fie ca în „Ziua In­depen­den­ței’”, a co­mentat el.

Barack Oba­ma: „Există foto­gra­fii și în­re­gis­trări cu obiec­te din ce­ruri, des­pre ca­re nu știm exact ce sunt”

Fostul președinte Barack Obama a vor­bit despre ex­tra­te­reștri chiar în luna mai a acesui an, re­fuzând să ofere in­formații pe care le-ar fi putut primi în tim­pul celor două man­date ale sale, din in­tervalul 2009-2017. „Ce este adevărat, și sunt cât se poate de serios când spun asta, e că există foto­grafii și în­registrări cu obiecte din ceruri, despre care nu știm exact ce sunt”, a declarat el la CBS. „Nu putem explica cum se mișcă și nici traiectoria lor”, a adăugat Obama. „Ele nu urmează un tipar ușor de explicat. Așa încât oamenii încă iau în serios pro­blema, în­cercând să o investigheze și să des­copere despre ce este vorba”. Cu un alt prilej, Obama a spus că nu are cunoștințe speciale despre OZN-uri sau originile acestora, dar a sugerat că dovezile pri­vind existența extratereștrilor ar provoca mari tulburări sociale. „Cunoașterea faptului că există ex­tratereștri ar conso­lida senti­mentul oamenilor că ceea ce avem în comun prezintă o im­portanță mai mare. Dar, fără îndoială, imediat s-ar isca dez­bateri despre, să zicem, fap­tul că trebuie să cheltuim mult mai mulți bani pe sisteme de apă­rare, pentru a ne proteja. Și ar apărea noi religii și cine știe în ce tip de contro­verse am intra”, a mai notat fostul președinte.

Donald Trump: „Nu voi vorbi cu dvs. des­pre ceea ce știu”

Deși Donald Trump a vorbit și el despre OZN-uri, a făcut-o, în general, cu scepticism. În iunie 2019, când a comentat informațiile potrivit cărora piloții Marinei au observat aproape zilnic OZN-uri, pe malul estic al Pacificului, el a spus: „Am avut o foarte scurtă întâlnire pe această temă. Oamenii spun că văd OZN-uri. Cred și eu asta? Nu în mod special”. Iar în aprilie 2020, după ce Pen­tagonul a dat publicității o înregistrare video cu OZN-uri, președintele a vorbit în același stil in­confundabil care l-a consacrat: „Mă întreb dacă e reală. E un video dat naibii”. Pe de altă parte, el a sugerat cu un prilej diferit că știe mai multe pe tema OZN-urilor decât spune în mod public. Refe­rin­du-se la celebrul incident OZN de la Roswell, New Mexico, petrecut în 1947, fostul președinte a declarat: „Nu voi vorbi cu dvs. despre ceea ce știu, dar este foarte interesant”.

Și în România au fost consemnate multe apariții interesante

Potrivit Asociaţiei pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate (ASFAN), care a fost înființată în anul 1998, având sediul central chiar la Observatorul Astronomic Municipal „Amiral Vasile Urseanu”, din București, prima semnalare a unui OZN pe actualul teritoriu al României poate fi găsită în Letopisețul Moldo­ve­nesc, care consem­nează la un mo­ment dat că: „văleat 7025 (1517) noiembrie 8, sămn mare s-au ară­tat pe ceriu, c-au strălucit des­pre miadzănoapte ca un chip de om, de-au stătut multă vreame și iară s-au ascuns în văz­duh”.

Un caz mai recent, care s-a bucu­rat la vremea lui de o amplă me­dia­tizare, a fost cel din iulie 2017, când ope­ratorii turnului de control al Aeropor­tu­lui Interna­țio­nal Oto­peni au remarcat apa­riția unei lumini cir­cu­lare, situate între Buf­­tea și Corbeanca. Pri­vind prin bi­no­cluri, ei au observat că la mij­locul petei circulare se afla o fâșie orizontală colo­rată în alb, porto­ca­liu și roșu, culori care se trans­formau cumva una într-alta. În mod ciudat, pe tot par­cur­sul observației, rada­rul din turn nu a de­tectat nicio țintă ne­i­dentificată, astfel în­cât altitudinea feno­menului nu a putut fi stabilită cu exactitate. S-a putut estima doar că OZN-ul se afla sub norii răzleți de la 2.000-3.000 de metri. La un moment dat, fe­no­menul, care a fost și filmat de camerele video ale ae­ro­por­tului, a dispărut ca prin minune, reapărând apoi spre sud-est, însă de această dată, imaginea se schim­base, părând să aducă cu două globuri de di­men­siuni diferite, lipite unul de altul, care se de­pla­sau în tandem, într-o zonă strict delimitată. In­tere­sant este de asemenea că lumina emisă de OZN pă­rea să crească și să descrească, în funcție de varia­țiile de luminozitate ale balizajului aeropor­tului.

Un alt fenomen inexplicabil și care este, potrivit ASFAN, unic în fenomenologia OZN, s-a produs în satul Nănești din județul Vrancea. Seara, la ora 22:30, curentul a căzut brusc în tot satul, deși acesta era alimentat cu energie electrică din două surse diferite, iar în localtățile din jur nu s-a înregistrat o asemenea pană. Ieșind din case, oamenii au văzut pe cerul înnorat o pată roșie, luminoasă, rotundă și ușor difuză. Ea se deplasa lent, apoi se oprea, în­cepea să se rotească în jurul propriei axe, pentru a se transforma în cele din urmă într-un inel seg­men­tat de lumină de culoare galben pal. Inelul se rotea și cobora către pământ, mărindu-se tot mai mult, până ajungea la o rază de 200-300 de metri. După care inelul urca din nou în timp ce se rotea, și se micșora iar, redevenind o pată luminoasă de cu­loa­re roșie. Fenomenul a durat cam o oră și ju­mă­tate, întregul ciclu repetându-se de mai multe ori (8-9, spun unii, 20, pretind alții), până când s-a oprit brusc. Curentul electric a revenit pe la ora 2.00 noap­­tea, ca de la sine, fără ca societatea Renel să fi con­semnat în evidențele oficiale defecțiuni sau in­tervenții în zona Nănești, pentru acea noapte încăr­cată de mister.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian