Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

RODICA CULCER despre… „Ar trebui ca și subvențiile mascate pentru televiziuni să dispară, iar cele pentru partide să fie reduse drastic”

– Guvernul Cîțu are dificultăți în construirea bugetului pe anul în curs. Printre măsurile an­ti­ci­pate se află și tăierea masivă a unor cheltuieli moș­­tenite de la guvernarea PSD: pensii speciale, ma­jorări salariale nesustenabile în sectorul de stat etc. De unde ar putea tăia premierul, pentru a se în­ca­dra în deficitul de 7% convenit cu Uni­unea Eu­ropeană, și de ce domenii nu ar trebui să se atingă, cu niciun preț?

– Guvernul Cîțu s-a atins deja, potrivit lui Lu­do­­vic Orban, exact de ceea ce nu trebuia să se atingă, și anume de pensii, pe care le-a înghețat fără scrupule. Guvernul Cîțu își începe mandatul ne­respectându-și pro­priul program de guvernare, care prevede indexa­rea anuală a pensiilor cu pro­centul inflației și cu jumătate din creșterea procentuală a salariului mediu. În schimb, sto­pa­rea emiterii voucherelor de vacanță pen­tru buge­tari, eliminarea unor gratuități ale studen­ților pen­tru călătoriile cu trenul și, mai ales, înghe­ța­rea sa­lariilor bugetarilor, ajunse deja la niveluri exa­ge­rate în comparație cu cele din mediul privat, sunt măsuri judicioase. Ne-am fi așteptat însă ca, după propunerea făcută de pre­mier pe tema sporurilor ex­tra­vagante din sec­torul bugetar, să fi văzut un plan con­cret de eli­minare a acestora, dar nu l-am vă­zut, cum nu am vă­zut niciun proiect de desfiin­țare a pen­sii­lor spe­ciale sau de aducere a lor la un nivel suste­nabil. Totodată, deși doar un pro­gram de reforme poate duce la o echilibrare a finan­țelor pu­blice pe termen lung, nu am văzut niciun plan de reformare a admi­nistrației publice sau de rațio­nalizare a salariilor imense din agențiile de stat – de tip ANCOM, ANRE etc. – unde șefii primesc peste zece mii de euro pe lună. Dacă tot suntem în criză, ar trebui ca și sub­ven­țiile mascate pentru televiziuni să dispară, iar cele pentru partide să fie reduse drastic. Nu am au­zit însă nimic la acest capitol. În concluzie, ve­dem cum sunt menajate, în dauna pensionarilor, cli­en­tela angajată de PSD și apoi de PNL în insti­tu­țiile bugetare, tele­vi­ziunile mogulilor, inclusiv ale celor penali, și parti­dele, iar premierul, din fi­nan­țist, se transformă în șef contabil al unui guvern destul de incoerent.

– România și-a relaxat restricțiile impuse de pandemie, oferind „o gură de oxigen” nu doar popu­lației, ci și unor ramuri ale economiei ame­nin­țate cu falimentul. A fost o măsură corectă? Cum se procedează în alte țări?

– România a fost întotdeauna mai relaxată și mult mai îngăduitoare față de cei care nu respectă res­tric­ții­le de ordin sanitar, decât celelalte țări euro­pene. Nici guvernul Orban, nici guvernul Cîțu nu au fost tul­burate de acest contratimp, iar opo­ziția con­dusă de PSD a acționat doar pentru a pune bețe în roate gu­vernului, mai ales atunci când în­cerca să ia niște mă­suri mai serioase de prevenție. La fel și în pri­vința școlilor, România le-a închis atunci când majoritatea statelor europene le țineau deschise și, atunci când le-a deschis în septembrie anul trecut, au­toritățile au fost complet nepre­gă­tite, de parcă nu ar fi avut șase luni de pauză pentru a gândi un sistem de învățământ adec­vat noilor condiții și pentru a asigura tuturor ele­vilor accesul la educație – adică i-a lăsat de izbeliște pe cei mai să­raci și mai izolați. Astfel, gura de oxigen acor­dată unor domenii eco­nomice, de fapt HoReCa, a avut drept rezultat creș­terea consu­mului de oxigen în spitale, pentru trata­rea bolna­vilor de COVID, une­ori cu rezultate tra­gice, cum s-a întâmplat la Pia­tra Neamț și la Matei Balș. Corectitudinea rela­xărilor decise de guver­nanți nu poate fi stabilită însă decât pe baza unor sta­tistici corecte privind răspândirea pan­demiei, iar noi nu le avem, dacă îi as­cultăm pe me­dicii și pro­fesorii serioși de me­dicină publică. Aceș­tia nu con­tenesc să repete și să demonstreze că da­tele furni­zate de autorități nu sunt corecte, sunt mult prea optimiste și nu justi­fică relaxările adoptate de guvern. Chiar și așa, rata de pozitivare este mult dea­supra celei din alte state europene, care mențin restricțiile, chiar dacă unele au deschis școlile. Gu­vernul nostru însă s-a dovedit din nou incapabil să le pre­gătească deschiderea în sigu­ranță și să-i ajute pe copiii dezavantajați. Acești guvernanți mediocri și neserioși, obsedați de inte­rese de partid și de grup, și incapabili să în­țeleagă și să rezolve dificultățile reale ale societății, sunt marea problemă a țării. Pan­demia a evidențiat nu numai problema, ci și slabele șanse de rezolvare a ei.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian