Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

CALENDAR POPULAR: MARTIE

– Datini de primăvară –

Mucenicii

„Dacă în­gheață Sfinții, trebuie să strângi ogrinjii”

Foto: Shutterstock

Nici o altă lună de peste an nu cunoaște atâ­tea săr­bă­tori precum Martie: 1 Martie – Măr­ți­șorul, 9 Martie – 40 de Sfinți, 25 Martie – Bu­na­vestire sau Blago­veș­teniile, zilele Babelor, apoi zilele Mo­și­lor. Și întot­deauna, în Martie se intră în Postul Mare al Sfintelor Paști. De bună seamă că nu de­geaba, ci pentru că ur­­mează explo­zia vege­ta­ției, reîn­no­­irea lumii după o iarnă în care toată natura părea moartă. Și, bineîn­țe­les, pentru că omul tra­di­țional, bine echi­librat și an­corat în flu­xul viu al rit­mu­rilor cosmice, începea Anul Nou agri­­col. Nimic ciudat în aceasta, ba dimpotrivă, o nor­­­malitate și o frumusețe aproape ede­nică, ce-l poa­te face chiar me­lancolic pe omul modern, ci­tadin.

Celebrată pe 9 Martie, imediat după Ziua fe­meii, Cei 40 de sfinți este într-un fel o sărbătoare a băr­ba­ți­lor, pentru că în unele părți, în ziua aceasta, băr­bații se stră­duiesc să bea fieca­re câte pa­tru­zeci de pa­hare de vin fără să se îmbete, ca să-și dove­deas­că ast­fel puterea.

40 de sfinți din 9 Mar­tie este însă o zi foarte im­por­tantă – atât reli­gioa­să, cât și populară. Reli­gi­oa­să, fiindcă au murit 40 de oameni ca martiri pen­tru credința lor în Cristos. Populară, pen­tru că este un punct de re­ferință me­teo­rologică. După cum va fi vre­mea în această zi așa va fi patru­zeci de zile de atunci înainte. Dacă este fru­mos, cald, se instalează pri­mă­vara cu drepturi de­pline. Dacă este frig și îngheață, vor mai fi 40 de zile ge­roase; ur­mează patruzeci de geruri. Țăranii spun: „Dacă în­gheață Sfinții, trebuie să strângi ogrinjii” (resturile din iesle), pentru că nu va fi devreme primăvară, nu va fi iarbă și animalele nu vor avea mân­care. În aceas­tă situație, decât nimic, vor mânca și ogrinji, adică ceea ce n-au mâncat până atunci. De Mucenici se fac mai multe feluri de copturi în chipuri de forme omenești, care se împart în amin­tirea mor­ților… Toți oamenii care n-au nume de sfânt se ser­bea­ză în ziua aceasta.

Sărbătoarea Mucenicilor este foarte bine asi­milată din punct de vedere creș­tin. Și, deși este socotită „zi cu prilej”, prima dintr-un șir de astfel de săr­bători exis­­­ten­te pe parcursul anu­lui, unii n-o țin și lu­crează. În legătură cu aceas­tă pen­dulare între a lucra sau a nu lucra, circulă ur­mă­toarea snoa­vă: Cică, odată, într-o zi de 40 de Sfinți, un om se ducea agale cu carul cu boi pe ulița satului. Un altul îl întreabă:

– Da’ ce faci?

– D-apoi, că mă duc să aduc un car de fân.

– Da’ tu nu știi că astăzi îs 40 de Sfinți?

– Ba știu, da’ dacă-s 40, mi-or ajuta să încarc fânu’ și să-l aduc acasă.

Și și-a văzut de drum. A încărcat fânul și s-a por­nit spre casă. Cum drumul era rău, plin de bolo­vani și cobora în pantă pe lângă o prăpastie, i s-a răs­turnat carul. A încercat să-l redreseze, împin­gând până n-a mai putut. Ostenit și amărât, după o vreme a zis: „Dacă voi sunteți 40 de Sfinți, aju­tați-mă să pun carul drept”. Și a pus din nou umărul sub că­ruță. N-a apucat să îm­pin­gă decât foarte puțin, că i s-a și dus carul în râpă. „Noa, apoi, cel cu coarne v-o che­mat pe tăți!”, a zis omul cu năduf. Și acolo i-a rămas carul cu fân până s-a desprimăvărat de-a binelea.

Singura muncă admisă în această zi este țe­su­tul. Fe­meile trebuie să dea cu brâg­lele (dispozitiv din lemn care ține spa­ta), să fa­că zgomot, ca să ră­sară iarba, pentru că atunci și cei 40 de Sfinți din ce­ruri bat cu ciocanele în pă­mânt „ca să crească iar­ba și celelalte ver­­zi­turi pen­­tru tre­bu­ința oa­me­ni­lor și a do­bi­toa­­ce­lor”, mi-a spus demult bă­trâna Ioa­na Co­ra din Bâr­sa­na, fie-i ță­râna ușoa­ră.

Obiceiuri legate de Mucenici

– La țară, se fac focuri mari, în ogrăzi, ca să se în­călzească spiritele martirilor.

– Femeile se uită prin ochiul sitei ca să-și vadă copiii morți.

– Copiii ies la soare și bat cu ciomegele în pă­mânt zicând: „Intră frig și ieși căldură/ Să se facă vreme bună”.

– Se spune că atâta vin cât bea cineva la Mu­cenici, tot atâta sânge nou se va adăuga peste an. De aceea se crede că e bine ca fiecare să bea 40 de pahare de vin.

– E bine să faci dragoste, că tot anul îți merge bine.

– Cine nu ține sărbătoarea zace 40 de zile.

– Babele Vrăjitoare își încep acum anul de fă­cături și descântece pentru lua­rea manei din casă, de la vite și de la om.

Credințe legate de natură și animale

– În 9 Martie se întorc cocostârcii și berzele.

– Căldura iese din pământ de la o adân­cime de 9 stânjeni.

– Se dezgroapă șerpii și ies la lumină.

– Se împerechează păsările sălbatice.

– Încep să cânte broaștele.

– Se scot stupii afară, se curăță și se ung cu zeamă de Mucenici, ca să se înmulțească mierea.

Credințe legate de vreme

– Dacă plouă în ziua de Mucenici, e semn de belșug.

– Dacă e zăpadă pe câmp, anul va fi mănos și îm­bel­șu­gat.

– Dacă câmpul e gol, anul va fi secetos și să­ră­căcios.

– Dacă de Mucenici e frig și va îngheța, va fi frig și ger până de Sfântu Gheorghe.

– Dacă de Mucenici e vreme bună, va fi o vară fru­moasă.

– De la Mucenici, ziua începe să creas­că și să biruie noaptea.

ALEXIILE

– Învierea gâzelor –

Se spune că demult, ar fi fost un împărat pu­ter­nic care avea un fiu pe cât de mândru și de chi­peș, pe-atât de ascultător. Cum băiatul cres­cuse, împă­ra­tul s-a hotărât să-l însoare cu fiica unui alt împărat ve­cin. Fiul, Alexie era numele său, nu s-a îm­po­trivit, dar de cum s-a sfârșit nunta în biserică, fără să sufle o vorbă, a plecat și nu s-a mai știut de el. De cum a ieșit din bise­rică, Ale­xie a mers tot înainte, până ce a ajuns la o mâ­năstire. Acolo, s-a rugat să-l primească și pe el și, după o vre­me, ducând viață cucer­ni­că, s-a călu­gărit. Când starețul a murit, cei­lalți monahi au vrut să-l nu­mească pe el egumen, dar iarăși Alexie nu s-a în­voit cu ono­rurile și, în taină, a părăsit mâ­năs­tirea. Între timp, anii și pos­turile îi brăzdaseră obrajii, altădată rumeni, iar bar­ba lungă îi as­cundea chipul. În straie sărmane și ast­fel pre­schimbat la față, Alexie se întoarse la tatăl său, căruia, fără să-i spună cine este, i-a cerut o că­mă­­ruță lângă grajduri. Acolo a mai trăit el câțiva ani, în re­cu­legere, rugăciuni și post, neștiut și sin­gur, doar cu Dumnezeu în suflet și îngri­jindu-se de animale. Iată însă că, într-o bună zi, clopotele bisericii au început să bată. Când s-au dus la biserică, să vadă cine murise, oamenii au rămas muți de uimire: clopotele băteau sin­gure, netrase de mână de om. Și tot atunci, slujbașii curții împărătești au văzut în chilioara străinului o lumină vie, de parcă ar fi fost înăuntru o torță aprinsă. Când au dat fuga să vadă ce s-a întâmplat, l-au găsit pe călugăr mort, întins la pământ, cu mâinile pe piept puse cruce, iar în jurul lui pluteau prin aer limbi de foc luminoase, care însă nu incendiaseră încăperea. În mâini, monahul ținea o scrisoare și, oricât s-au străduit ei să i-o smulgă, nu au izbutit.

Chemat în grabă, împăratul a poruncit să i se adu­că scri­soarea, dar nimeni n-a pu­tut-o lua. Dar când s-a apropiat el însuși de mort, a luat scri­soa­rea ușor, fără opin­tire. Pe hârtie stătea scris: „Eu sunt fiul tău, cel de mulți ani pierdut… Ale­xie”. Era în ziua de 17 Martie. De atunci, an de an, lu­mea ortodoxă, românii de pretu­tindeni serbează Alexiile sau pe Cuviosul Alexie, Omul lui Dum­ne­zeu, Alexie cel Cald sau Omul cel cald al lui Dum­nezeu, cum i se mai spune, pentru că în ziua lui, pă­mântul se dezgheață și se deschide pentru ară­tu­ră. Tot de Alexii, învie – zice-se – toate gângă­nii­le, se dez­mor­țesc și ies din pământ. Acum se scot stupii cu al­bine, iar la țară, gospodarii în­conjoară casa și o afumă cu o oală cu tă­mâie, iar prin livezi se aprind focuri din paie ori frunze și tot felul de greblături. În această zi nu se lucrează cu acul și foarfeca, nici cu pieptenele, cu sapa, coasa, funia sau cânepa.

Dacă nu se respectă astfel ziua, casa va fi nă­­pă­dită de tot felul de gângănii (furnici, gândaci, țânțari etc.), iar livada – de omizi și viermi.

Pescarii care vor să aibă noroc la pescuit peste an trebuie să țină în această zi post negru.

Dacă broaștele încep „cântatul” înainte de Alexii, se spune că primăvara va fi lungă și vre­mea urâtă, cu zile viforoase. Dacă, însă, în­cep cântatul din ziua de Alexii, semn este că vor fi zile calde și cu mult soare.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian